Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga verksamheter ett hot eller en möjlighet för vår egen art och planet?

Skapad 2020-09-06 19:47 i Domnarvets skola Borlänge
Avslutande geografikurs i år 9
Grundskola 9 Geografi
Under dessa 8 veckor kommer vi beröra allt centralt innehåll och alla kunskapskrav då det är den sista geografikursen på grundskolan. Vi tar utgångspunkt i oss människor och våra mänskliga aktiviteter. Hur mycket påverkar människor från olika delar av världen vår planet och varför? Hur kan vi jämföra och se vilka länder som är mer eller mindre utvecklade och hur ser dessa länders påverkan ut? Vi kommer att knyta ihop det vi har läst om vegetation, klimat, klimatförändringar, hållbar utveckling och sårbarhet med kunskapen om vilka som är mest sårbara och varför.

Innehåll

ARBETSSÄTT:

Vi kommer arbeta med föreläsningar på lektionstid och övningar.

Ett individuellt övningshäfte finns tilldelat på TEAMS och du skriver direkt i dokumentet. 

Texter: Lättläst och original finns på Teams.

PowerPoint föreläsningsbilder på Teams.

Film och kartträningslänkar finns på Teams.

LEKTIONSPLANERING:

 

Tisdag9A/Onsdag9B

Torsdag 

Fredag 

V. 35

Introduktion till ämnet i år 9.

 

Vad behöver du lära dig innan du slutar år 9? Vad vill du jobba med? 

Hur vill ni redovisa era kunskaper? 

Kahoot

nniskan, Hot eller tillgång mot naturen eller sin egen art? 

 

Repetition: Klimatzoner, väder och vattnetskretslopp, klimatförändringar, hållbar utveckling och sårbarhet 

 

Gå runt Älven och lyssna på Greta Thunbergs sommarprat

V. 36

Diskutera Gretas Thunbergs sommarprat.

Övningar

 

Övningar

Demografi

Migration, Immigration, Emigration, Urbanisering, Nativitet och mortalitet samt  den demografiska transitionen.

 

V. 37

Rika och fattiga länder

I-land, U-land, HDI, BNP, BNI, MUL-länder

 

Vandring

 

 

Sovmorgon 9B

9A möjlighet till repetition och övningar

 

V. 38

Rika och fattiga länders kännetecken

Repetition

Träna inför prov, MAO, övningar

Repetition

Träna inför prov, MAO, övningar

 

V. 39

Repetition

Träna inför prov, MAO, övningar

 

 

Repetition

Träna inför prov, MAO, övningar

 

TEMA ARBETSLIV

 

 

V. 40

 

 

 

PROV

V. 41

Intro Produktion, hadel och transport.

Nordostpassagen, Begreppafilm

 

Startuppgift handelns förändring,

Slutuppgift

 

V. 42

NP-uppgift koordinater, slutuppgift

NP-uppgift/träna koordinater, slutuppgift

Slutuppgift

Karttest
 

 

V. 43

Slutuppgift

Redovisa i grupp

Reservtid för redovisning, Individuella uppgifter

 

Individuella startuppgifter,

Feedback, utvärdera kurs.


 

BEDÖMNING:

 • Under lektionsövningar

 • Startuppgifter

 • Diskussionsuppgifter

 • Karttest

 • NP-uppgifter

 • Skriftligt prov

 • Fältstudie som slutuppgift med muntlig redovisning i grupp

   

   

  Efter avslutad kurs ska du kunna: 

  • Faktorer som beskriver ett fattigt land. 

  • Faktorer som beskriver ett rikt land. 

  • Beskriva olika sorters länders möjlighet till att påverka klimatet, ekonomi och socialutveckling (hållbar utveckling). 

  • Koppla ihop dina kunskaper om vegetation och klimatzoner samt klimatförändringar och naturresurser med information om länderna. 

  • Kunna använda följande begrepp när du beskriver ovanstående: 

  • BNP 

  • BNI 

  • HDI 

  • Demografi 

  • Migration (emigration och immigration) 

  • Utvecklingsland (U-land) 

  • Industriland (I-land) 

  • Den demografiska transitionen (för högre betygssteg) 

  • Fattigdomscirkeln 

  • Minst utvecklade länder (MUL-länder) 

  • Levnadsstandard 

  • Nativitet (födelsetal) 

  • Mortalitet (dödstal) 

  • Urbanisering 

  • Bistånd 

  • Sårbarhet 

  • Hållbarutveckling (ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet) 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier, kartor & verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: