Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA ,flyta eller sjunka, omarbetad av Eva Eriksson Vågbroskolan

Skapad 2020-09-07 11:06 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Tema Flyta eller sjunka, NTA. Ett temaarbete som består av 10 uppdrag. Vad flyter och vad sjunker? Är det skillnad i vilken vätska det ligger? Det här är frågor som vi kommer att ta reda på under vårt temaarbete "Flyta eller sjunka".
Grundskola 5 Fysik Matematik Teknik
Vad flyter och vad sjunker? Är det skillnad i vilken vätska det ligger? Det här är frågor som vi kommer att ta reda på under vårt temaarbete "Flyta eller sjunka". Vi kommer att testa olika material och se om de flyter eller sjunker. Vi kommer också att väga olika saker samt konstruera till exempel en båt som vi kommer att lasta med vikt för att se om den kan flyta eller om den sjunker.

Innehåll

Syfte och mål från LGR11

Konkretisering av målen - elevernas mål

Jag ska:

 • utveckla mina kunskaper om varför vissa föremål flyter (flytförmåga) och varför andra sjunker.
 • utveckla kunskaper i hur man kan bygga en våg och hur den sedan används.
 • utveckla min förmåga att samarbeta.
 • lära mig begrepp
 • lära mig om historiska händelser och berätta om vilken betydelse de har haft.
 • utveckla mitt ordförråd som jag använder när jag samtalar om tekniska lösningar.
 • utveckla min förmåga att använda mig av ett natutvetenskapligt arbetssätt.
 • utveckla min förmåga att följa en planering, utföra och sedan utvärdera.
 • utveckla min förmåga att dokumentera med hjälp av tabeller, bilder eller i text.

Undervisning - så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med det här temaarbetet under hösten. Du kommer att arbeta i par och tillsammans genomföra de 10 uppdragen som ingår i temat. 

Bedömning -så här visar du som elev att du nått målen

Min lärare:

 • bedömer om jag kan förklara varför föremål flyter eller sjunker.
 • går igenom min dokumentation och ser om jag har ritat, använt tabell och skrivit.
 • lyssnar när vi diskuterar om temat tillsammans.
 • bedömer hur jag samarbetar med min kompis.
 • Du kommer att få svara på några frågor skriftligt där du visar dina kunskaper.
 • Du kommer att få berätta vad de olika nya begreppen betyder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Ma Tk
Bedömningsmatris; Flyta eller sjunka

Du har uppnått delar av målet
Uppnått målet
Uppnår med god marginal
Använda undersökande arbetssätt
följa, förstå instruktioner och genomföra experiment samt formulera frågeställningar för systematiskt vidare arbete
Utför experiment utifrån givna planeringar med stöd och handledning.
Följer skriftliga och eller muntliga instruktioner och utför experiment utifrån givna planeringar. Bidrar till att föra enkla frågeställningar för det undersökande arbetet.
Tar del av givna instruktioner och planeringar och utför experiment på ett säkert och självständigt sätt. Formulerar enkla frågeställningar och planeringar för vidare systematisk undersökning.
Förutser, jämför och drar slutsatser av resultat
reflektera, analysera förbättra undersökningen
Gör gissningar, kan jämföra sina och andras resultat och se likheter och skillnader i resultat.
Gör logiska förutsägelser, kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
Gör logiska förutsägelser, drar logiska slutsatser och bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
med text och bild
Gör enkla dokumentationer av resultat av egna undersökningar med stöd av tabeller och andra mallar.
Gör tydliga dokumentationer av beräkningar och resultat med stöd av tabeller och andra bilder.
Gör tydliga dokumentationer av förutsägelser,beräkningar, resultat och slutsatser av egna undersökningar med stöd av tabeller och andra bilder.
Delta i samtal och diskussioner
följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner
Deltar i samtal. Visar i samtal kännedom om något om tekniska och fysiologiska upptäckter och uppfinningar och dess påverkan på samhällets utveckling
Deltar i samtal och diskussioner utifrån givna ämnen och frågeställningar. Kan följa och förstå enklare begrepp, modeller och teorier. Kan koppla till egna erfaranheter till ämnet.
Deltar aktivt i samtal och diskussioner och framför sina kunskaper, tankar och åsikter. Följer, förstår och använder begrepp, modeller och teorier. Kan koppla till egna erfarenheter och drar paralleller till andra kunskaper.
Tillämpa kunskaper
begreppsförståelse och kunskapsanvändning
Har grundläggande kunskaper om någon faktor som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte
Kan namnge några faktorer som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Har insikt i att föremåls flytförmåga beror på dess vikt i relation till vattnets vikt.
Har goda kunskaper om vad som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Kan redogöra för flera viktiga faktorer som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Kan redogöra för förhållandet mellan ett föremåls flytförmåga och dess vikt relaterat till vattnets vikt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: