👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1.

Skapad 2020-09-01 19:19 i Gåvsta skola Uppsala
Svenska åk 1.
Grundskola 1 Svenska
I ämnet svenska ska du få träna upp din förmåga att lyssna, tala, skriva och läsa. Du ska även få utveckla intresse och nyfikenhet för skönlitteratur och faktatexter.

Innehåll

Syfte

Det övergripande syftet är att du ska lära dig läsa, skriva, tala och lyssna så att du når kunskapsmålen i år 3.

Du ska

 • få ett intresse för bokstäverna och det skrivna språket. 
 • lära dig bokstavsljuden och hur man ljudar korta ord.
 • du ska utveckla din förmåga att läsa ord, meningar och texter.
 • bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • du ska utveckla din förmåga att skriva ord och kortare texter, först tillsammans och sen på egen hand.
 • kunna samtala i grupp dvs både lyssna och tala
 • få ska utveckla ett intresse för skönlitterära texter och faktatexter
 • du ska utveckla din förmåga att förstå innehållet i och tolka olika texter

Konkretiserade mål

Du ska utveckla din förmåga att: 

TALA/LYSSNA

 • uttala enskilda språkljud och koppla dem till motsvarande bokstav. 
 • berätta om vardagliga händelser; vad du läst, upplevt, sett och lärt. 
 • förstå instruktioner och utföra dem.
 • återberätta om något du har lyssnat på och vara delaktig i diskussioner.

LÄSA

 • känna igen bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud.
 • läsa enkla ordbilder t.ex. jag, du, kan, och, en, ett, men, har, är, inte osv. 
 • läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.

SKRIVA

 • skriva stora och små bokstäver (versaler och gemener).
 • använda stor bokstav och punkt.
 • skriva enkla texter till bilder.
 • använda Ipad som ett verktyg i din språkutveckling. 

Arbetssätt

För att du ska nå målen kommer vi att:

 • arbeta med bokstäver varje vecka
 • arbeta i läseboken och arbetsboken Den magiska kulan
 • träna på att koppla samman bokstäver med dess ljud
 • träna på att skriva och forma bokstäverna korrekt
 • skriva sagor och faktatexter tillsammans 
 • träna på att följa enkla skrivregler så som stor bokstav och punkt
 • analysera texter utifrån det material vi använder i svenska
 • lyssna på sagor och samtala om innehållet
 • själv få berätta om olika saker/ämnen för kompisar
 • läsa ord och texter för lärare och i grupp
 • dokumentera din skrivutveckling genom att skriva alla dina texter i en skrivbok.
 • få spela spel och delta i språklekar
 • se språkutvecklande filmer
 • få en läsläxa som är anpassad efter din förmåga
 • träna på att läsa och skriva genom att arbeta med Ipad

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska visa dina kunskaper genom att:

- berätta för dina klasskamrater om något du har varit med om.
- berätta för dina klasskamrater om bilder du har ritat.
- lyssna på andra när de berättar eller läser för dig.
- återberätta sagor som du eller vi har läst tillsammans eller filmer du har sett.

- skriva ord och texter i din skrivbok eller egna berättelser som du skriver för hand.
- använda egna eller andras bilder som stöd när du skriver.

- läsa lagom svåra texter.

Skolan kommer även att bedöma hur det går för dig genom att göra skolverkets "Bedömningsstöd i svenska" samt några andra modeller för att hålla koll på din utveckling och kunna ge dig det stöd som du behöver. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling

Avstämning A
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

Sv
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bilder oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.