👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2020-09-03 06:37 i Närtuna förskola Norrtälje
Förskola
Här är en beskrivning av arbetet med normer och värden.

Innehåll

Temainriktat arbetssätt innebär att vi under en period arbetar med ett bestämt innehåll. Vi har valt tema normer och värden utifrån det vi sett att barnen behöver utveckla förståelse för och utmanas i. För att göra barnen delaktiga har vi valt att använda oss av material utifrån barnens intressen, exempelvis kommer gula bilen gruppen använda sig av känslobilar. Vi använde oss av demokratisk röstning för att komma fram till gruppnamnen. För oss är det viktigt att barnen får känna att deras tankar och funderingar tas på allvar och det som de uttrycker är viktigt och intressant.

Var är vi?

Under vårterminen och under början på hösten har vi sett att det förekommer mycket fysiska tilltag vid konflikter mellan barnen och att de har svårt att ta till sig ordet förlåt samt dess innebörd. Vi pratar mycket om hur man är som en kompis, att man ska säga stopp när någonting känns fel och att man måste acceptera när kompisen säger stopp.

Varför?

Syftet med temat är att ge barnen en förståelse för empati, hantering av olika känslor samt att respektera andra individer och deras känslor. Vi uppmuntrar alltid barnen till att hjälpa varandra om det är någonting de inte klarar av och vi pratar ofta om hur och när man är en bra kompis.

Hur?

Vi har delat in barngruppen i två grupper och utifrån dessa grupper tagit fram olika material som är åldersanpassat. Vi sjunger kompissånger, läser kompisböckerna om Kanin och Igelkott, vi pratar om känslor, ställer öppna frågor till barnen om exempelvis hur man gör någon glad, hur man tröstar någon eller hur man är när man är glad? Vi kommer dokumentera genom bilder, videos och mindmaps för att kunna fånga upp barnens tankar och funderingar.

Koppling till teorier

Vi arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv där lärande, utveckling och socialisation sker i sociala sammanhang utifrån kulturella, situationella och historiska förhållanden. Vad vi lär är beroende av var vi är och vilka verktyg som finns tillgängliga, dvs. lärandet är situerat. Vygotskjis proximala utvecklingszon är den centrala teori vi arbetar efter där man anser att barnen behöver utmanas över deras egen förmåga och få stöd under processen för att utveckla full förståelse för uppgiften.

Terminsuppföljning

1. Vad har vi gjort ? Hur hamnade vi här?

2. Vad blev av? Vilka vägar tog vi?

 3. Blev det som vi hade tänkt? Är vi nöjda? 

 4. Om inte vad kan det bero på? Vilka konsekvenser gav projektet oss?     

5. Vad behöver vi för att komma vidare? Vad behöver vi lära oss för nästa projekt?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18