Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna. grupp Smultron 2020

Skapad 2020-09-01 08:07 i Solsidans förskola Ludvika
Språk- och värdegrundsarbete med Babblarna.
Förskola
Smultrongruppen jobbar vidare med Babblarna och får fler utmaningar med alla Babblarna.

Innehåll

Aktivitet:

Språklek och värdegrundsarbete med Babblarna.

 

Tidsram:

Ht-2020

 

Mål och syfte - Vad vill vi uppnå och varför? Vart ska vi?

Vårt mål och syfte med undervisningen kring Babblarna är att barnen främst ska utveckla sitt språk. Vi kommer med hjälp av Bobbo, Doddo, Bibbi, Diddi, Babba, Dadda, Faffa,  Vovvo, Gagga,Giggi, Sissi, Sassa, Sasso i Babblarna att träna upp munmotrik och uttal, samt ordförråd, begrepp och ordförståelse.

 

Som ytterligare ett led i Babblarnatemat vill vi belysa vårt värdegrundsarbete. Babblarna har olika känslor knutna till sig och vi vill med hjälp av Babblarna synliggöra de olika känslorna för barnen. Vi vill lära barnen att känna igen sina egna och andras känslor för att så småningom kunna sätta ord på dem och utveckla sin empatiska förmåga. Vi kommer även att fokusera på stavelser, Lyssna på olikheter mellan figurerna, minneslek(vem är borta) ljudstigar mm

Under Höstterminen kommer vi även prata om matematiska begrepp: exempelvis Antal: 1-5, lika-olika, stor-lite, kort-lång, högt-lågt, och former.

Vi kommer även fokusera på Babblarnas egenskaper, så som Daddas intresse för naturen. Dadda följer med oss ut utflykt.

 

 

Metod - Hur gör vi?

Vi kommer att variera vårt arbetssätt för att nå alla barn. Vi kommer bl.a. att erbjuda sånger, sagor, språkpåsar, lekar, gympa, samt skapande med olika tekniker.  Babbblarna  följer med oss ut på utflykter.Temat med Babblarna kommer med andra ord att genomsyra hela vår verksamhet.

Vi kommer även att använda Babblarna vid rutinsituationer exempelvis vid mattider. Då vi samtalar tillsammans med barnen om figurerna och barnen får tidigt upptäcka att språket förenar oss och skapar en gemenskap, även om vi är i olika stadier i språkutvecklingen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: