Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Månen Akalla ht 20

Skapad 2020-09-11 15:12 i 014501 Förskolan Småtrollen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

Innehåll:

 

1.Nulägesbeskrivning.

Utgå från de övergripande målen i utbildningsplanen/enhetsmålen.

-Vad är barnen upptagna med?

Många barn är intresserade av att bygga med magnetplattorna och också leka med deras konstruktioner tillsammans med olika figurer, djur, bilar osv. Tex har de byggt sjukhus med doktorfigurer, garage med bilar, hus.

Bygga med matematikkuber, tex bygga robotar.

De har intresse för bokstäver och att skriva sina namn.

Berätta.

Lyssna på böcker.

Leka i skogen, både klättra, balansera, leka roll- och fantasilekar i skogen. Leta insekter.

Leka med affären/restaurangen.

Rita och måla.

Musik och dansa.

 

e-Vad ser vi inte idag?

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

Att barnens språk och kommunikation blir ännu mer varierad och att de får verktyg för att uttrycka känslor och tankar, lösa konflikter, berätta vad de vill. 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin identitet och känner trygghet

i den,

• utvecklar sin förmåga att lyssna,

reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

och försöker förstå andras perspektiv,

• utvecklar intresse för bilder, texter

och olika medier samt sin förmåga att

använda sig av, tolka och samtala om

dessa,

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd

och begrepp samt sin förmåga att leka

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa

frågor, argumentera och kommunicera

med andra,

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina

tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

  • utvecklar sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Vi delar barnen i tre grupper, på måndagar går vi till skogen tillsammans så alla barn ska få möjlighet att se varandra och leka tillsammans mellan grupperna. Vi skapar gemensamma erfarenheter för barngruppen. Övriga dagar delar vi oss, en grupp har projekt inne och två grupper ute tex i en lekpark, på fram- och baksidan av gården, Akalla by, skogen mm. 

Vi ska skapa lådor till utemiljön med olika innehåll: måleri, bygg, böcker, rollek.

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Utöver att dela in barnen i grupper skapar vi även två läsvilor efter lunchen då vi också har boksamtal med barnen. Om en pedagog är borta prioriterar vi läsningen och slår ihop till en läsvila. De barn som sover börjar sin vila med ljudbok eller högläsning medan de ligger på sina madrasser.

Tydlighet i varje rum med bild och text för var materialet ska vara/vad som finns.

Tillgängligt och varierat material för barnen att använda för olika uttryckssätt. 
Inspirationsbilder utifrån barnens intresse i varje rum som stimulerar barnens kreativitet. 

Synliggöra skriftspråket genom bokstäver / bildstöd  
Utrusta ateljén med naturmaterial, återvinningsmaterial, och tillverkat material. 

Material för matematik och digitalisering (siffror, sortering, problemlösning, blue bots, digitala plattor) 

Språkrum där barnen kan sitta och läsa, bläddra i och lyssna på böcker ostört men även jobba med bokstäver, rita

Plats för bokläsning på flera ställen både inne och ute.

 

Sätta upp känslokort på väggarna för att inspirera till samtal eller som stöd i att uttrycka känslor på barnens egna initiativ.

Skapa en digital hörna/plats med digitala teknologier som barnen kan använda på kreativa sätt.

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Vi kommer använda oss av boken Liten och arbetsmaterialet till den.

  • Bildpromenad i boken Liten i mindre projektgrupper. Barnen får tolka bilderna och berätta. Vi ger barnen stödfrågor.
  • Läsa boken
  • Använda känslokort 
  • Måla utifrån känslokort
  • Dansa utifrån känslokort
  • Göra tankekartor med barnen om vad som gör dem glada/ledsna/arga.
  • Göra QR-koder med barnen av tankekartorna.

7. Så här ska dokumentationen ske? Så här gör vi pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

Barnens boksamtal som antecknas eller spelas in med ljud/film används som underlag i reflektion med barnen samt på avdelningens reflektionstid.

Annat som barnens målningar/teckningar/berättelser/tankekartorna lyfts i projektgrupperna för reflektion samt i arbetslaget.

8. Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?(Tankekarta)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: