Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik,årskurs 1

Skapad 2020-09-01 15:01 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F – 3 Matematik
Såhär arbetar vi med matematik i årskurs 1.

Innehåll

På höstterminen i årskurs 1 arbetar vi med PRIMA-matematikbok 1A. Boken består av fem kapitel och efter varje kapitel gör eleverna en diagnos. Efter diagnosen anpassas uppgifterna utifrån resultatet på diagnosen.  Om det är något mål eleven riskerar att inte nå på diagnosen blir vårdnadshavare meddelade och eleven får extramaterial att öva på. Detta kan göras hemma eller i skolan.

Undervisningen i matematik planeras så att alla elever kan utvecklas på sin nivå. Detta möjliggörs genom att eleverna alltid har extra-material som är på deras nivå. Klassläraren ser frekvent över elevernas utveckling och anpassar materialet därefter.

Under lektionerna kommer vi jobba med följande:

 • Mattebok PRIMA, eget arbete och genomgångar på tavlan.
 • Matte i mindre grupper med klasslärare (genomgång eller träning).
 • Träna matte på dator/spela mattespel
 • Hjärngympa (t.ex. Tangram, pussel, sudoku)
 • Extrajobb på individuell nivå
 • Problemlösning

Under terminen görs diamantdiagnoser från Skolverket som visar hur långt eleverna kommit i sin utveckling. 

 

Konkretisering av kunskapskraven

Elevens mål:

Jag använder och kan beskriva begreppen:

lika med, större än/mindre än, dubbelt/hälften, jämnt/udda, fler/färre, rektangel, cirkel, kvadrat, triangel.

Jag kan dela upp talen 0-20.

Jag kan använda likhetstecknet.

Jag kan addera tal 0-20.

Jag kan subtrahera tal 0-20.

Jag kan använda huvudräkning 0-20.

Jag kan ordna tal efter storlek. 

Jag kan räkna till 100 och vet vilket tal som kommer före/efter.

Jag kan hoppa t.ex. 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp på tallinjen.

Jag kan skapa egna geometriska former. 

Jag kan se mönster och skapa egna.

Jag kan läsa av hel- och halvtimmar på analog klocka. 

Jag kan mäta längd med en linjal. 

Jag kan väga olika föremål på en våg.

Jag kan avläsa en enkel tabell.

Jag kan skapa en enkel tabell.

Jag kan använda miniräknare.

Jag kan lösa ett matteproblem i grupp.

Jag kan ställa och svara på frågor i en grupp.

Jag förstår frågan i en textuppgift och väljer ett räknesätt. 

Jag kan förklara min lösning för en kompis.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matris kartläggning av elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

år 1
år 2
år 3
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
0-50
0-100
0-1000
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
0-20
0-100
0-1000
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
10-0
50-0
100-0
Talraden: Efter
Alla nivåer
0-20
0-100
0-1000
Talraden: Före
Alla nivåer
0-20
0-100
0-1000
Antalskonstans , tal + antal
0-20
0-100
0-1000
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
0-20
0-100
0-1000
Namnge tal
Alla nivåer
0-20
0-100
0-1000
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
0-20
0-100
0-1000
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Alla nivåer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: