👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

20/21 Knacka på hos Takpannan

Skapad 2020-09-07 15:46 i Tegelstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi knackar på för att skapa nyfikenhet, förundran och lust att leka och lära om hållbar utveckling, språkutveckling och de behov barngruppen visar.

Innehåll

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 

"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

 

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen

 

 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:
"får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" (Lpfö 18)

Arbetslaget ska:
"ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

 

Avdelning: Takpannan

Projektets namn: Knacka på igen!

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VARFÖR)?

Barngruppen består av 15 barn i åldern 1-3 år, tre barnskötare och en förskollärare. En tredjedel av gruppen är nyligen inskolade. Flera av barnen har annat hemspråk. Lokalerna är rymliga men miljöerna behöver fortsätta utvecklas. Strukturen skiftar mellan full grupp, halvgrupp och dela gruppen i fyra mindre grupper. Barnen är nyfikna på sånt de hittar i vår omgivning som böcker, insekter, äpplen, samlingspåsar, leksaksbilar, dockor, hoppa och gå balans på sandlådekanten. Barnen visar även intresse för undervisning som pedagogerna initierar. Barnens behov som vi ser är trygghet, kommunikation, värdegrund och socialt samspel.

 

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE)?

Vi vill spinna vidare på barnens nyfikenhet, språkutveckling och skiftande behov så vi använder ”Knacka på” som metod i projektet. Ett "öppet" projekt ger barnen inflytande och delaktighet i hur projektet genomförs utifrån deras ålder och intressen medan vi kan styra undervisningen och vad projektet innehåller utifrån barnens behov som vi ser. Barn i denna åldersgrupp har vitt skilda behov och kunskaper beroende på ålder och hur länge de har varit i förskoleverksamhet.

 

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

Fler lådor att knacka på med olika syften. Pedagoglådor, tomma lådor och lådor med syfte till barnen (t. ex. Bockarna Bruse, lego, gula saker...) Vi knackar även på dörrar och annat som verkar spännande att utforska.

Fortsätta utveckla takk då vi ser och hör av föräldrar att barnen använder det. Även widgit och strukturen i lärmiljöerna ska utvecklas för att ge barnen tillgängliga lärmiljöer med tydliga ramar.

Mer skapande i färg och drama.

Vi introducerar handdockor för att undervisa i värdegrund på ett sätt som enligt REDE gör det lättare för barnen att ta till sig.

 

REDE – Respekt Empati Djur Etik är ett djurinriktat värdegrundsmaterial som hjälper barn att utveckla sin empati. Det är anpassat efter läroplanen och har sin grund i forskning kring empatisk utveckling och relationen mellan människa och djur. De flesta barn har en naturlig fascination för djur och eftersom övningarna är djurinriktade, är de därför lätta att ta till sig. Syftet är att barnen lägger grund för en djur- natur och människosyn som bottnar i välvilja, kunskap och respekt. (www.Rede.se)

 

Koppla läroplansmål som stödjer er projektbeskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18