👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektuppstart Krokodilen 2020-2021

Skapad 2020-09-11 09:58 i 123521 Förskolan Malmgården Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden - Södermalms projektuppstart 2020 - 2021 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möten med naturen". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Innehåll

 HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 

Vi kommer under projektuppstarten att låt barnen i mindre grupper få möjlighet att presentera sitt projektuppdrag och berätta för alla kamrater vad det är för något som de varit med om och vad de gör på bilderna som vi fått in. Vi använder oss av projektorn för att projicera deras bilder i ett stort format samtidigt som vi pedagoger samlar in material och observerar vad som sägs och vad som görs, för att kunna fånga in barnens tankar, teorier och hypoteser utifrån projektuppdraget. Estetiska lärprocesser kommer vara en stor del av barnens görande och lärande under terminen och vi sätter igång på en gång med att barnen får möjlighet att reflektera kring deras presentationer med hjälp av teckning som reflektionsverktyg. 

Materialet kommer presenteras på våran projektvägg och valda delar kommer visas i lärloggar både individuella och på gruppnivå. Projektväggen är tänkt att leda till vidare möten och en plats där samtal kan uppstå och att alla kan ta del av allas berättelser. Syftet är även att projektet ska bli en del av barnens vardag här på förskolan och både deras tankar och deras görande ska bli synligt. Väggen fungerar som en mötesplats för reflektion mellan barnen, pedagogerna och barnen både spontat och planerat.

Under denna period kommer det även vara stort fokus på leken för att arbeta fram hållbara sociala relationer inom gruppen. Leken kommer både ske i storgrupp, samt i mindre grupper. Barnen får möjlighet att både känna tillhörighet i ett större sammanhang men även bygga relationer till enskilda kompisar. .

 

Med vänlig hälsning, 

Carl, Siranush och Alexsandra

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18