👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bästa världen åk 8 - Linghemsskolan

Skapad 2020-09-10 08:14 i Linghemsskolan Linköping
Planering för Bästa världen åk 8. Samverkansprojekt mellan Linköpings kommun, Tekniska verken och Kolmårdens Djurpark.
Grundskola 8 Fysik Teknik Kemi Biologi Geografi Hem- och konsumentkunskap Samhällskunskap
Hej och välkommen med på en hållbar resa där du är med och bestämmer vart vi ska. Vi har bara ett jordklot och i en värld där vi ständigt blir fler människor är vår tids stora utmaning att ta vara på de resurser vi har. Hur gör vi det? Hur hänger allt ihop? Och vad kan var och en göra för att bygga ett hållbart samhälle? Målet i sikte är - Bästa världen!

Innehåll

 

Syfte: 

 

Vad använder vi energi till? Var kommer den ifrån? Hur kan vi använda den smartare? 

I Bästa världen för år 8 ska vi lära oss om energi i tre delar.

Del 1 Energi – så funkar det!

Del 2 Besök på Kolmården, Globalt om vatten och djur

 • Besök på Kolmården
 • Globalt om djur, natur och energianvändning
 • Energi i djurvärlden

Del 3 Vad vi kan göra i vardagen? Vattenförbrukning och miljöproblem, Redovisning 

Bästa världen - energi

 

Lärandemål

 

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling. Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. Att kunna granska information, kommunicera och ta ställning i frågor.

Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband som rör energi

Formulera sig och kommunicera i form av en presentation och debatt.

 

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

 

Undervisning och arbetssätt

Undervisningen i följande ämnen kommer under höstterminen kopplas till energi och hållbar utveckling på olika sätt under ordinarie lektioner. Se nedan:

 

Geografi: Livscykelanalys.

Samhällskunskap: Källkritik och informationssökning, hushåll och påverkan

Biologi: Energi i människokroppen och andra djurs kroppar. Informationssökning och källkritik. Ekologiska fotavtryck.

Fysik: Ellära och produktionsled

Teknik: Elproduktion, energiomvandling 

Kemi: Organisk kemi, kolets kretslopp, fossila bränslen och olja. Växthuseffekt. 

Hemkunskap: Debatt om matsvinn, mat och miljö

 

Specifika aktiviteter:

 

 • Flödesschema i Prezi

 • Debatt i hemkunskap
 • Jämförande studie i biologi
 • Ta reda på ditt ekologiska fotavtryck

 

Bedömning

Ämneslärare bedömer elevernas arbete och diskussioner enligt kunskapskraven i respektive ämne .

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9