Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV: Läsa åk 4-6

Skapad 2020-09-11 14:04 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Under åk 4-6 kommer vi att läsa och arbeta med olika typer av texter.

Innehåll

Innehåll: 

När vi arbetar med läsning ska du få lära dig att: 

 • läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar genom att använda lässtrategier
 • göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget
 • utifrån egna erfarenheter tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och beskriva din upplevelse av läsningen.
 • söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då resonemang om informationens användbarhet. 
 • kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar och på så sätt kan förstärka och levandegöra dina texters budskap. 
 • samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.Arbetssät

·      Före läsningen: förberedelse så att texten blir lätt att förstå.

 

·      Under läsningen: vi läser gemensamt olika typer av texter och tränar på olika lässtrategier.

 

·      Efter läsningen: du får arbeta med läsförståelsefrågor, på, mellan och bortom raderna, samt befästa
ord- och begreppsförståelsen genom att göra olika typer av övningar. Vi diskuterar innehållet med varandra. 

 

·       Du läser böcker på egen hand och redovisar dem på olika sätt tex. läsdagbok, bokrecension, boksamtal.

 

Vi kommer att arbeta med olika typer av texter:

- Den berättande, som berättar om fiktiva eller verkliga händelser skildrade i skönlitterär form, till exempel en äventyrsberättelse.
- Den beskrivande, som beskriver och/eller informerar om hur något ser ut, är eller fungerar, till exempel en faktatext om ett land.
- Den förklarande, som förklarar eller tolkar varför något är som det är, till exempel en faktatext som förklarar varför det blir jordskalv.
- Den instruerande, som stegvis berättar om hur något ska göras, till exempel ett recept.
- Den argumenterande, som argumenterar för och/eller emot en tes, till exempel en insändare.
- Den återberättande, som berättar om något man har varit med om, till exempel en tidningsartikel.
- Den fria textypen,  som lyrik och poesi.

 

Hur du ska få visa dina kunskaper

Du skriver läslogg och deltar i samtal kring texter vi läser.

Du svarar på läsförståelsefrågor – frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna.

Du arbetar med lässtrategierna: ställer frågor, reder ut ord och uttryck, målar upp inre bilder, förutspår och sammanfattar texter.

Läraren noterar din läsutveckling (flyt, förståelse, ord/begrepp mm).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
SV: Läsa åk 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Med flyt På ett i huvudsak fungerande sätt
Med gott flyt På ett ändamålsenligt sätt
Med mycket gott flyt På ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Aspekt 2
Gör sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med koppling till sammanhanget och visar läsförståelse.
Gör enkla kronologiska sammanfattningar Med viss koppling Visar grundläggande läsförståelse
Gör utvecklade sammanfattningar Med relativt god koppling Visar god läsförståelse
Gör välutvecklade sammanfattningar Med god koppling Visar mycket god läsförståelse
Aspekt 3
Kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och beskriver min upplevelse av läsningen.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang beskriver på ett enkelt sätt
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Beskriver på ett utvecklat sätt
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang Beskriver på ett välutvecklat sätt
Aspekt 4
Kombinerar text med olika estetiska uttryck så att de samspelar och kan på så sätt förstärka och levandegöra mina texters budskap.
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett ändamålsenligt sätt
På ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Aspekt 5
Samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framför egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.
Som till viss del upprätthåller samtalet
Som upprätthåller samtalet relativt väl
Som upprätthåller samtalet väl
Aspekt 6
Söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval av källor och för då resonemang om informationens användbarhet.
För enkla resonemang
För utvecklade resonemang
För välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: