👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tvets förskola, Trädet/Löven ht. 2020-vt.2021.

Skapad 2020-09-03 15:35 i TOM SKOLA Orust samtliga Förskolor Papperskorgen 2
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi på Tvets förskola har detta år valt att arbeta med temat ”Skogen”. Vi kommer att arbeta i fyra grupper där de yngre barnen är ”Knoppar”, ”Frön” mellangruppen ”Kottarna” och de äldre barnen ”Löven”. I de olika grupperna kommer olika områden och läroplansmål att stå i fokus.

Innehåll

 

 

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Vi fortsätter med att utveckla förskolans gemensamma tema ”Skogen” i våra respektive gruppkonstellationer. Hela förskolan kommer att använda sagan som ett mer målinriktat redskap för att sträva mot våra mål. Barnen i Lövengruppen är intresserade av skogen och vill forska och ta reda på mer om sitt favoritdjur. Barnen har också ett stort intresse för äventyr, bokstäver och matematik och vill gärna lära sig mer teknik.  Den här terminen är vår ambassadör från sagans värld trollkarlen Filidemon han kommer att ge barnen olika uppdrag som ingår i vårt arbete mot våra uppsatta mål.

Ett av våra redskap är Äventyrspedagogik som är ett arbetssätt som tränar barnen i att  känna rörelseglädje, fantisera, våga vara modiga och ha tillit till sin förmåga, alla i gruppen är viktiga för att lyckas olikheterna berikar. Empati för att allt levande måste respekteras och vårdas. Minnet stimuleras av den känslomässiga utmaningen som uppdragen utgör. En viktig del i kommunikationen från barnen till sagans värld kommer att vara i skriftspråk samt olika matematiska och tekniska lösningar för att utföra de uppgifter som vi får av Filidemon.

 

Barnen önskar att få bygga, konstruera och experimentera. De vill också samla material för skapande inne och ute. Snickra, gunga, måla, cykla är roligt!

 

 

 

 

Normer och värden

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde 

Våra mål normer och värden

Alla barn ska få säga sin åsikt och bli lyssnade på
 
Barnen ska tilltala varandra med respekt

Barnen ska respektera varandras kroppar, stopp min kropp, vänligt kroppsspråk

Alla barn i gruppen ska ingå i en social gemenskap

 

Målen når vi genom att.

Vi kommer att arbeta med kamratövningar.

För att lyckas och vara framgångsrik måste barnen ta till vara det som kompisen är bra på, vi kommer att diskutera egna styrkor -Vad är jag bra på, alla är bra på något. Träna på att se det som är bra hos andra.

Uppdragen sker i två mindre grupper som inte konkurrerar med varandra. Två pusselbitar som bildar en helhet.

Barnen får använda välkända verktyg som handuppräckning och palning för att alla ska få komma till tals.

Använda en "talsten", bara den som har stenen talar. 

Alla ska ha möjlighet att ha någon att leka med under dagen på förskola.

Gruppövningar där barnen får komma med förslag på hur en bra kompis ska vara och träna sig på att förhålla sig till det.

Vår trollkarl Filidemon kommer att ge barnen en del etiska dilemman, skogens djur och varelser behöver barnens hjälp med att lösa konflikter och glada såväl som sorgliga händelser.

Vi kommer att arbeta med materialet Djuren i Kungaskogen vi läser, lyssnar och reflekterar över hur en bra kompis bör vara. 

 

 

Omsorg, utveckling och lärande

Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för ...

 

Våra språkmål

Skapa ett intresse för språk och kommunikation

Barnen ska kunna skriva sitt namn

Barnen ska använda skriftspråket utifrån sin förmåga för kommunikation på olika vis

Barnen ska kunna läsa en enkel text.

Barnen ska delta i lässtunder och reflektera över litteratur.

Målen når vi genom att

Sagoläsning, berättade sagor, Polyglutt

Barnen ska få träna på enkelt skriftspråk, enklare läsning , rim, ramsor, ordlekar, läspåsar.

Sjunga

Göra egna sagoäventyr

Spela spel

QR koder

 

Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik..........

 

Våra matematikmål

Skapa ett intresse för matematik och teknik

Barnen ska förstå och kunna använda enkla prepositioner som över/under, på/i, stor/liten, lätt/tung, lite/mycket, kort/lång, framför/mitten/bakom, upp/ner.

Barnen ska träna på enklare talsystem

Barnen ska lära sig olika geometriska figurer utifrån det material som är anpassat till  förskolebarn

Barnen ska få lära sig att använda teknik både abstrakt och fysiskt

 

Målen når vi genom att

Arbeta med digitala verktyg för dokumentation och jämförelser, matematik appar, QR koder, filma teknikuppgifter, Ställa frågor och forska, vad händer om......

Ge barnen matematiska utmaningar i sagoäventyr

Forska på undringar, vad händer och varför

Använda matematikpåsar med kluriga uppgifter

Använda matteburkar

Spela spel

Spännande experiment

 

Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen ............

 

Våra naturmål

Skapa ett intresse och omtanke för allt levande

Barnen ska bli trygga och bekväma med att gå till skogen

Barnen ska kunna de vanligaste vilda djuren i vårt närområde

Barnen ska få möta de regler som gäller allemansrätten i vårt närområde

Barnen ska träna på ett empatiskt och hållbart förhållningssätt till växter och djur

Bygga och konstruera

 

Målen når vi genom att 

Planerade dagar i skogen en till två dagar i veckan, så att barnen får en vana och en trygghet i att vara i naturen

Forska kring djur och växter

Låna litteratur om naturen

Söka digitalt och se filmer om naturen

Hitta Vilse, en överlevnadsutbildning för barn genom Civilförsvaret.

Bygga koja

Tälja

Laga något ätbart i skogen

Samla material för skapande

Leka och bara få vara

 

Barns delaktighet 

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi ..........

Våra mål

Sagouppdrag minst 5 per termin

QR meddelande minst 5 per termin

Reflekterade sagoböcker minst 5 per termin

Ett eget sagouppdrag

 

 

Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer ...........

Våra mål

Använda röstning varje dag

Använda talsten varje dag

Att det tydligt går att utläsa i våra barnintervjuer att det som barnen önskat kommer in i vårt Tema eller våra dagsrutiner

Att vi använder vårt verktyg gruppdiskussion vid problem, hitta lösningar, planera aktiviteter, miljö och material. 

Varje vecka se på filmerna Barns Rätt samt diskutera dessa

Målen når vi genom att

Vår sagoambassadör Filidemon en snurrig trollkarl kommer under höst och vår att ge barnen kluriga sagouppdrag. Att få använda sin fantasi och göra gemensamma uppdrag skapar mod, bra minne, och är ett lekfullt inlärnings vis. Barnen får ta itu med problem, glädje och sorg utifrån sagogestalter. På detta sätt vill vi öppna upp för att barnen ser på det egna samspelet. 

  

Vi vill ge barnen olika redskap för att alla ska bli synliga och våga framföra sin åsikt. Att rösta är ett sätt. Ibland innebär det kompromisser och att ta det som majoriteten beslutat.

Barnen har längtat efter att bli Eldgrupp vilket innebär att få "växa" lite och ta större ansvar. Barnen får börja gå ner själva efter maten till förutbestämda rum och gå ut på gården en stund innan alla kompisar har klätt på sig. Barnen diskuterar hur det hela ska se ut och att det krävs att alla håller sig till det som man har bestämt. Det hela kräver att man får träna på tillit innan det hela genomförs.

Pedagogerna kommer regelbundet att intervjua barnen enskilt eller i smågrupper så att vi ser att vi är på rätt spår. Det är avgörande för Temat och arbetet under dagen att barnen är intresserade och tycker att det är roligt och att de kan påverka.

https://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/unicef_barnkonventionen_a5.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

 Normer och värden

 

(Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och……Lpfö18)

 

I sagoäventyren arbetar vi tematiskt och väljer teman som behandlar viktig kunskap och viktiga värden. Det kan tex vara demokrati, mänskliga rättigheter, miljö, solidaritet, rättvisa, frihet och människors lika värde. Efter äventyren diskuterar vi temainnehållet.

 

 

Barnen har sett på Djuren på djuris och Barnkonventionens Barns rätt. Barnen har fått vara i lekgrupper i olika konstellationer som vi har styrt upp, med syfte att träna barnen på det sociala samspelet och upptäcka nya kamrater som de inte alltid själva skulle valt.

Vi läser Kompisböckerna som är ett material som tar upp viktiga problemställningar och ger barnen enkla modeller för konfliktlösning. Vi har jobbat med värdegrundsmaterialet djuren i Kungaskogen där man väcker tankar om gemenskap, solidaritet, att inte kränka och om känslor som vi tillsammans i barngruppen kan diskutera kring.

Våra äventyr innehåller problem som barnen behöver samarbeta om att lösa. Någon behöver deras hjälp. Kan och vill barnen hjälpa till?

Vi jobbar med kamratövningar och Utomhuspedagogik där olikheter berikar, för att vara framgångsrik i en svår situation behöver vi vara olika som delar i ett pussel. 

 

Omsorg utveckling och lärande

 

(Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap……..Lpfö18)

 

 (Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar……..Lpfö18)

 

 (Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra……Lpfö18)

`

Matematiken har vi fått in i våra  äventyrsuppdrag, som tex hitta o räkna riddare vid repet. Matematik har också ingått  i våra dagliga rutiner med siffror och "plats i matkön", mattepåsar mm. Vi har arbetat med bokstäver och språk, tex när vi letat efter bokstäver som kunde pusslas ihop till ett ord där  baksidan blev en bild på en plats i skogen. 

Vi har använt Osmo som är ett konkret sätt att använda iPaden på. Programmet har ”lådor” som barnen kan välja   Osmo erbjuder Mandala där barnen lägger olika former och mönster. Lådorna innehåller  enkel matematik och har ett stavnings och bokstavsprogram. 

 

 

Barnen har tränat på att känna igen o kunna skriva sitt namn mm. I våra kamratövningar tränar vi mycket på turtagning, först o sist, gemensamt "alla mot samma mål”.  Vi har använt tecken som stöd, i sång och text. Vi har läst böcker och diskuterat innehållet.

 

I naturen har vi arbetat med att hitta o följa spår och reflektera över vad som händer i naturen.

Hur påverkar vi  som människor vår natur och hur ska vi få ett bra förhållande.

Inomhus har vi gjort ett litet labb där barnen har gjort små enkla experiment. 

 

 

Barns delaktighet och inflytande

 

(Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. Lpfö18)

 

Vid varje terminsstart gör vi en ”tankekarta”

Vad vill just du göra på förskolan. Vad har du för förväntningar, vad tycker du är roligt? Vad gör dig glad?

 

I Temat lägger vi in det som barnets kommunicerat, önskningarna ska vara synliga.

Vid förändringar, utveckling och problem använder vi oss av ”rådslag” vi samlas och diskuterar, olika lösningar och genomför röstningar som ett led i ett demokratiskt synsätt.

Eftersom alla barn ska få eget talutrymme har vi en ”talsten” den har har stenen i handen är ensam talare och får inte avbrytas. Det ger en bra och lugnt diskussions miljö.

Barn behöver känna att de är kompetenta och få vara med och vara delaktiga och lära sig känna ansvar för innehållet i utbildningen och den konkreta miljön. Att hjälpa till är viktigt och roligt. Vi gör det tillsammans!

Vi har genomfört Hitta Vilse som är en överlevnadsutbildning för barn genom Civilförsvaret.

 

 

Lust att lära

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga…Lpfö18)

 

Det har varit bra för barnen och oss att få arbeta i en liten grupp med undervisning. Det gör att barnen kan tillgodogöra sig lärandet på ett bättre sätt oavsett utvecklingsnivå.

I äventyrspedagogiken arbetar man med glädje, fantasi och spänning.  Metoden är ett framgångsrikt sätt att fånga barnens lärande eftersom hela kroppen engageras. Arbetssättet sätter fokus på att olikheter hos barnen blir en tillgång för att lösa ” problemen”.

 

 

 

Förskolans övergripande uppdrag

 

Syftet med utbildningen i förskolan är, enligt skollagen, att den ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Läroplanen anger att den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

 

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande…….Lpö18

(Skolverket)

 

 

Artikel 2 Alla barns lika värde

Som ambassadör från sagans värld har vi haft en trollkarl vid namn Filidemon. Han har haft en del problem med sina kompisar i sagans skog som inte vet hur man ska vara en bra kompis och problem med att samarbeta. Barnen har hjälp Filidemon och på olika sätt visat honom hur en bra kompis ska vara och hur man kan lära sig att samarbeta. 

Alla måste ha någon att leka med på förskolan ingen ska vara ensam om man inte vill. Man kommer överens om leksaker och lekar samt tilltalar varandra respektfullt.

Alla barn har rätt att bli sedda bekräftade och pratade med. Alla är lika mycket värda.

 

 

Artikel 3 Barnets bästa i fokus

Vi arbetar för att barnen ska få leka och utvecklas i könsneutrala miljöer och aktiviteter.

Att vara en bra kompis på olika vis är viktigt vi pratar väl om varandra. Man tar i en kompis med ”snälla händer” Vi pedagoger ger uppåtpuffar — Du kan heja dig, försök, tummen upp! – Vi hjälper dig men våga pröva vi hjälps åt.

När barnen kommer med något de gjort eller nya kläder säger vi – Men den är du väl nöjd med! Vi pedagoger undviker att själva värdera.

 

 

Artikel 6 Barns rätt till liv och utveckling

Barnen ska ha rätt att ha en egen tanke om livet och få lov att berätta om den i olika sammanhang. Tänk så bra att vi är olika då kan vi lära av varandra, det är spännande och intressant. Lärandet behöver vara roligt och ge ledtrådar till nya infallsvinklar. Barnen ska få leka både inne och utomhus och få till gång till planhalvor med både aktivitet och lugn.

På förskolan serveras frukost lunch mellanmål och frukt under dagen.. Barnen får omsorg och stöd under toalettbesök. Vi använder oss av bildstöd i vad som ska hända under dagen  för en möjlighet till förförståelse. Vi har också bildstöd i hallen för val av lämpliga kläder att ta på för utevistelsen.

 

 

Artikel 12 Barns rätt i delaktighet i beslut

 

Tankekartan

Undersökande intervjuer

Barnens önskningar ska vara synliga i deras vistelse på förskolan

Rådslag

Barnen får påverka innehåll i utbildning och i den konkreta miljön.

"Ramar och kramar" från Anne och Maria

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18