Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel - Kamratskap

Skapad 2020-09-02 19:27 i Skärhamns förskola Tjörn
som innefattar barns samspel och en strävan mot att upp och en god gruppdynamik för de yngre barnen i åldrarna 1-3 år på Sörgårdens förskola.
Förskola
För att skapa en god dynamik och kamratskap bland barnen så behöver vi arbeta med den sociala och emotionella delen i barnens utveckling. Det krävs ett gott samspel och en nyfikenhet till att utvecklas och leka tillsammans för att uppnå detta.

Innehåll

 

-Vi vill fokusera på detta område för att det är en ny barngrupp som behöver hitta ett lugn och en trygghet med varandra för att lärande och utveckling ska ske där alla barns intressen och behov tillgodoses. För att kunna planera fortsatta undervisningar så kan det vara till fördel om barnen fått ett intresse/nyfikenhet till att samspela med varandra. 

 -I undervisningssituationerna vill vi att barnen ska få en nyfikenhet och ett intresse till att vilja leka tillsammans, vi vill att barnen ska öva sig på att dela med sig, att kunna se och ta in andras känslouttryck och kommunikation i både tal och kroppsspråk.

Vi riktar barnens intresse mot samspel, som innefattar turtagande, känslouttryck, kommunikation och kamratskap. 

 -Den pedagogiska miljön kommer att vara föränderlig, vi kommer att kontinuerligt att se över lärmiljön och inspirera barnen att leka tillsammans. Vi tillgodoser barnen med stöttande material som kan finnas till hands i deras utforskande. Vi kommer att medvetet gå in i barnens lek och stötta dem i deras konflikter, deras kommunikation och deras känslor för att förstärka vikten av samspel och för att alla barn ska ges möjlighet att göra sig hörda och lyssnade på. 

 -Vi arbetar utifrån att barn lär och utvecklas med lustfylldhet när de utforskar och samspelar tillsammans. Vi kommer medvetet att planera  dagen så att alla barn får möjlighet att delta.  Vi gör det möjligt för barnen att nå målen genom att dela in barnen i mindre grupper, inspirera och använda material som barnen är intresserade av.  Genom systematisk dokumentation och att ta tillfällen att reflektera så kommer vi att ha möjlighet att utvärdera vårt arbete och därefter kunna utmana barnen vidare inom områdena. 

-I de olika planerade undervisningarna kommer vi att vistas  i utemiljö, vi kommer att skapa med återbruks material, vi kommer att använda oss av rollspel / dramatisering i olika situationer för att skapa en förståelse för vad vi menar genom att använda hela vår kropp och alla våra sinnen. Vi kommer varje dag att tillsammans se vilka barn och fröknar som är på förskolan och vilka vi saknar. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: