Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och språk

Skapad 2020-09-11 13:19 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Alla har möjlighet att kommunicera, men sätten kan vara många! Om man inte kan uttrycka sig med ord så kan man använda kroppsspråk, mimik och gester. Även symboler och bilder kan ersätta eller underlätta språket. Vissa finner det lättare att uttrycka sig genom skapande verksamhet, såsom dans, musik, rytmik, gestaltande mm. Andra låter en teckning eller skapande i lera att tala! Alla är vi olika och behöver många sätt att ta till oss språket, att ge uttryck för det, att göra oss förstådda och kunna utveckla det. Genom att väcka nyfikenhet, lust att lära, empati och glädje, så rustar vi barnen att ta till vara och se vad världen har att erbjuda. Med det följer också förväntningar och skyldigheter gentemot vår miljö och de människor som lever däri. Vi siktar på att lägga en grund hos barnen genom att de startar arbetet hos sig själva. Om barnet utvecklar sitt eget ”jag” så är det lättare att förstå och känna empati med sina kamrater och sin omvärld. Alla är vi dessutom olika vilket gör att vi kan behöva lära oss med alla sinnen och använda hela kroppen. Sång, dans, musik och estetik kommer att genomsyra arbetet. Hållbar utveckling är vårt ledord och detta gör vi med hjälp av digitala verktyg!

Innehåll

Nuläge

Efter sommaren är det många barn som är nya i vår barngrupp. Det är dessutom den yngsta barngrupp vi har haft på många år vilket medför ändringar i miljön och i vår pedagogik. Inom åldersgrupperna skiljer det dessutom i barnens språk- och kommunikationsutveckling och hur de väljer att förmedla tankar och känslor. Majoriteten av barnen har ett annat språk som modersmål. En del barn har kommit långt i sin språkutveckling medan andra endast är i början.

Syfte

Vi vill att alla barn ska utveckla sitt språk. Vi vill ge dem många olika sätt att tillägna sig språket och att utveckla deras förmåga att kommunicera. Det ska sätta sig i kroppen! Vår önskan är att de ska kunna sätta ord på sina känslor och därmed kunna meddela sig hur de känner likväl som de lättare kan ”läsa av” och få förståelse för hur andra känner. De behöver skapa en trygghet i sitt eget jag, i sin förmåga att kommunicera samt skapa förståelse och samarbete med den omvärld de lever i. Detta ger ringar på vattnet - vi lär oss tillsammans och genom kommunikation kan vi ha inflytande på vår omgivning, samhället och världen i stort! Vi vill även förmedla en positiv bild av skogen, naturen och förskolans närområden så att det är något de i framtiden uppskattar och värnar om. Genom att använda oss av olika estetiska lärprocesser så hittar vi fler vägar till kunskap vilket bör komma hela barngruppen till gagn.

Genomförande

Vi delar barnen i mindre grupper för att skapa bättre förutsättningar för lärandet. De äldsta är i en grupp, sedan blandar vi åldrarna i de två övriga grupperna. Hur vi väljer att jobba är olika beroende på barnens intressen och förmågor men vi följer samma väg för att nå våra mål. Vi utgår från ”jaget” och våra känslor. De aktuella barnen i grupperna är utgångspunkten för hur vi väljer att utforma vår undervisning och hur vi går vidare i respektive grupp.
Vår ambition är att en stor del av arbetet ska vara förlagt i skogen. Naturen är en fantastisk miljö som är full med pedagogiska material men som samtidigt är neutral i fråga om leksaker vilket leder till minskad konkurrens och mildare klimat mellan barnen.

Vi kommer under höstterminen att samarbeta med Kulturskolan som har tagit del av vår mindmap gällande ”Kropp och språk”. Där kommer fokus att ligga på musik och rytmik.

Under v. 47-48 kommer vi att fördjupa oss i Barnkonventionen och barns rättigheter.

Ansvar

Vi ansvarar till en början för den grupp som vi arbetar med. Hur vi fortsättningsvis delar ansvaret utvärderar vi i vårt analysarbete. Vi gör enskilda dokumenteringar för varje grupp som vi sedan gemensamt reflekterar kring, för att sedan analysera och följa upp våra mål.

Uppföljning

Vi kopplar aktiviteter till denna planering som vi tillsammans regelbundet reflekterar kring och gör gemensamma analyser. Vid terminsskiftet gör vi en uppföljning för att se hur arbetet vidare ska fortlöpa. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: