Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåsippan Sikelvingen Utveckling och lärande - 2020/2021

Skapad 2020-09-08 11:52 i Sikelvingen Mariestad
Förskola
Målformulering: Med hjälp av verb vill vi ge barnen på Blåsippan möjlighet att utveckla kunskap inom naturvetenskap.

Innehåll

 

Läroplansområde;


Var är vi? (Utgångsläge)

 

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område? (Forskning) Behov/intressen hos barnen.

 

Vår barngrupp består av 10 nyinskolade barn födda 18-19 samt 4 barn födda -17 som gått på Blåsippan tidigare. Förra året jobbade Blåsippan med Hållbar framtid. Detta kommer att genomsyra vår utbildning även detta året. 

Barnen undersöker naturvetenskap hela tiden, men vi pedagoger har haft svårt att se vad de egentligen gör.

 

Vart ska vi? (Delmål)

 

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Vilka mål från Lpfö ska vi arbeta med?

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Med hjälp av verb vill vi ge barnen på Blåsippan möjlighet att utveckla kunskap inom naturvetenskap.

Hur gör vi? (Handlingsplan)

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Hur dokumenterar vi?

Vems ansvar?

 

Vi dokumenterar våra processer i Unikum. Alla pedagoger ansvarar.

 

 Under förra läsåret fokuserade vi på hållbar utveckling/framtid genom att ge barnen kännedom om att de handlingar vi gör påverkar miljön. Undervisningen fokuserade på sopsortering, sopors kretslopp och återbruk av material. Vi fokuserade på Läroplansmålen

 

-          Förståelse för samband i naturen och för olika kretslopp, samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

-          Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

I år vill vi fortsätta med naturvetenskap genom att fokusera på läroplansmålen

 

 

-   Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

-          Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

 

 

Vi tror att det finns massor av naturvetenskap runt oss och att barnen redan håller på med mycket som handlar om naturvetenskap, men vi ser den inte för vi vet inte riktigt vad som räknas som naturvetenskap och därför gör vi inte barnen uppmärksamma på den heller.

 

Vad kan naturvetenskap var för oss på Sikelvingen?

·       Djur: Upptäcka olika djur.

·       Miljö: Återvinning, kretslopp mm

·       Växter: Upptäcka olika växter.

·       Rörelse: Hälsa, kost och kroppsuppfattning.

·       Närmiljön: Utegården, skogen och samhället.

·       Experiment inom fysik och kemi: vatten-is, flyta-sjunka mm

·       Rymden

·       De fyra elementen

·       Årstiderna

·       Mystik och naturväsen och sagor.

·       Allemansrätten

 

När vi fokuserar på naturvetenskap tycker vi att det är viktigt att barnen får positiva upplevelser av att vistas i naturen, skogen i närmiljön, för att uppleva med alla sinnen.

I ”Home for futures lovers- foundations of nature connection-habitat for childrens” av Matteo Giusti visar resultaten att 5-åringar med rutiner innehållande frekventa naturupplevelser har högre miljömedvetenhet; är mer missnöjda med 

 

 

 

 

 

 

 Ge barnen möjlighet att utveckla kunskap inom olika naturvetenskapliga områden.

 

Syftet med naturvetenskap i förskolan är att barn ska grundlägga sina kunskaper om naturen och få förståelse för allt liv. För att utveckla förståelse för naturvetenskap ska barn ges möjlighet att experimentera, ställa frågor om och delta i undersökningar av olika fenomen.

 

(ur Förskola i utveckling -bakgrund till ändringar i förskolans läroplan, Utbildningsdepartementet, 2010)

 

 

 

 

 

·       Utbildningen ska utveckla arbetsprocesserna inom naturvetenskap

·       Vi ska ge barnen en positiv upplevelse och känsla för skogen och naturen genom att regelbundet vistas där.

·       Ingången i årets utvecklingsområde blir att varje avdelning lyssnar in barnens intressen och ser vilket eller vilka naturvetenskapliga områden vi väljer att fokusera på.

·       Vi fortsätter att använda oss av våra ”fiffig-kompis” i de naturvetenskapliga projekt varje avdelning kommer att ha.

·       Använda återbruksmaterial och naturmaterial i barnens skapande/ i ateljéerna

·       Alla läser avsnittet naturvetenskap och teknik i förskolan ur Förskola i utveckling -bakgrund till ändringar i förskolans läroplan, Utbildningsdepartementet, 2010

·       Ta fram gemensamma frågor att använda sig av i samtal med barnen i deras undersökande

·       Planera in experiment i de olika projekt som förekommer på enheten

 

·       Alla läser artikeln ”Naturvetenskapliga metoder” och ”Med verben mot vetenskapen” 

 

 

Koppla läroplansmål;

2.2 Omsorg, utveckling och lärande

-          Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

-          Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

 

Stödfrågor för veckoreflektion

 

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

(konkret planering)

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

Är undervisningen tillgänglig för alla ban??

 

Stödfrågor månadsreflektion

Vilket naturvetenskapligt område ser vi att barnen visar intresse för? Hur ser vi det?

Vilka förutsättningar ger vi barnen att experimentera, undersöka och formulera sina tankar och hypoteser genom olika uttryckssätt?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig i min undervisning?

Hur ser vi att barnen har tagit till sig användandet av våra trivselord?  Hur och när använder vi dem?

Stödfrågor för utvärdering och analys

Utvärdering

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/dåligt?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Analys

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

 

Hur går vi vidare?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: