👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Bamse och hans vänner

Skapad 2020-09-10 14:28 i Förskolan Vilda Tilda Fristående förskolor
2-3 årsgrupp på Tors Holme som utgått från barnens intressen av Bamse.
Förskola
Genom att arbeta med "Bamse och hans vänner" får vi in vårt värdegrundsarbete, rörelse, skapande, teknik, mattematik och språk mm

Innehåll

 • Var är vi?

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge

 • Vi har en barngrupp där många barn är nya för varandra. Vi ser att vi behöver arbeta för att alla barnen ska bli trygga med oss och med varandra. Vi vill arbeta för att utveckla barnens förmåga att visa respekt, hänsyn och empati för sin omgivning.
 • vi behöver arbeta förebyggande så att det inte uppstår kränkande behandling bland både barn och vuxna.
 • Vi har barn som vi vill stötta i sin språkutveckling.

Vilka åtgärder kommer förskolan planera att påbörja eller genomföra under kommande år?

Vi kommer starta ett tema där det förebyggande arbetet mot kränkande behandling ingår som en stor del. Vi kommer samtala med barnen om empati, respekt, tillit= värdegrunden i läroplanen. Vi kommer att spela upp teater där barnen ställs för olika dilemman. 

Att personalen sprider ut sig både inne/ gården och i skogen.

Arbeta med begreppet "stopp min kropp". Lära barnen vad det innebär med detta begrepp

Vart ska vi?

Prioriterade mål under läsåret.

 • Arbeta med värdegrunden, utveckla barnens förmåga att visa respekt, hänsyn och empati för sin omgivning.
 • Barnen ska veta vad vad begreppet "stopp min kropp" betyder och kunna använda det.

Vad vill vi uppnå?

 • Att barnen lär sig uttrycka och hantera känslor och kunna sätta sig in i andras känslor, empati och respektera andra människor.

Hur gör vi?

Metod

Under temats gång kommer vi att utveckla arbetet successivt efter barnens önskemål och intressen, för att barnen skall få inflytande över vår verksamhet. Vi kommer bygga vidare på barnens egna tankar, funderingar och vad barnen visar intresse för.

Vi använder Bamse och hans vänner för att lära om varandras färdigheter, en är stark, en är långsam, en är supersnabb och en vågar allt, en är rädd och ängslig och en vill men vet inte riktigt hur. Alla får vara med ändå!

Vi vill ge normer och riktlinjer hur man ska vara med sina medmänniskor.

Hur utmanar vi barnen?

 • Genom att använda exempelvis Lille-Skutt och utifrån honom prata om känslan rädd.
 • Genom att använda Brumma (som har lite svårt med språket) och utifrån henne arbeta med språket.
 • Genom att använda Skalman och utifrån honom få in teknik och matematik.
 • .Vi kommer dramatisera olika dilemma för barnen, där de får hitta lösningar på problemen. 
 • Osv...

Hur inspirerar vi barnen?

 • Genom att placera ut "Dunderhonungsburkar" där det ligger uppdrag till barnen.
 • Placera ut nya föremål som knyter an till Bamse och hans vänner.
 • Spela rollspel för barnen där vi klär ut oss.
 • Vi kommer se film och läsa böcker om Bamse.
 • Ha material som är kopplat till temat som barnen kan använda i sin lek

Dokumentation.

Hur ska vi dokumentera?

 • Via observationer
 • Med läsplatta och telefon (kort och film)
 • Papper och penna.
 • På Unikum
 • Väggdokumentation
 • Barnens alster
 • I månadsbrev

 

Se koppling till läroplan längre ner.

 

Hur blev det?

Utvärdering och uppföljning

 

Hur har arbetet varit?

 

Hur kan vi gå vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18