Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2020-09-03 17:54 i Herrgårdens förskola Alingsås
Förskola
Arbete med språk och språkutveckling

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - varför?

Stärka och utöka barnens ordförråd samt ge en god grund för kommande läs- och skrivutveckling.

 


Var är vi? (Utgångspunkt)

Barnen visar intresse för bokstäver, att skriva sina namn och även andra ord. De är även intresserade av rim och andra ordlekar, sagor i olika form och språkstimulerande böcker och filmer/program.

 

 

Vart ska vi?

Vi vill främja och stimulera barnens muntliga- och skriftliga språkutveckling och språkmedvetenhet samt ge barnen en god grund för kommande läs- och skrivutveckling.Bland annat ökat ordförråd, förståelse för språkets uppbyggnad, förmåga höra enskilda bokstävers ljud, lättare kunna uttrycka sig/förmedla budskap.

 

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

 • Högläsning - både planerad och spontan
 • Prata och uppmärksamma nya ord vi stöter på
 • UR:s program "Livet i bokstavslandet"
 • Lyssna på  ljudböcker som avslappning
 • Spel
 • Arbetsstunder med för stunden särskilt utvalt språkstimulerade material
 • Arbetstsunder med för stunden särskilt utvalt material för läs- och skrivutveckling
 • Samlingar med olika språkutvecklande innehåll som exempelvis rimord, ordlekar, ramsor etc
 • Uppmärksamma barnen på språkets olika delar både vid spontana och planerade stunder.
 • Vi diskuterar och reflekterar kring olika saker vi stöter på under dagen på förskolan, både spontant och planerat.
 • Skapande
 • Musik
 • Drama
 • Arbete med temat Sagoskogen
 • Barnen återberättar

Dokumentation sker med hjälp av Ipad samt barnens alster

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoreflektion v ….

Utgå från vår undervisning (planerad och spontan) har vi genomfört dessa aktiviteter:

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi tillföra?

 

Månadsanalys 

Utvärdering av planering/planeringar

Syfte - vilken progression i barnens lärande och utveckling har ni sett samt utvärdera - vad i utbildningen kan ha bidragit till detta?

 

Barnens lärande - (progression - förändrat kunnande jämfört med innan)

 • Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning? Skillnad över tid? Lärde sig barnen det ni trodde?
 • Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?
 • På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

 

Vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse?

 • Sättet vi organiserat på
 • Introduktion/genomförande
 • Pedagogernas förhållningssätt
 • Miljö material
 • Dokumentation och reflektionsmetod

 

Hur har vi gett gett flickor och pojkar samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har vi arbetat med tillgänglig lärmiljö för att möta alla barn vad har det gett för resultat?

Hur har vi arbetat med beslutade aktiva åtgärder har det gett resultat?

 

Vad blir vårt nästa steg, hur kan vi fördjupa/utveckla?

(ex, miljön, ev behov av ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Strukturer att utveckla för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: