👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Team "Hälsa" (skolår 8 under ht 2020)

Skapad 2020-09-11 11:15 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 9 Idrott och hälsa Hem- och konsumentkunskap
Övergripande syfte: Att förstå och visa sambanden mellan fysisk aktivitet, kost och din hälsa.

Innehåll

Under ht-20 samverkar Idh och Hkk i ett gemensamt tema kallat "hälsa". 

Du som elev kommer att ges möjlighet att skaffa fler och fördjupade kunskaper kring begrepp som rör en hälsosam livsstil tex, fyisk aktivitet och kostval.

Projektet pågår under några veckor där varje enskilt ämne arbetar med samma kunskaper speglade ur det ämnet. 

Du redovisar dina kunskaper genom att lämnar in en skriftlig uppgift på anvisat classroom.

 

Matriser

Hkk Idh
Fysisk aktivitet, hälsa och kost

Fysisk aktivitet

I undervisningen i ämnet Idrott- och hälsa ska du planera för två fysiska aktiviteter och förhålla det till två balanserade måltider. Du kommer skriftligen att beskriva och förklara innehållet i dina val av aktiviteter så att de står i relation till ditt energibehov.
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
A Väl utvecklade kunskaper
Planering av fysisk aktivitet
 • Idh
 • Idh
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Då redogör eleven för något samband mellan de fysiska aktiviteterna, kost och andra faktorer som kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser. Då kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring samband mellan fysiska aktiviteter, kost och andra faktorer.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser. Då klarar eleven av att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring flera olika fysiska aktiviteter, kost och andra faktorer. Eleven redogör i flera led för sina kunskaper om hälsa.

Balanserade måltider

Genom undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska du som elev lära dig mer om livsmedel på olika sätt. Du kommer att arbeta i olika arbetsfomer för att skapa balanserade måltider där du ges möjlighet att variera dina val av näringsämnen.
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
A Väl utvecklade kunskaper
Val av livsmedel
 • Hkk
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven väljer i huvudsak enkla tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven väljer relativit väl sina tillvägagångssätt och ger relativit tydliga motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Därutöver kan eleven på ett relativit tydligt sätt föra underbyggda resonemang (resonemang i flera led) om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven gör val på ett mycket tydligt och enkelt sätt olika tillvägagångssätt för olika kombinationer av livsmedel. Eleven ger relevanta och mycket tydliga motiveringar (flera led) till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang (resonemang i flera led) om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Hantering av livsmedel (näringsvärde)
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven hanterar i huvudsak redskap och metoder i köket på enkla men korrekta sätt. Eleven tillagar och serverar sina livsmedel på ett i huvudsak enkelt sätt. Eleven ger till i huvudsak enkla motiveringar av sina olika val (redskap, hantering, förvaring, servering m.m.). Dessa motiveringar kan förekomma såväl skriftligt som muntligt.
Eleven hanterar redskap och metoder i köket relativt tydligt och på korrekt sätt. Eleven gör flera och olika val. Eleven gör val kring tillagning och servering av sina livsmedel på ett relativit tydligt sätt. Detta gör eleven i kombination med såväl skriftliga som muntliga motiveringar av sina olika val (redskap, hantering, förvaring, servering m.m.).
Eleven hanterar redskap och metoder i köket sina val av livsmedel på ett mycket tydligt och över tid relevant sätt. Eleven gör val kring tillagning och servering av sina livsmedel på ett mycket tydligt sätt. Detta gör eleven i kombination med såväl skriftliga som muntliga motiveringar av sina olika val (redskap, hantering, förvaring, servering m.m.).

Enskilt arbete

Genom undervisningen i grundskolan kommer du att ges möjligheten att vidareutveckla de kunskaper du som elev har kring detta arbetsområde. I slutet av kunskapsområdet förväntas du som elev lämna in ett skriftligt arbete enligt given instruktion.
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
A Väl utvecklade kunskaper
Kunskaper
Eleven visar sina kunskaper genom att föra enkla resonemang. Här visar eleven sin förmåga att resonera kring relationen mellan fysisk aktiviteter, kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven visar sina kunskaper genom att föra releativt väl och underbygda resonemang. Eleven har en relativt god förmåga att i flera led motivera sina resonemang. Eleven visar sin förmåga dels genom att använda allmänna exempel men ger även egna exempel på hur fysiska aktiviteter, kost och andra faktorer kan påverka hälsan.
Eleven kan på ett mycket tydligt sätt föra väl underbyggda och varierade resonemang i flera led. Eleven visar genom egna varierade exempel hur fysiska aktiviteter tillsammans med kost och andra faktorer står i relation till hälsa.
Beskrivning av resultat
Eleven beskriver i huvudsak sina resultat med korrekt meningsbyggnad. Svaren formuleras med stöd av relevanta begrepp och/eller ord. Genom enkla exempel visar eleven att undervisningen i hälsoprojektet har skapat nya fakta (kunskaper) hos eleven. Dessa syns kunskaper ska synas i elevens inlämnade arbete. Arbetet följer i huvudsak de förutbestämda instruktionerna.
Eleven beskriver med egna ord relativit väl sina resultat med korrekt meningsbyggnad. Svaren formuleras med stöd av flera relevanta begrepp inom hälsoprojektet. Eleven använder varierade och tydliga exempel för att beskriva sina resultat. Här visar eleven att undervisningen i hälsoprojektet har skapat nya faktakunskaper hos individen; dessa i sin tur syns relativt väl i det inlämnade arbetet. Elevens arbete följer på ett relativit tydligt sätt projektets instruktioner och angvina förutsättningar.
Eleven beskriver med egna ord mycket väl sina resultat med korrekt meningsbyggnad. Svaren formuleras med stöd av flera och olika relevanta begrepp inom kunskapsområdet. Eleven använder varierade och tydliga exempel för att beskriva sitt resultat. Här visar eleven att undervisningen i hälsoprojektet har skapat nya faktakunskaper hos individen; dessa i sin tur syns mycket tydligt i det arbete som eleven har lämnat in. Arbetet som lämnas in av eleven följer på ett mycket tydligt sätt projektets instruktioner och angvina förutsättningar. Kvalitén på elevens arbete är genomgående mycket hög.
Reflektion och resonemang av resultat
Eleven kan till viss del reflektera skriftligen kring de uppkomna resultaten. Eleven kan i huvudsak föra fram sina resultat i avsett sammanhang.
Eleven kan relativt väl reflektera självständigt kring arbetsområdet och gör det kring de uppkomna resultaten. Eleven kan i huvudsak föra fram sina resultat på i avsett sammanhang.
Eleven reflekterar mycket tydligt, på ett varierat sätt och resonerar i flera led över de uppkomna resultaten i arbetsområdet.
Hälsofaktorer
Eleven har genom sitt deltagande i undervisningen till viss del utvecklat sina förmågor att resonera såväl teoretiskt som praktiskt kring vikten av hälsa, kost och rörelse.
Eleven har genom sitt deltagande i undervisningen relativt väl utvecklat sina förmågor att resonera såväl teoretiskt som praktiskt kring vikten av hälsa, kost och rörelse.
Eleven har genom sitt deltagande i undervisningen på ett mycket tydligt varierat sätt utvecklat sina förmågor att resonera såväl teoretiskt som praktiskt kring vikten av hälsa, kost och rörelse.