👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering 20/21

Skapad 2020-09-03 07:59 i Skrivaren Mariestad
Förskola
Utbildningen ska medvetandegöra barnen om att de handlingar och val vi gör påverkar miljön utifrån ett hållbart perspektiv. Det som finns på jorden ska räcka åt alla människor vi kan inte slösa vi måste spara på resurserna så det räcker till alla i framtiden.

Innehåll

Var är vi?

Vi har under vårt förprojekt sett att barnen intresserar sig för fiskar, sjöar, hav, smådjur och kartor. Barnen visa också intresse för nedskräpningen i staden och våra vattendrag. Vi vill tillsammans skapa en djupare förståelse kring hållbarhet och dess betydelse för universum.

”Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling”. ”Vi ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling” (Lpfö18)

"Det handlar inte om att utbilda barn för att de ska veta allt om hållbar utveckling. Utan utbilda individer som kan upptäcka orättvisor, ojämlikhet och problem av all olika slag och som ges möjlighet att agera utifrån sina förutsättningar och möjligheter d.v.s. att utbilda barn som kan ta ställning och agera." (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson. 2013)

Vart ska vi?

Vi vill skapa hållbara relationer mellan individer, material och vår miljö (kopplat till vår profil).

 • Utmana barnen och vidga deras lärande när det gäller hur deras val och handlingar påverkar vår miljö och i förlängningen hela universum.
 •  
 • Vi vill att barnen ska rustas för att bygga vänskap utifrån demokratiska värden. I miljöerna vill vi att barnen ska träna på demokrati genom förhandling, problemlösning och konflikthantering. Vi vill skapa hållbara relationer mellan individer, material och vår miljö( kopplat till vår profil).

Hur gör vi?

Vi vill skapa hållbara relationer mellan individer, material och vår miljö (kopplat till vår profil).
 • Utmana barnen och vidga deras lärande när det gäller hur deras val och handlingar påverkar vår miljö och i förlängningen hela universum.
 •  
 • Vi vill att barnen ska rustas för att bygga vänskap utifrån demokratiska värden. I miljöerna vill vi att barnen ska träna på demokrati genom förhandling, problemlösning och konflikthantering. Vi vill skapa hållbara relationer mellan individer, material och vår miljö( kopplat till vår profil).

Stödfrågor för veckoreflektion

Vad intresserar sig barnen för?

Hur samspelar/kommunicerar barnen i de demokratiska miljöerna? (Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?)

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

(konkret planering)

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Hur ger vår utbildning barnen förutsättningar att bygga vänskap?

Utbildningen ska medvetandegöra barnens att de handlingar och val vi gör påverkar miljön utifrån ett hållbart perspektiv.

Vart är/befinner vi oss nu?

Hur stödjer miljöerna barnen för att bygga vänskap?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Hur förstår vi det vi ser utifrån forskning och beprövad erfarenhet

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

 

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18