Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönnen, avd. Fröet - Omsorg, utveckling och lärande 20/21

Skapad 2020-09-07 13:07 i Lönnens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds kommun mall
Förskola
Pedagogisk planering för förskolan Lönnen avdelning Fröet. Utvecklingsområde omsorg, utveckling och lärande. Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 18, 2018:12). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag på förskolan. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar, uttryckssätt och utmana barns tankesätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom att pedagogerna har ett välkomnande och inbjudande förhållningssätt, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att leka och lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 18, 2018: 12,13,16). Vi tycker att det är viktigt att barn ska våga! Därför arbetar vi med barns självkänsla, samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar på vår förskola. Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 18, 2018: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta och stödja barns kunskapssökande, oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Innehåll

 

Läroplansmål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

 

Planerade insatser:

 • Tillför en sinnespool där vi erbjuder olika sinnesupplevelser.
 • Erbjuda olika aktiviteter utifrån våra sinnen tex doft och skrammelburkar 
 • Erbjuda samma aktivitet många gånger.
 • Levande dokumentationsvägg.Takk. 
 • Vi tittar ständigt över våra lärmiljöer och arbetar aktivt med att erbjuda en utmanande och stimulerande miljö utifrån barnens intressen.
 • Skapa mindre vrår på vår avdelning.
 • Dela upp barngruppen i mindre grupper, varje vecka.

 

Förväntade effekter: 

 • Barnen ska känna mod att våga utforska i vår sinnespool vid varje förändring. 
 • Att barnen ska i sin egen takt få möjlighet att ta sig an en aktivitet. 
 • Barnen reflekterar och samtalar kring våra sinnen.
 • Barnen tar sig an aktiviteter med hela sin kropp och alla sina sinnen.
 • Barnen stannar kvar i leken längre stunder.

 

Metodval:

 • Foto/Video
 • Observation
 • Barnens alster
 • Spontana samtal med vårdnadshavare

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: