👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönnen, avdelning Lövet - Barns delaktighet och inflytande 20/21

Skapad 2020-09-07 15:08 i Lönnens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds kommun mall
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 18, 2018:12). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag på förskolan. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar, uttryckssätt och utmana barns tankesätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom att pedagogerna har ett välkomnande och inbjudande förhållningssätt, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att leka och lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 18, 2018: 12,13,16). Vi tycker att det är viktigt att barn ska våga! Därför arbetar vi med barns självkänsla, samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar på vår förskola. Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 18, 2018: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta och stödja barns kunskapssökande, oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Innehåll

Läroplansmål: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 

Planerade insatser:

 • Vara närvarande vid barnens konflikthantering. Stötta barnen i att fundera kring hur man kunde gjort annorlunda och hur man kan göra det bra för det andra barnet igen.
 • Arbete med sekvenskort och seriesamtal.
 • Skapa en ännu tydligare lärmiljö för att underlätta för alla barn vid undanplockning.
 • Använda oss av bildstöd (Widget online) i lärmiljöerna.
 • Barnen ska göras delaktiga i utformandet av nya lärmiljöer.

 

Förväntade effekter: 

 • Barnen plockar undan efter avslutat aktivitet.
 • Barnen värnar om förskolans material.
 • Barnen gör och säger förlåt.
 • Lärmiljöerna lockar barnen till lek och utforskande.
 • Barnen har börjat att utveckla ett konsekvenstänk.
 • Pedagogernas roll i konflikthanteringen minskar.

 

Metodval:

 • Foto
 • Film
 • Barnintervjuer
 • Post-it lappar som vi reflekterar kring på våra gemensamma reflektionsstunder.
 • Reflektionsstunder med barnen.