👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall för förskolan Snäckan

Skapad 2020-09-03 09:52 i Förskolan Äventyret Kristinehamn
Förskola
Vi kommer att arbeta utefter temat "Superhjältar". Barnen kommer att få olika uppdrag att lösa som superhjältar kopplade till språk, matematik och värdegrundsfrågor.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

-Tillgänglig utbildning social, pedagogogisk och fysisk miljö 

-Språkutveckling

-Modersmål

-Matematisk utveckling

-SKA 

 

Vart är vi?

Vi är en ny grupp på Snäckan på 43 barn. Både personal och barn är nya för varandra. Därför kommer vi att fokusera mycket på att lära känna varandra och bli trygga som grupp. 

7/1

Vi är igång med vårt temaarbete där vi använder oss av superhjältarna för att arbeta med våra mål. Under våra samlingar har vi delat upp barnen i mindre grupper efter barnens utvecklingsnivå för att på så sätt kunna anpassa aktiviteterna efter var barnen befinner sig. På tisdagar går röd hemvist och på torsdagar går blå hemvist iväg på en utflykt där vi ibland har olika uppdrag för barnen som rör matematik eller språk.    

15/3-21

Vi fortsätter vårt arbete med temat superhjältar. Vi har fortsatt grupper på tisdagar och torsdagar då vi arbetar med våra mål inom matematik och språk. Våra blivande skolbarn har 5-årsgrupp två gånger i veckan. 

 

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

Vi har valt att arbeta med temat Superhjältar då vi tror att det kommer fånga barnen och vi kan enkelt få in värdegrundsdiskussioner såsom hur är man en bra kompis, att värdesätta olikheter osv. Vi kommer även att använda Superhjältarna för att ge barnen uppdrag att lösa kopplade till våra mål inom matematik och språk. 

7/1

Vi är igång med vårt tema med superhjältar. Barnen har fått några olika uppdrag från superhjältarna som rört framförallt matematik. Många av barnen har visat ett ökat intresse för bokstäver och att börja skriva ord. De vill gärna vara i vår atelje och skapa med olika material. Ett intresse som har ökat är att bygga och konstruera speciellt med lego och duplo.  

15/3-21

Barnen visar stort intresse för bygg och konstruktion. Det visar dem genom att bygga olika saker med främst duplo, plusplus och lego. Många barn har också visat ett stort intresse för bokstäver och sagor. De blivande skolbarnen visar stort intresse för vår 5-årsgrupp och tycker att det är mycket roligt.

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

Barnen ligger på väldigt olika nivåer kunskapsmässigt.

7/1

Barnen har olika förutsättningar och de är på väldigt olika nivå kunskapsmässigt.  

15/3-21

Barnen är fortfarande på olika nivåer kunskapsmässigt men vi ser en stor utveckling hos barnen.  Vi upplever att många av barnen nu känner igen fler bokstäver och har fått ett begrepp om matematik. 

 

Vart ska vi?

7/1 Vi ska dela upp barnen mer i smågrupper och efter den hemvist de går på. Vi ska fortsätta arbeta med matematik, fortsätta öva på sambandet mellan siffra och antal, arbeta med prepositioner genom de olika uppdragen som superhjältarna ger oss för att detta ska befästas hos barnen. Vi ska arbeta mer med tecken i vardagen och vi har våra "veckans tecken". Barnen ska få öva på att prata inför varandra och lyssna på varandra, även återberätta för sina kompisar och som redskap i våra samlingar har vi en "berättarsten".

Barnen ska tillsammans få tillverka en superhjältestad och även få tillverka sin egen superhjälte och i skapandet av vår stad kommer vi att arbeta med våra matematik- och språkmål. 

15/3-21

Barnen ska få börja skapa sina egna superhjältar och även skriva sagor om dem. Vi vill få in mer tecken i vardagen och även använda oss av tecken i ramsor och sånger. 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Vi vill att barnen ska kunna uttrycka sig på olika sätt, via tal, tecken, bild osv. Få en ökad språklig förståelse och medvetenhet.  

Vi vill även skapa en förståelse för vad matematik är, att den finns överallt och vi använder oss på matematik varje dag. Använda matematiska begrepp. Vi kommer fokusera extra på att barnen ska få en uppfattning för tallinjen, antalsuppfattning 1-10, färg och form, lägesord, stor/liten. 

7/1 Vi vill att barnen på ett naturlig sätt använder tecken i vardagen. Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig och få en språklig förståelse och medvetenhet.

Att vi benämner begreppet matematik i vår undervisning så att barnen blir medvetna om att det är matematik vi gör. 

 

15/3-21

 

Vi vill att barnen ska få en kunskap om hur en saga är uppbyggd. Att kunna återberätta den för sina kompisar och att även lyssna på sina kompisar när de berättar sina sagor. Vi vill att barnen ska använda mer tecken i vardagen.

 
Hur utmanar vi?

Vi kommer att starta temat med att fråga barnen vad de tänker på när vi säger superhjältar. Vi diskuterar tillsammans och tränar på att uttrycka oss. Barnen får rita varsin superhjälte. Vi kommer att skriva sagor, tillsammans och på egen hand och sedan dramatisera. Träna på att prata inför liten grupp. 

Barnen kommer att få uppdrag av superhjältar att lösa olika matematiska problem. De får träna på problemlösning och samarbete. 

7/1 Barnen ska få använda sig av olika uttrycksformer i sitt skapande. Att de ska få öva mer på att berätta inför varandra och även skapa egna berättelser. Vi fortsätter att utmana barnen med olika matematiska problem som också utmanar barnen att samarbeta.

 

15/3-21

Barnen kommer att få skriva en saga om sin superhjälte och återberätta den i samlingen för sina kompisar. I skapandet av sin superhjälte kommer de att få använda sig av färg och form. 

 
Vad är vår förväntade effekt?

Barnen får syn på olika uttryckssätt för kommunikation. De får träna på att ta plats och berätta och även att lyssna på varandra. 

Ökad förståelse för vad matematik är

7/1 Se ovan. 

Att barnen ska lära sig att lyssna på varandra. 

15/3-21

Att barnen ska lära sig att lyssna på varandra. Att de får en tilltro till sig själva och vågar uttrycka sig. Att de ska få en förståelse för att alla är olika och ser olika ut med hjälp av skapandet av superhjältarna. 

Hur gör vi?

7/1

Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper 

15/3-21

Vi kommer att skapa superhjältar med materialet som finns i vår vinterträdgård och även annat material på förskolan. Barnen kommer att få titta på sina ritningar av superhjältarna som de gjorde tidigare i terminen och skapa sin superhjältar utefter den ritningen. 

Hur ser vår miljö ut?

Vår avdelning är uppdelad i 2 hemvister och vi kommer att dela upp oss i dessa två grupper Röd/Blå ganska mycket för att få en mindre grupp där alla kan ta plats. Vi kommer dock att ha en del gemensamma aktiviteter också. 

7/1

Vår miljö inne har vi inrett genom att göra ett bygg- och konstruktionsrum där vi har fokuserat mer på sådant material som främjar detta samt siffror uppsatt på våra väggar. Vi har också tagit fram material och gjort en språkhörna för att intressera och inspirera barnen för detta. Till vår utemiljö har vi köpt in nytt material som under våren kommer att komma fram på vår gård, bland annat olika matematikmaterial.   

15/3-21

Vi kommer att använda oss mer av vinterträdgården i skapandet av våra superhjältar. Vi kommer att göra om i vår innemiljö för att fånga barnens intressen. 

 

Förhållningssätt?

Vi pedagoger strävar mot ett nyfiket och öppet förhållningssätt där vi tar tillvara på barnens tankar och att vi låter barnen utrycka sina tankar och åsikter. 

 

15/3-21

Vi strävar mot ett öppet förhållningssätt. Vi lyssnar och tar tillvara på barnens tankar och låter barnen uttrycka sina tankar. 

Vilka material/aktiviteter behövs?

Vi kommer att använda skapandematerial som vi har på förskolan. Eventuellt hitta böcker kopplade till superhjältar. Barnen kommer att få uppdrag från superhjältar. Vi skapar kanske egna mantlar/masker osv. 

7/1

Vi kommer att använda oss av material som finns i vår ateljé, naturmaterial och övrigt material som finns på förskolan. Barnen kommer fortsatt få uppdrag av superhjältarna i form av brev eller när de kommer på besök.  

 

15/3-21

Vi kommer att använda oss av materialet som finns i vinterträdgården och övrig material som finns på förskolan. Vi kommer att fortsätta ge barnen uppdrag från superhjältarna via brev och qr-koder.

 

Barnens funderingar och frågor?

Vi kommer dokumentera det vi jobbar med och löpande reflektera tillsammans med barnen för att få syn på tankar och lärande

7/1Genom att anteckna och dokumentera fångar vi upp barnens frågor och funderingar både de spontana och de som kommer vid en planerad undervisningssituation.

Använda oss av barndokumentation i form av att barnen får rita och berätta och reflektera både enskilt och tillsammans. 

 Vi reflekterar över detta tillsammans i arbetslaget för att se hur vi ska gå vidare i vårt arbete med barnen. 

15/3-21

Vi dokumenterar och reflekterar med barnen i form av att barnen får rita och berätta vad vi gjort och lärt sig. Vi använder oss av en dokumentationsvägg där vi sätter upp vad barnen har ritat och där kan vi tillsammans titta och reflektera. 

Vem gör vad och när?

7/1

Varannan fredag har blå/röd hemvist reflektion tillsammans i arbetslaget. Vi delar upp samlingen mellan oss pedagoger där vi var och en får ta ett extra ansvar över den samling vi har. 

 

15/3-21

Vi har fortsatt reflektion på fredagar. Vi har varsin dag då vi ansvarar för samlingarna och dess innehåll. 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

Vad såg vi?

När vi startade vårt tema om superhjältar såg vi att barnen var nyfikna och förväntansfulla på dessa två figurer som kom till oss. När de sedan lämnade uppdrag till barnen var de aktiva och ville gärna hjälpa till att lösa eller lära sig mer om det som superhjältarna bad dem om. Nyfikenheten och intresset från barnen har funnits kvar under hela våren och även när superhjältarna inte kommit med uppdrag kan barnen ändå leta efter spår efter dem. 

Vi såg att vi behövde dela vår grupp i mindre grupper för att alla barn skulle få mer utrymme och plats i de olika aktiviteter vi gjorde.

Vi har arbetat för att skapa en mer strukturerad miljö inne där rummen och dess innehåll tydligare talar om för barnen vad de kan göra. Detta för att undvika att barnen springer runt och inte vet vad som förväntas av dem i ett rum. 

Med de nya restriktionerna har vi flyttat ut stor del av vår verksamhet och tillbringar större delen av dagen ute. Detta har varit en utmaning att anpassa aktiviteter för att göra ute. 

Blev det förväntad effekt?

När vi delat upp barnen i mindre grupper har vi sett att alla barn kunnat ta mer plats och vi pedagoger ser och hör barnen och kan på så sätt ta tillvara på deras intressen och utmana barnen efter var de befinner sig.

Vi ser nu att barnen har lättare för att "landa" i en aktivitet sedan vi strukturerat om miljön inne. 

Vad var framgångsfaktorerna?

Gruppindelning

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

Trots delning av gruppen kan vi fortfarande se svårigheter just vid samlingen. Idag har vi vår ena samling i ett mindre rum med närhet till lekmaterial vilket lockar till lek, detta behöver vi se över hur vi kan förändra.  

Vad tar vi med oss?

Att rutiner, tydlighet, struktur och att ibland dela barnen i mindre grupper är viktigt. 

Hur går vi vidare?

Vi fortsätter det arbete som vi påbörjat och analyserar och reflekterar tillsammans i arbetslaget för att hela tiden utveckla vår verksamhet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18