Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kojbyttans aktionsforskning HT-20

Skapad 2020-09-02 16:18 i Stinsens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Genom att Lyssna - Lära - Leda har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund. I HAND står för värden som genomsyrar förskolans verksamhet.  Inkludering, alla är värdefulla och mångfald är en tillgång  Hållbarhet, varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet  Ansvar, ett eget ansvar som sträcker sig lite längre  Nyfikenhet, utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter  Delaktighet, kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

1.Kartläggningen (Var är vi?)

Kartläggningen visade att

En del barn går omkring planlöst på gården, de samspelar inte.

Pedagogers roll har stor betydelse.

Där pedagoger är aktiva i leken, där finns barnen.

 

2. Identifierade förbättringsområde

Det enskilda barnet ska utveckla förmågan att samspela i leken 

 

3. Målformulering

Varje barn ska kunna stanna i meningsfull lek över tid. 

 

4. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

 • Ökat samspel
 • Varierad lek i olika konstellationer

5. Forskning (Vetenskaplig grund) 

Denna forskning tar vi stöd i, Skolverket förespråkar fördelar med färre barn i grupperna.

 

6. Aktionerna (Hur gör vi?)

I allra största mån dela upp barngruppen i två mindre grupper. En ute- och en innegrupp med två till tre pedagoger i varje grupp. I dessa smågrupperna erbjuds lek och undervisning. Det är av allra största vikt att att varje pedagog tar ansvar för att aktivt LEDA LYSSNA LÄRA, planera och genomföra undervisning, samt att vara härvarande och inte bara närvarande i barnens lek.

 • Hälsofrämjande arbete, (rörelse, kost, återhämtning)
 • Stegvis (värdegrundsarbete)
 • Matematik med samarbetsövningar
 • Språklekar med Före Bornholmsmodellen

Varje pedagog placerar sig strategiskt på gården VARJE dag. Överenskommelse sker mellan de pedagoger som har utegruppen den aktuella dagen. 


Aktionerna lägger vi som lärloggsinlägg

 

7. Metodval för att följa upp aktionerna (Hur blev det?)

Så här följer vi upp:  

Analysera lärloggsinläggen

 

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag. Lpfö18 s.11

VARJE FÖRSKOLAS UTVECKLING

 

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: