Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social Kompetens / Normer och Värden - Lek

Skapad 2020-09-01 13:45 i Färglådan Österåker
Förskola
Nu bedriver vi vår undervisning mestadels utomhus. Under perioden augusti till oktober arbetar vi på Förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln med läroplansmål inom Social Kompetens / Normer och Värden kopplat till Lek.

Innehåll

Bakgrund: 

Social kompetens / Normer och Värden kopplat till Lek - Utomhusundervisning

Hösten fortsätter med restriktioner kring Covid19. Nya rutiner och metoder för att planera och bedriva utomhusundervisning har landat under våren och vi ser fram emot en lärorik höst tillsammans med barnen.

Vi arbetar enligt vår årscykel med temaområden kopplade till förskolans läroplan - Lpfö18. Fokus kommer likt under våren att ligga på den spontana undervisningen men även genom aktiviteter och samlingar med planerad undervisning. Vi på förskolan är vana att bedriva undervisning under hela dagen och på olika platser så som i skogen och på gården.

Första prioritering just nu är dock minskad smittspridning och att alla barn ska känna sig trygga trots det som sker i samhället och de förändringar det innebär för deras vardag på förskolan. Konkret innebär det att vi är ute så mycket vi kan, har fasta rutiner för handtvätt och att vi försöker minska antalet aktiviteter där många barnen samlas nära varandra. Vi har skapat rutiner utomhus för att barnen ska känna sig trygga i att veta vad som kommer att ske under deras dag på förskolan.

Språk och Kommunikation är grundläggande mål som vi alltid arbetar med på vår förskola oavsett vilken temaperiod vi är i. Under augusti till oktober kommer vi utöver det att arbeta inriktat på läroplansmålen inom Social Kompetens / Normer och värden kopplat till Lek.

Vi har valt att starta hösten med detta temaområde då nya gruppkonstellationer gör det naturligt att arbeta med gruppkänsla likväl som att stärka den enskilda individen.

I augusti och september kommer vi arbeta med projektet "Från JAG till GRUPP".

Lek är ett perfekt verktyg för att skapa nya relationer och träna sin sociala kompetens. Genom leken ges barnen bland annat möjlighet att hitta sin egen roll i gruppen, delta i ett gemensamt lärande, erfara nya upplevelser, öka sin självkänsla och träna sin förmåga att lyssna in andra, kompromissa, ta hänsyn, framföra sina egna ideér och önskemål. 

Syfte:

Syftet är att stärka varje individ och samtidigt skapa trygga relationer. Målet är att klimatet i gruppen ska ge en känsla av gemenskap och glädje - där alla känner sig delaktiga och trygga, där varje barn vågar uttrycka sina tankar och önskemål, där vi månar och tar hand om varandra och varje barn känner sig sedd, förstådd och värdefull.  

Många forskare menar att leken är kärnan i barns varande och att barn genom leken bearbetar sina upplevelser och erfarenheter samtidigt som de formar sin egen person. Leken ger så många möjligheter, genom den tränar barn sin sociala förmåga, utvecklar sin fantasi och kreativitet liksom sitt språk och kommunikativa förmåga.

På Färglådan och Språkförskolan Penseln planerar vi att arbeta med

Projektet från JAG till GRUPP. Arbetet kommer att se olika ut på varje avdelning då vi planerar arbetet utifrån gruppens intressen, ålder och tidigare erfarenheter. Målet är att varje barn ska känna sig stärkta i sitt eget JAG och uppleva sig vara en viktig del av gruppen och gemenskapen.

Gemensamt är att vi kommer att använda oss av materialet "Kompisböcker". Ett material som inkluderar böcker och samtalsbilder kopplade till olika kompisrelaterade dilemman. Materialet skapar möjlighet för reflektion och diskussion i gruppen.

På Blå där barngruppen är helt ny fokuserar vi mycket på rutiner, lära känna varandra skapa trygghet och skapa en vi-känsla. Vi arbetar även med spontan undervisning vilket innebär att vi fångar upp barnens görande -  det dom leker, visar intresse för, undersöker och utforskar. .

På gården pågår arbetet med att skapa lekstimulerande miljöer. Vi försöker skapa platser för lek, vila, skapande samt bilder och material för att skapa nyfikenhet, lust att leka och lära samt inspiration till samtal och utforskande.

Utbildning - Undervisning

Vilka metoder, arbetssätt och strategier använder vi oss av

Vi kopplar aktiviteter och undervisning till läroplanens mål inom Social kompetens/ Normer och värden samt Lek för att synliggöra hur vi medvetet arbetar med målen i praktiken. 

I undervisningen använder vi oss av lekinspirerande material - konkret material och bilder för inspiration och lust till lek, utforskande och samtal.

Vi använder leken som grund för att skapa relationer, både genom att delta i barnens fria lek och genom att ha organiserade roll- och regellekar för att skapa en stärkt egenidentitet likväl som gruppgemenskap. I leken får barnen även möjlighet att använda rösten och kroppen som uttrycksmedel samtidigt som de utvecklar sin språkliga och kommunikativa förmåga, både i själva planering av leken och under lekens gång.

 

Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i temat Social kompetens/ Normer och värden kopplat till Lek.

Samlingar där vi visar med bildstöd hur dagen ser ut. Samtalar om ämnen kopplade till normer och värden, såsom kamratskap och allas lika värde. Vi använder bland annat materialet babblarna.

Genom miljö och material utomhus inspirerar och lockar vi till lek, eget utforskande och små dialoger med barnen.

Genom att agera samtals- och kommunikationsstöd stöttar och hjälper vi barnen att komma vidare i sin lek och utforskande

Genom att använda TAKK (teckenstöd) som komplement och förstärkning av nya ord och begrepp

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljön

Genom att skapa stationer/platser för lek, samspel och utforskande med inspirerande material 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga

Genom dagliga samtal/dialoger med vårdnadshavarna där vi berätta vad vi gör/har gjort

Unikum

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet Social Kompetens / Normer och Värden - Lek

Genom reflektioner och utvärderingar med barnen och arbetslaget

Genom observationer av barnen i både planerade och fria aktiviteter

Dokumentation i Unikum och på våra avdelningar används som en del i utvärdering och analys

Vi kopplar undervisning och aktiviteter till de lotusdiagram som ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: