👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är det som kryper, krälar och rör på sig?

Skapad 2020-09-04 10:29 i Länna förskola Norrtälje
Förskola
På Jollen kommer vi att stanna upp och fokusera på insekter och små djur som finns i våran närmiljö. - Hur rör sig djuren? - Vad har dom för behov? - Hur ser dom ut? Vi undersöker det som intresserar barnen.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

Generativ fråga: 

Vad är det som kryper, krälar och rör på sig?

Syfte: 

Syftet är att vi vill bidra till en positiv utveckling av förhållandet till vår miljö där generationer efter ska leva vidare.

Förskolans verksamhet ska enligt Lpfö-18 lägga stor vikt kring miljöfrågor och hållbar utveckling.

Vi vill att barnen ska få en relation till naturen kring dem och därigenom lära sig ta ansvar över vår gemensamma miljö.

Vi vill att barnen ska lära sig att det inte finns oändligt med resurser men att de kan påverka miljön på ett positivt sätt och inspirera till en ljus framtidstro.

 

Mål ur Lpfö 18:

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap samt kunskap om växter och djur 

 

Barnens intressen, initiativ och behov:

Vi ser att flera barn är intresserade av småkryp och djur som de hittar ute. Några barn söker aktivt efter olika kryp. Vi tror att de är fascinerade av att de rör sig och att de kan hålla i dem. Några barn kan vara rädd för vissa kryp. 

Vi ser ett behov av att dela barnen i mindre grupper och fördela oss ute och inne, för att barnen ska få ett lugn i sitt utforskande.

 

Specifika mål - konkretisering av mål ur läroplanen

Förståelse för att de flesta kryp är ofarliga men att det finns vissa att vara försiktig med.

Förståelse för att alla, även små kryp, har behov och är viktiga. Visa respekt mot alla djur och insekter.

Förmågan att visa omsorg om djur och insekter

Att barnen känner igen och kan uttrycka namn på några vanliga insekter och smådjur

 

Arbetslagets förhållningssätt: Pedagogerna ska dela barnens nyfikenhet för insekter och smådjur. Vi ska vara förebilder och visa omsorg om allt levande. Ställa nyfikna frågor. Vi ska utmana barnen på en lagom nivå för deras utveckling.

Vetenskaplig grund: Vi utgår från ett sociokulturellt perspektiv där barn lär tillsammans med varandra och i relation till miljön. Vi utnyttjar den proximala utvecklingszonen för att lärande ska ske. 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: Vilka behov ar gråsuggor och sniglar. Viktigt om vi ska kunna ha dessa småkryp inomhus. Ta reda på vad proximala utvecklingszonen innebär för oss, förstå begreppet.

 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

Kriterier:

Att vi vid våra observationer kan se att det inte finns en rädsla för småkrypen, att det istället finns intresse och nyfikenhet.

Förståelse för småkrypens behov, visa omsorg. Återberätta om sina upplevelser med småkrypen.

Att barnen kan känna igen utseende och benämna djuren/krypen vid namn.

 

Utvärderingssätt:

Projektet avslutas och utvärderas våren 2021. 

Vi kommer använda oss av förbestämda analysfrågor till utvärderingen.

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

 

Aktiviteter:

Vi har startat projektet med ändrat våran innemiljö för att göra plats för att utforska naturmaterial, för att djuren ska få en naturlig plats att vistas i. 

Vi har tagit in och tagit hand om två gråsuggor. Vi har även tagit in ett akvarium som vi samlat naturmaterial som vi ska lägga i akvariet. 

Fortsätter med filmer, material samt miljöerna. 

Det vi erbjuder i miljöerna är det som driver projektet framåt.

 

Formativ uppföljning:

Varje tisdag har vi reflektion i arbetslaget där vi funderar över barnens intressen och lärprocesser.
Till det finns förbestämda reflektionsfrågor.

 

Lärmiljö:

Våran lastpall är en mötesplats för barnen och djuren.

Skapa mötesplatser där barnen kan mötas i små grupper och samspela med varandra.

Placerar materialet i barnens ögonhöjd.

Erbjuda mycket naturmaterial då det hänger ihop med vårat projekt.

Göra i ordning för dom äldre barnen i ateljén med luppar, naturmaterial etc, till att börja med.