Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen/Naturen

Skapad 2020-09-07 10:32 i Förskolan Freden Ludvika
Förskola
Vi vill öka barnens kunskaper om vår natur och omvärld. Ta reda på vilka träd, växter och djur som bor och samlever med oss. Vad är det som sker i naturen under våra olika årstider och hur deras roll ser ut för att vi ska på bästa sätt värna om den och introducera dem för att leva hållbart.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Vi har sett att barnen har ett stort intresse för vår närmiljö, de står ofta och kollar ut genom våra fönster på avdelningen, samtalar om fåglar, hundar och andra djur som de ser går/flyger förbi och som de mött själva utanför förskolan med vårdnadshavare eller under promenader/utflykter med oss pedagoger. Vi matar ofta änderna och andra fåglar med frukten som blivit över från vår fruktstund.  Barnen pratar redan inne om att de vill dela med sig/ge frukten till fåglarna.  När vi är ute på gården eller på utflykt plockar barnen mycket med kottar, stenar och annat naturmaterial som vi samtalar och använder oss av i olika lekar.

 

 

Vart ska vi?

Vårt mål är att barnen får ökad kunskap om träd, växter, kretslopp, årstider, färger och former samt hur de ska ta hand om sin närmiljö. Att barnen får möjlighet att få kunskaper om grundläggande matematik så som mönster, mätning, taluppfattning, sortering och rumsuppfattning. Att barnen har utökat sitt ordförråd samt att de har fått miljöombyte och nya utmaningar såsom att gå i led, lära känna sin närmiljö. Att de får komma i kontakt med och använda sig av olika material i skapandet inom arbetet. Att barnen får känna sig delaktiga både som enskild individ och som grupp. Genom att ha naturen som utgångpunkt i vårt tema vill vi uppnå detta.

 

  

 

Hur gör vi?

Vi kommer att dela upp barnen i tre olika grupper, de kommer att vara uppdelade efter deras ålder och individuella mognadsgrad för att vi ska kunna utforma aktiviteter som bäst passar barnen, och på det sättet kunna nå barnen på en nivå som passar dem.

Vi har påbörjat att förvandla innemiljö på avdelningen till en skog, genom att måla träd, växter och djur.

Vi kommer att sikta på att ha en utflyktsdag utanför förskole gården antingen 1 dag i veckan, med de största barnen där de får utforska sin närmiljö. Medan de mindre barnen kommer att antingen vara ute på gården eller mindre utflykter beroende på vad vårt fokus ligger i aktiviteterna just då, samt förutsättningarna för att gå ut flera små samtidigt utan för gården (detta har med säkerheten att göra). Gruppen kommer att få olika uppdrag när vi är ute. ex genomföra rörelselekar, sak-letar jakt där de ska hitta något som är gult exempelvis. Vi kommer att tillsammans med barnen fortsätta att inreda vårt "skogsrum" genom skapandeaktiviteter med naturmaterial som vi hittar under dessa utflykter.

Ett djur/växt i veckan ev. 2 veckor i rad; där vi titta efter och undersöker ett specifikt djur eller växt. Genom att läsa böcker, använda paddan för att se filmer, titta på och ta bilder. Ta reda på vart de bor, vart de växer, vad de äter, hur de ser ut, hur många ben de har, är det litet eller stort, kan man äta det? Vilket djur/väx vi kommer att fokusera in oss på, kommer att dikteras lite efter årstiden som är bästa lämpad samt att barnen ska få vara med och bestämma. Ex att vi har svamp vecka under hösten när de växer bäst, eller fågelvecka under våren/försommaren då fåglarna börjar med sina bon och vi kanske kan höra pipen av små ungar. Eller att vi under en av utflykterna stöter på ett specifikt djur, eller växt som fångar barnens intresse.

Årstider; ex. ta höstpromenader för att ta reda på vad som händer ute när sommaren slutar och hösten börjar, hur hösten ser ut? hur känns den? Låta barnen själva dokumentera vad de hittar genom att de får ta kort, plocka löv eller annat material som de tycker hör till hösten som de sedan får använda för att återskapa hösten inne hos oss.

Ta hand om naturen; ha en städa naturen dag då vi går ut och tar hand om vårt närområde och gör den fin och glad. Prata om källsortering samt att införa det på avdelningen för att lära barnen om deras ansvar för att naturen/världen ska må bra.

Vi kommer att tillsammans med barnen ta bilder och ev. filma vårt arbete, samtala med dem om vad de gjort och lärt sig och sedan sammanställa detta genom en lärlogg på unikum.

 

 

 

Hur blev det?

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: