Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kompis i Förskoleklass

Skapad 2020-09-03 10:28 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 1 Svenska
Vi ska träna på hur vi är bra kompisar tillsammans. Du ska få verktyg och strategier för hur du kan göra för att bli en bra kompis med olika barn. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda relationer och förutsättningar för samarbete.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med...

Under förskoleklassåret ska eleverna få möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. 

Vad ska du få möjlighet att utveckla... 

-hur du kan bjuda in andra i lek

-hur du säger stopp

-träna på att lyssna på andra

-att kompromissa när vi tycker olika

-att säga förlåt

-att säga oj det var inte meningen om man "råkat"

-att sätta ord på känslor och förklara hur du tycker och tänker samt lyssna på andra

-att lösa konflikter 

-att trösta

-att leka med olika kompisar

Hur ska vi arbeta, undervisning...

Under förskoleklassåret kommer vi kontinuerligt att ha strukturerad lekkompistid 4 dagar i veckan. Vi kommer kontinuerligt att samtala om hur det varit på utelek/innelek och lyfta goda exempel men även diskutera vissa problem som uppstått. Under våra klassmöten som genomförs en gång i veckan kommer vi att arbeta aktivt med bland annat rollspel, diskussioner i större samt mindre grupper för att ge alla elever strategier och verktyg att utveckla goda kamratrelationer och kunna samspela med olika barn. Vi arbetar med olika kooperativa arbetssätt som EPA, Fråga, fråga, byt. Under hela förskoleklassåret kommer detta arbete att fortgå, med särskilt fokus under höstterminen. 

Lekkompis är en fast kompis som man har under en vecka. Vi roterar på Lekkompisen så att vi efter 27 veckor har varit lekkompis med alla i den egna färggruppen. Efter detta kan vi ha lekkompisar över färggrupperna.

Hur ska du bedömas...

Vi utvärderar kontinuerligt hur det går. Det sker med självbedömning, Visa med tummen hur det gått. Vi följer också upp under tiden leken pågår, Hur går det? Vi hjälper till att hitta verktyg för att komma vidare eller utveckla samarbetet.

I samband med utvecklingssamtalet gör barnen en skattning av sin förmåga tillsammans med oss pedagoger. Vad är jag bra på och hur kan jag utveckla mitt samarbete med mina Lekkompisar. Alla barn i förskoleklass kommer att få ett eller flera sociala mål att arbeta med under vårterminen, dessa sätts i samband med utvecklingssamtalet. Utvärdering av dessa mål sker i slutet av vårteminen.  

 

Analys av genomfört arbete... (skrivs under/efter arbetsområdet)

Analys gjord 15/12 2020

Målen upplevs till stora delar ha varit konkreta för eleverna, där vi återkommande har samtalat samt övat på olika sociala färdigheter. Målet att träna på att lösa konflikter är svår, men går ihop med att träna på att kompromissa och lyssna på andra.

Att återkommande öva, samtala, utvärdera och uppmärksamma eleverna på målen inom området är upplevelsen att vi går åt rätt håll med elevernas sociala färdigheter. Detta är dock färdigheter som ständigt behöver tränas på.

Vi behöver dock synliggöra målen mer! Blir aktuellt till utvecklingssamtalen i början på vt.

Konkreta övningar såsom rollspel har upplevts som bra. Samt att ge eleverna fraser att använda om man ex råkar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: