Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 Eldorado 3A+3B

Skapad 2020-09-02 16:31 i Lingenässkolan Kristianstad
Matematikplanering utifrån Eldorado 3A+B
Grundskola 3 Matematik
Arbetet i matematik i årskurs 3 utgår bland annat från läromedlet Matte Eldorado 3A och 3B. Vi arbetar även med laborativt material, arbetsblad, mattespel och problemlösning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla ett intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska få möjlighet att träna förmågorna:

 • se samband
 • undersöka
 • pröva
 • reflektera
 • dra slutsatser

Bedömning - vad och hur

VAD
Din förmåga att

 • lösa problem
 • formulera räknehändelser i multiplikation och division
 • använda och förstå positionssystemet 0-1000
 • använda lämplig strategi inom de fyra räknesätten
 • reflektera kring bråk
 • använda geometriska begrepp 2D och 3D
 • mäta och uppskatta vikt, volym och längd
 • avläsa klockan, analogt och digitalt
 • avläsa och förstå tabeller och diagram

HUR
- muntligt
- självskattning efter tränade moment
- skriftliga diagnoser och nationella prov

Undervisning och arbetsformer

Regelbundna genomgångar och lektioner tillsammans i hel- och halvklass.

Du tränar upp dina förmågor genom att delta i samtal både individuellt, par och i grupp.

Du har möjlighet att välja olika konkreta material för att tydliggöra momenten och skapa förståelse vid behov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matte Eldorado åk 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du löser enkla eller mycket enkla problem med stöd. Du kan även med stöd delvis beskriva hur du/ni löst problemet.
Du löser delvis eller med lite stöd enkla problem. Du beskriver delvis hur du löst problemet.
Du löser enkla problem och beskriver hur du löst problemet. Du kan även säga/skriva om lösningen är rimlig.
Redovisa lösningar
Till exempel "Fingerfemman" och samtal om lösningsmetoder.
 • Ma
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan delvis och/eller med stöd beskriva och samtala om tillvägagångssätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer. Du kan delvis och/eller med stöd samtala om val av metoder och räknesätt, samt om resultats rimlighet, genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Du kan delvis och/eller med visst stöd beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer. Du kan delvis och/ eller med visst stöd samtala om val av metoder och räknesätt, samt om resultats rimlighet, genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Du beskriver och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer. Du samtalar om val av metoder och räknesätt, samt om resultats rimlighet, genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Förståelse av räknesätten
Använda addition, subtraktion, multiplikation och division i vanliga sammanhang.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Med stöd kan du använda något eller några av räknesätten på ett i huvudsak fungerande sätt. t.ex när du löser vanliga textuppgifter och räkneuppgifter.
Du använder delvis eller med lite stöd räknesätten på ett i huvudsak fungerande sätt. t.ex när du löser vanliga textuppgifter och räkneuppgifter.
Du använder alla fyra räknesätten på ett i huvudsak fungerande sätt. t.ex när du löser vanliga textuppgifter och räkneuppgifter.
Förståelse av räknesätten
Beskriva begreppen addition, subtraktion, multiplikation och division och hur de hänger ihop.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du visar med visst stöd addition och subtraktion med hjälp av symboler, konkret material eller bilder och enkla räknehändelser. Med stöd kan du även i enkel form visa hur de hänger ihop med varandra, till exempel som talfamiljer.
Du visar några av räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division med enkla räknehändelser, symboler och konkret material eller bilder. Med stöd kan du även ge exempel på hur några av begreppen hänger ihop med varandra, till exempel som talfamiljer.
Du visar addition, subtraktion, multiplikation och division med hjälp av räknehändelser, symboler och konkret material eller bilder. Du kan även ge exempel på hur några av begreppen hänger ihop med varandra, till exempel som talfamiljer.
Naturliga tal
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du delar upp vissa enkla heltal i talsorter (ental, tiotal, hundratal). Du kan delvis och med stöd storleksordna tal och ange talens grannar i talraden. Du kan visa tal med symboler och med bilder eller konkret material.
Du delar upp vissa heltal i talsorter (ental, tiotal, hundratal, tusental) och visar med stöd hur talsorterna i några olika tal kan växlas till varandra. Du kan delvis storleksordna tal och ange talens grannar i talraden. Du kan visa tal med symboler och med bilder eller konkret material.
Du delar upp heltal i talsorter (ental, tiotal, hundratal, tusental) och visar hur talsorterna i några olika tal kan växlas till varandra. Du storleksordnar tal och anger talens grannar i talraden. Du visar dessutom heltalen med symboler och med bilder eller konkret material.
Tal i bråkform
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du delar upp några helheter i olika antal delar och namnger med stöd delarna som mycket enkla bråk. Med stöd kan du jämföra olika bråkdelar.
Du delar upp några helheter i olika antal delar och namnger delarna som mycket enkla bråk. Med lite stöd kan du jämföra olika bråkdelar.
Du delar upp helheter i olika antal delar: jämför och namnger delarna som enkla bråk.
Geometri
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du använder med stöd några grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Med stöd avbildar och konstruerar du några enkla geometriska objekt utifrån instruktioner, t.ex. ritar dem och bygger dem på geobräde.
Du använder några grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Du avbildar och konstruerar några enkla geometriska objekt utifrån instruktioner, t.ex. ritar dem och bygger dem på geobräde.
Du använder grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Du avbildar och konstruerar enkla geometriska objekt utifrån instruktioner, t.ex. ritar dem och bygger dem på geobräde.
Enkla proportionella samband
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Med stöd kan du i något sammanhang använda och ge exempel på enkla proportionella samband, som till exempel hälften och dubbelt.
Du ger exempel på enkla proportionella samband, som till exempel hälften och dubbelt och kan med visst stöd använda hälften och dubbelt.
Du använder och ger exempel på enkla proportionella samband, som till exempel hälften och dubbelt.
Räkning
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan delvis och med stöd använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal. Du har påbörjat din utveckling mot att kunna använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra, alternativt 2-3 av räknesätten när talen och svaren ligger inom talområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Med stöd använder du skriftliga räknemetoder (t.ex. uppställning) i talområde 0–200.
Du kan delvis eller med visst stöd använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal. Med lite stöd använder du huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra, alternativt 2-3, räknesätten när talen och svaren ligger inom talsområde 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan du delvis eller med lite stöd använda skriftliga räknemetoder (t.ex. uppställning) i talområde 0–200.
Du väljer och kan använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal. Du visar säkerhet i att använda huvudräkning med de fyra räknesätten, när talen och svaren ligger i talområde 0–20, samt även i att räkna enkla tal i ett större talområde. Vid addition och subtraktion kan du använda skriftliga räknemetoder (t.ex. uppställning) i talområde 0–200.
Enkla matematiska likheter
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du hanterar med stöd av pedagog och konkret material enkla matematiska likheter och använder då oftast likhetstecknet så att det är lika många på båda sidor.
Du hanterar med lite stöd enkla matematiska likheter och använder då oftast likhetstecknet så att det är lika många på båda sidor.
Du hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet så att det är lika många på båda sidor.
Längd, massa, volym och tid
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du gör mycket enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av någon eller några av storheterna längd, massa, volym och tid. Med stöd använder du några vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Du gör mycket enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider, samt använder några vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Du gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider, samt använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Tabeller och diagram
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan delvis eller med stöd avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat, vid olika slag av enkla undersökningar.
Du kan med lite stöd avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat, vid olika slag av enkla undersökningar.
Du avläser och skapar enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat, vid olika slag av enkla undersökningar.
Mönster
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan med stöd uppfatta och fortsätta enkla geometriska mönster eller talmönster.
Du kan delvis eller med visst stöd uppfatta och fortsätta geometriska mönster och talmönster.
Du uppfattar och kan fortsätta geometriska mönster och talmönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: