Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska läsa och skriva Ht åk 3

Skapad 2020-09-05 08:42 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Istället för "Mall för pedagogisk planering Nybohovsskolan" i rubriken, skriv; Årskurs + ämne + egen rubrik Ingresstext: En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?
Grundskola F – 3 Svenska
I trean övar vi för att bli ännu säkrare på att skriva olika sorters texter. En saga, en faktatext, en dikt eller en intervju - det finns många olika texter som väntar på att bli skrivna! Du kommer att få läsa skönlitteratur, faktatexter och dikter, både gemensamt och enskilt. Vi kommer också att arbeta med olika lässtrategier och läsförståelse.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Här beskrivs själva arbetsområdet.

 

I trean övar vi för att bli ännu säkrare på att skriva olika sorters texter. En saga, en faktatext, en dikt eller en intervju - det finns många olika texter som väntar på att bli skrivna! Du kommer också att få läsa skönlitteratur, faktatexter och dikter, både gemensamt och enskilt. Vi kommer att arbeta med olika lässtrategier och läsförståelse.

 

 

Vecka: Vilka veckor vi läser detta.

36-51

 

Syfte: Varför läser vi detta?

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Mål: Vad ska du känna till/kunna när området är färdigt:  

         Läsa

·         Kunna använda olika lässtrategier.

·         Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.

·         Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.

·         Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter, skönlitterär text och tidningsartiklar.

·         Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

 

        Skriva

·         Ha en tydlig handstil.

·         Behärska dubbeltecknad konsonant i vanligt förekommande ord.

·         Kunna några grundläggande stavningsregler.

·         Kunna använda stor bokstav korrekt.

·         Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.

·         Kunna skriva olika enkla typer av texter som berättelser och faktatexter och bearbeta dessa.

·         Kunna använda sig av en tankekarta eller en lista för att få en "röd tråd" i texter.

·         Kunna skriva en text på dator/Ipad med hjälp av ordbehandlingsprogram.

 

Arbetssätt: Hur kommer undervisningen se: 

         Läsa

·         Vi läser faktatexter i samband med övriga skolämnen

·         Tyst läsning av egen vald bok.

·         Vi arbetar med läseboken Livet i bokstavslandet där vi först gemensamt läser och arbetar med veckans text och sedan har den som läsläxa hemma.

·         Vi tränar på lässtrategier för olika sorters texter.

·         Läsgrupper där vi tränar läsflyt och läshastighet. Vi tränar också på att läsa tydligt och med inlevelse.

·         Boksamtal med uppgifter där vi tränar läsförståelse. Du får träna på att återberätta handlingen när du har läst en text. Du ska få öva på att gemensamt i klassen eller på egen hand svara på frågor om texter.

·         Läsa texter själv och diskutera dem med klasskamrater som har läst samma text.

 

          Skriva

·         Handstilsövningar

·         Lektioner i olika sorters textskrivande t.ex. återberättande, förklarande, beskrivande, faktatexter, berättande.

·         Skriva egna och gemensamma texter med en handling: inledning, händelseförlopp och avslutning (röd tråd). 

·         Rita en bild som samspelar och förstärker din text.

·         Skrivläxa och stavningsläxa.

·         Träning av stavningsregler och meningsbyggnad.

·         Skriva på digitala verktyg.

Kunskapskrav: Finns under läroplan nedan.

 

 

 

Bedömingsform: Här skrivs hur eleverna bedöms.

 

 

         Läsa

 

      Legi- Lexi

·         Du läser olika texter med gott flyt.

·         Du kan berätta om vad du har läst.

·         Du förstår vad texten vill förmedla. 

·         Du känner till olika sorters texter.

·         Du kan återberätta en text.

 

     Skriva

 

·         Skriva egna texter med grundläggande handling: med inledning, händelseförlopp och kort avslutning (röd tråd). 

·         Skriva enkla faktatexter med hjälp av tankekarta eller nyckelord.

·         Skriva en text på iPad eller dator.

·         Använda stor bokstav och punkt, frågetecken eller utropstecken korrekt.

·         Skriva tydligt för hand med mellanrum mellan orden.

·         Stava vanliga ord rätt. 

·         Rita en bild som samspelar med din text. 

·         Bearbeta din text och ge respons till andras texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: