👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i bokstavslandet,3

Skapad 2020-09-09 22:15 i Röllingbyskolan Österåker
Övergripande pedagogisk planering för Livet i bokstavslandet, årskurs 2.
Grundskola 2 Svenska
I Livet i bokstavslandet får vi följa de olika karaktärerna Coco, Dani, Ami och Bruno och vad som händer i deras liv. Vi lär oss att skriva olika slags texter, läsförståelse och grammatik. Vi arbetar med läsebok och arbetsbok både enskilt och gemensamt. Vi kommer göra olika digitala övningar och gruppövningar för att utveckla läs- och skrivförmågan.

Innehåll

Lärandemål

- Skriva olika slags texter, exempelvis instruerande text, berättande text, beskrivande och förklarande text. 

- Använda stor bokstav, punkt och stava vanliga ord rätt. 

- Skriva enkla texter för hand med läslig handstil och på dator

- Skapa en röd tråd i sina texter med tydlig inledning, handling och avslutning. 

- Återge text både skriftligt och muntligt. 

- Ge respons och omdöme på sitt arbete och andras arbete.

- Utifrån respons bearbeta och förtydliga sin text. 

- Söka information ur hänvisad källa. 

- Läsa, lyssna och analysera olika texter.

- Läsa texter med flyt. 

 

 

Undervisning

- Lärarledda genomgångar. 

- Titta på tillhörande film för varje kapitel från Livet i bokstavslandet säsong 2.

- Läsa och gå igenom olika modelltexter, deras uppbyggnad och syften. 

- Göra digitala övningar som tillhör varje kapitel.

- Arbeta i olika gruppkonstellationer.

- Diskutera, samtala och arbeta tillsammans i olika konstellationer. 

- Skapa och bearbeta texter med olika uppbyggnader, enskilt och tillsammans med andra. 

- Träna ord och begrepp på olika sätt. 

- Använda de olika läsförståelsestrategierna för att förstå olika texter vi läser. 

 

 

Bedömning

Vi kommer bedöma förmågorna genom: 

- Skriftliga kartläggningar. 

- Skriftliga arbeten som du skriver, att de innehåller inledning, tydlig handling och har en avslutning. 

- att se om du skriver meningar på korrekt sätt med stor bokstav, punkt och stavar vanliga ord rätt. 

- Delaktighet och aktivitet under lektionerna. 

- Att du ska kunna ge respons på ditt och andras arbeten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Livet i bokstavslandet - Svenska

Nivå 1
Påbörjat
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 3
Kunskapskrav åk 3
Aspekt 1
Lässtrategier för att förstå och tolka olika texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Eleven har påbörjat arbete mot färdigheten.
Läser texter på egen hand. Visar förståelse för textens innehåll.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Ny aspekt
Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Eleven har påbörjat arbete mot färdigheten.
Kan återberätta text eller diskutera olika frågor i olika gruppkonstellationer.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Ny aspekt
Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Eleven har påbörjat arbete mot färdigheten.
Skriver för det mesta med en läslig text.
Eleven kan skriva enkla text med läslig handstil och på dator.
Ny aspekt
Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsstrategier för vanligt förekommande ord.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Eleven har påbörjat arbete mot färdigheten.
Använder stor bokstav och punkt i meningar. Blandar inte versaler eller gemener.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Ny aspekt
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Eleven har påbörjat arbete mot färdigheten.
Använda olika strategier för att skapa en text. Rita bilder som passar till text.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Ny aspekt
Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Eleven har påbörjat arbete mot färdigheten.
Skriver delvis en berättelse med röd tråd.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handledning och avslutning.
Ny aspekt
Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Eleven har påbörjat arbete mot färdigheten.
Skriva olika texter med hjälp av olika strukturer och planering. Skriva stödord.
Eleven kan söka information ur någon hänvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ny aspekt
Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Eleven har påbörjat arbete mot färdigheten.
Skriva en enkel instruerande text.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Ny aspekt
Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Eleven har påbörjat arbete mot färdigheten.
Ändra och rätta i sitt arbete efter instruktioner från lärare eller annan elev.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Ny aspekt
Informationssökning och källkritikinformationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Eleven har påbörjat arbete mot färdigheten.
Hitta information och använda sig av den i sina texter.
Eleven kan söka information ur anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ny aspekt
Berättande texter och sakprosatexter i digitala miljöer för för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Eleven har påbörjat arbete mot färdigheten.
Delta i diskussioner och samtal om texten vi läser. Berätta och framföra sina tankar och åsikter. Följa instruktioner och arbeta tillsammans med andra när vi arbetar med interaktiva funktioner.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.