Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap och Organisation Ek18a

Skapad 2020-09-03 08:58 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier och modeller från dessa områden behandlar ämnet frågor om ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter och ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter. - Skolverket Vad är "bra ledarskap"? Den frågan försöker vi besvara genom att i det första arbetsområdet behandla och diskutera några begrepp och ledarskapsteorier som visat sig livskraftiga över tid. Med hjälp av egenplanerade aktiviteter både i och utanför klassrummet får du även möjlighet att pröva teorierna när du undersöker hur ledarskap och organisation fungerar i praktiken.

Innehåll

Centralt innehålll

 
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller
 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Personlig Ledarutveckling Och Hur Man Tar Tillvara Egna Och Andras Resurser
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.

 

NYCKELBEGREPP LEDARSKAP (Begrepp och teorier att kunna och förstå)

 • Ledarskap
 • Chef/ledare
 • Ledarskapsstilar
  • Auktoritär ledare
  • Demokratisk ledare
  • Låt-gå ledare
 • Situationsanpassad ledarskap
 • Ledarskapsroller
 • Formell/informell ledare
 • Ledarskap och genus

 

NYCKELBEGREPP GRUPPEN och KONFLIKTHANTERING

 • grupp - primär, sekundär
 • grupptryck
 • roller - informella och funktionella
 • rollkonflikter
 •  team vs arbetsgrupp
 • fripassagerare
 • social maskning (social loafing)
 • group think
 • grupprocess (t.ex. Schultz's FIRO-modell, Bions teori om grundantaganden, Freud's grupp- och ledarskapsteori)
 • intrapersonella och interpersonella konflikter
 • intressekonflikt
 • värderingskonflikt
 • sakkonflikt
 • kommunikationskonflikt
 • systemkonflikt
 • strukturkonflikt
 • samtalsformer: dialog, diskussion, debatt
 • härskartekniker
 • det goda samtalet

 

NYCKELBEGREPP ORGANISATIONEN

Organisation – olika typer och former

(linjeorganisation, funktionsorganisation, linje-staborganisation, divisionsorganisation, matrisorganisation, koncernorganisation)

Klassiska organisationsteorier -scientific management, byråkratiska skolan, administrativa skolan

Modernare organisationsformer – Ad hocrati/projektorganisation, Franchising, Outsourcing, Förmedlande organisationer

Organisk modell

 

Arbetsdelning/samordning

Löpandebandsprincipen

Hierarki

Centralisering/decentralisering

Homogen/heterogen kundkrets

 

Stark/svag Organisationskultur (företagskultur)

Värderingar/normer/etiska förhållningssätt

Uppgifter

 • Seminarium ledarskap

 • Fredag 19.2 Uppgift 3

 • Fredag 12.2 Uppgifter

 • Centrala begrepp kap 3

 • Seminarium ledarskap Gr 4 Kl 10.35 - 11.15

 • Seminarium ledarskap Gr 3 Kl 10 - 10.35

 • Seminarium ledarskap Gr 2 Kl 10.35 - 11.15

 • Seminarium ledarskap Gr 1 Kl 10 - 10.35

 • Intervju om ledarskap

 • Fredag 6.11 Ledarskap Uppgift 1: Makt och ledarskap

 • Seminarium konflikt

 • We_change: frågor till filmfestivalen

 • Gruppen del 2

 • Gruppen del 2

 • Vecka 37

Matriser

Led
Ledarskap och organisation - LEDLED0

E
C
A
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang.
Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Eleven redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Eleven redogör utförligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Eleven redogör också översiktligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation.
Eleven redogör också utförligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation.
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna.
Eleven beskriver översiktligt olika ledarskapsformer och för enkla resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven beskriver utförligt olika ledarskapsformer och för välgrundade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven beskriver också översiktligt olika organisationsformer och för enkla resonemang om deras användbarhet.
Eleven beskriver också utförligt olika organisationsformer och för välgrundade resonemang om deras användbarhet.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur organisationskulturer uppstår och för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för enkla resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.
Eleven använder i samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.
Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.
Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta men även i nya situationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: