Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker - Hur böcker för unga har förändrats

Skapad 2020-09-01 11:16 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 8 Svenska
Vi kommer att under några veckor titta lite närmare på några av våra klassiska ungdomsböcker. Vi kommer att läsa en hel del, både enskilt och tillsammans. Ni kommer att få tillfälle att diskutera och berätta om vad ni hittar i texterna som är typiskt för den tiden.

Innehåll

Dessa uppgifter ska lämnas in på classroom:

 • Besvara frågor om pojk- och flickböcker
 • Sammanfattning av en av texterna ur moderna ungdomsböcker
 • Diskussion/samtal i grupp

 

Planering

V 35

Mån                 Uppstart i arbetsområdet. Genomgång om klassiker-begreppet. Vad är en klassiker? Vilka böcker räknas hit? Böcker för unga. Gör anteckningar. Ev. se filmklipp. Läs om Oliver Twist, Greven av Monte Cristo, Anne på Grönkulla, Robinson Crusoe, Gullivers resor och Tom Sawyer (häfte med texter och valda uppgifter).

Tor                   Genomgång om den typiska pojkboken. Läsa utdrag ur Tom Sawyers äventyr av Mark Twain. (Sid 287-291 i Antologi 2, Ess i Svenska) Besvara frågorna a) Hur ska man som elev bete sig i skolan och hur beter sig läraren? b) Vilka typiska drag av pojkboken kan ni hitta i utdraget? Citat + motivering. c) Ge exempel på något tidstypiskt som ni hittar i texten. Citat + motivering.

Fre                    Genomgång om den typiska flickboken. Läsa ett kapitel ur Anne på Grönkulla av L M Montgomery. Besvara frågorna a) Vilka typiska drag från flickboken hittar ni i avsnittet? Citat + motivering. b)Vilka slutsatser kan vi dra av handlingen kring hur barn skulle förhålla sig till de vuxna?

                         

V 36

Mån                 Jobba klart med uppgifterna om pojkboken och flickboken och lämna in på Classroom.

Tor                   Genomläsning av hur den moderna ungdomsboken vuxit fram (Portal). Anteckna. Dela ut tre exempeltexter ur modern ungdomslitteratur. En om identitet, en om kärlek och en om andra världar. Högläsning. Under tiden du lyssnar: stryk under sådant som hänger ihop med hur tonåringar beter sig gentemot vuxna och tvärtom.

Fre                    Fortsätt läs texterna. Påbörja arbetet med att sammanfatta en av de tre texterna ur moderna ungdomsböcker. Vem handlar det om? Var utspelar det sig? Vad handlar det om? Vilket tema har texten (jmf med Portal)?

V 37

Mån                 Forts. med att sammanfatta en av texterna – lämna in på Classroom.

Tor                   Reflektionsfrågor att reflektera över först för dig själv sedan i par: a.) Hur anser man att tjejer och killar ska vara i vår tid? Hur syns det i de utdrag som ni har läst? Hur syns det i andra ungdomsböcker som ni har läst? b.) Hur framställs vuxna (lärare och föräldrar)? Stämmer den bilden med vad ni har varit med om? c.) Är de utdrag ni har läst ”uppfostrande” eller mer ”upplysande”? Förklara hur du tänker.

Fre                    Genomgång av diskussionsfrågorna och egna förberedelser.

V 38

Mån                Diskussioner om likheter och olikheter i grupper. Synen på pojkar och flickor i dagens litteratur kontra de klassiska pojk-och flickböckerna? Hur är relationen mellan barn och vuxna? Hur skildras skolan? Vilka ideal hade man förr kontra nu? Diskussionen/samtalet spelas in och lämnas in på classroom.

Tor                   Arbeta med din egen valda ungdomsklassiker (Läsning läsåret 20/21).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris för klassikerna 2020

Kunskapskrav
E
C
A
3 Tolka och föra resonemang om texters budskap
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan ge exempel på något budskap som man vill få fram i boken men du motiverar inte så tydligt. Du kan resonera kring ett tydligt budskap i en text, du känner till viss fakta som du på ett logiskt sätt kan knyta till sammanhanget.
Du kan ge exempel på ett par olika tänkbara budskap (även sådant som kräver tolkning) som man vill få fram i boken och motiverar dessa tydligt. Du kan läsa mellan raderna i verket och resonera kring budskapet med hjälp av viss faktakunskap.
Du kan ge exempel på fler tänkbara budskap som man vill få fram i boken och motiverar dessa tydligt. Även dolda/underliggande budskap kommenteras. Du kan med lätthet urskilja de icke dolda budskapen i en text och med hjälp av det kan du föra resonemang byggda på fakta kring dessa budskap.
5 Dra slutsatser
Du drar underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Du har stöd i fakta och sakförhållande, känner till vissa historiska händelser och kan förklara viss del om hur verket påverkats av dessa.
Du känner till mer om tidsperioden som gör att du lättare kan dra slutsatser om verket och tiden det tillkom i.
Du har god förståelse för de aktuella historiska händelserna samt för vilken kultur som rådde när verket skapades, därigenom kan du dra slutsatser om hur verket påverkade/s.
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
6b Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en sammanfattning, men får inte med all viktig information eller tar med för mycket information. Du kan också ha missförstått någon del.
Du följer formen för en sammanfattning relativt väl. Du kan ha missat/tagit med någon information som inte bidrar till tydligheten.
Du följer formen för en sammanfattning väl och den som läser din text får en tydlig bild av handlingen.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsare förstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
9 Sammanställningarnas struktur
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst med hjälp av några av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till någon källa. Du får till viss del fram att du citerar och har i huvudsak följt strukturmallen för texttypen.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst utförligt med hjälp av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till några källor. Du citerar oftast korrekt och har följt strukturmallen för texttypen relativt väl.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst utförligt och nyanserat med hjälp av olika ämnesbegrepp. Du behärskar flera olika sätt att hänvisa till källor. Du citerar korrekt och följer strukturmallen för texttypen.
12b Föra samtal
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen framåt.
Du deltar oftast i samtalen, försöker vänta på din tur och lyssnar på de andra. Du har till viss del stöd i fakta och sakförhållanden och bidrar delvis till att samtalet inte stannar av.
Du deltar aktivt i samtalen, låter alla tala och lyssnar på de andra. Du hittar flera kopplingar och kan objektivt motivera och utveckla sitt resonemang med tydlig logik och bidrar till att samtalet inte stannar av.
Du deltar aktivt i att engagera alla i samtalen, breddar diskussionen och redogör för sammanhang, samband och konsekvenser. Du är bra påläst och kan använda fakta på ett effektivt sätt och bidrar medvetet till att samtalet inte stannar av.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: