Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UNDERVISNINGSPLAN Naturvetenskapliga processer ÄventyretHT20

Skapad 2020-09-05 12:30 i 223761 Förskolan Örnen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Detta är vår undervisningsplan för arbetet med naturvetenskapliga processer på Äventyret under hösten 2020.

Innehåll

Datum för upprättande av planen: Augusti 2020

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn och barnens åldrar:

Barngruppen består av 15 barn i åldern 4-5 år. 

Vilket/vilka läroplansmål ska vi arbeta med i denna UNDERVISNINGsplan och som är kopplat/-e till läroplansområdet i utbildningsplanen? Välj max tre mål.  

Se mål nedan. 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen och varför?

Vi vill att barnen ska få möjlighet att reflektera kring de naturvetenskapliga fenomen och processer som de möter i vår undervisning för att lära sig mer om dessa. Barnen ska få utrymme för att diskutera och bilda egna teorier om till exempel djur och växer för att få möjlighet att lära sig hur man kan resonera kring naturvetenskapliga fenomen. Vi vill främja barnens nyfikenhet kring naturvetenskap genom att uppmuntra barnen att använda sin fantasi och föreställningsförmåga i sina reflektioner. De ska också få möta djur/växter i förändringsprocesser, för att lära sig om olika djur/växters utveckling.

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här? 

Barnens egna teorier och tankar ska tas tillvara för att visa på hur man kan tänka olika och resonera kring naturvetenskapliga fenomen och processer. 

Vi kommer att följa barnens intressen, med speciellt fokus på att hitta något djur eller växt som vi kan arbeta vidare med genom att ta med oss in på avdelningen. Detta för att kunna följa olika djur/växter under längre tid och genom förändring. 

Barnen ska också få möjlighet att följa upp och fördjupa sina upplevelser och teorier genom skapande med varierat material, utforskande med digitala verktyg och genom pedagogernas och barnens dokumentation av arbetet. 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Artikel 28: Barn har rätt till utbildning. Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.

 

 Utgå från ert superstrukturschema och gör en grovplanering för:

 • när undervisningen ska ske under veckan: på avdelningens "egna" dagar, dvs tisdagar och torsdagar. Men även "spontant" när barnens intresse och nyfikenhet styr oss mot nya insikter.
 • vem som ska hålla i den planerade undervisningen: arbetslaget genomför gemensamt den planerade undervisningen i olika sammanhang, ansvarig förskollärare har övergripande ansvar för i vilken riktning arbetet forsätter för att främja alla barns lärande.
 • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas: Delvis utomhus/på gården och i vår närmiljö, delvis inomhus på avdelningen för att följa upp och fördjupa proseccerna.
 • vilket material som ska understödja barnens lärande i projektet:  Varierande material för skapande, delvis individuellt och delvis gemensamt som grupp. Digitala verktyg kan fördjupa och skapa nya möjligheter för utforskandet.
 • hur vi delar in barnen i undervisningsgrupper: Olika gruppkonstellationer utifrån undervisningens innehåll och barnens intresse. Fokus på mindre gruppsammanhang för att skapa samtalsmiljöer där varje barn kan ta plats och komma till tals. 
 • om undervisningsgrupperna är statiska eller rörliga: rörliga gruppkonstellationer utifrån barnens intressen och valda spår
 • hur vi säkerställer att alla barn får ta del av planerad undervisning i form av individuella lärloggar: Ansvarig förskollärare ser till att undervisningen dokumenteras och följs upp för varje barn. 
 • på vilket sätt vi dokumenterar undervisningstillfällena och vem som ansvarar för att dokumentera vid de olika tillfällena: Fotografier och video, skriftliga dokumentationer. Den som genomför det planerade undervisningstillfället ansvarar för att det dokumenteras.
 • vad vi riktar blicken mot när vi dokumenterar: Barnens egna tankar och teorier.
 • hur vi gör barnens tankar och teorier synliga och på så sätt ger dem inflytande över projektet: Genom att dokumentera dem och återkoppla till dem vid uppföljande undervisningstillfälle. 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: