👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text - årskurs 6

Skapad 2020-09-08 07:54 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med instruerande texter utifrån läromedlet Zick-zack skrivrummet
Grundskola 6 Svenska
Vi ska nu under ett par veckor arbeta med den instruerande texttypen. Vi kommer att repetera hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ (uppmaning) och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Metod/Arbetssätt

Under arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en instruerande text.

• lära sig hur är en instruktion är uppbyggd för att vara lätt att följa.

• lära sig hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ.

• läsa och kunna följa en instruktion. 

• på egen hand planera och skriva en instruktion om en lek eller ett spel. 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• förstå syftet med en instruerande text

• kunna skriva en instruktion där innehållet är tydligt och anpassat till syftet

• kunna använda strukturen för en instruerande text

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, som läraren bedömer med hjälp av en bedömningsmatrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris instruerande text

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en instruktion.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en instruktion.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en instruktion.
Innehåll
Innehållet är begripligt. De viktigaste stegen i receptet eller instruktionen finns.
Innehållet är relativt tydligt. De viktigaste stegen i recepetet eller instruktionen beskrivs med hjälp av detaljer.
Innehållet är tydligt. De viktigaste stegen beskrivs med detaljer och förklarande exempel.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. Receptet/Instruktionens gång går att följa t ex. genom punktform.
Relativt väl fungerande struktur. Receptet/Instruktionens gång är relativt tydlig. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men. Ansatser till styckeindelning och ev. underrubriker.
Väl fungerande struktur. Alla led följer logiskt på varandra. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. I huvudsak fungerande styckeindelning ev. med lämpliga underrubriker.
Språk
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt varierad och i huvudsak korrekt. Relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
God språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt. God användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Viss säkerhet i stavning.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få fel i användning av skiljetecken. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Få fel i användningen av skiljetecken. Få stavfel.
Kombinera text och bild
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.