Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hoppet 1 och 2 HT-20, SKA

Skapad 2020-09-04 15:13 i Bergsvägen Stenungsund
Förskola

Innehåll

2.Vart ska vi?

Förskolans läroplan (Lpfö/18)

Kopplingar till läroplanen följer nedan:

 

-förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå

 rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 -förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

-intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, 

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

-förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.

Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

 

Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lek mönster och val av aktiviteter. Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter

 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

 

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

För att hjälpa barnen öka sin förståelse för Hoppets rutiner, strukturer och moment, planerar vi att genomföra olika aktioner i lärmiljön. Vi vill öka förutsägbarheten för barnen vad gäller rutiner och lärmiljö genom ökad användning av bildstöd. Vi har funnit inspiration på ”Levla Umeå”. Vi skulle också vilja öka barnens delaktighet i genomförande i aktionerna och dessutom på ett medvetet sätt introducera lärmiljöerna för barnen.

 

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

”Hur kan vi genom visuellt stöd i lärmiljön öka barnens förståelse för och känsla av sammanhang gentemot dagens rutiner och strukturer på Hoppet 1 och Hoppet 2?”

 

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

Språk, matematik och specialpedagogiskt material i form av bildstöd.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: