Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 1 Vete - Socialt & emotionellt samspel samt naturvetenskap och språkutveckling ht 2020

Skapad 2020-09-12 12:44 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Barngruppen består av 18 barn på avdelning Vetegrodden, i åldrarna 1-5 år. Tio av barnen ingick i gruppen även i våras, åtta av barnen är nya sedan augusti-september. Under hösten kommer vi ha mycket fokus på socialt och emotionellt samspel, för att skapa en trygg barngrupp med mycket nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Bifrost förskola är en litteraturprofilerad förskola och vi kommer i vår undervisning bland annat att utgå från årets valda temaböcker om Grodan & vännerna. Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt språkutvecklande arbetssätt (Läslyftet och Mölndals stads mål) och även arbeta med naturvetenskap i vår undervisning.

Innehåll

Mål:

Att barnen genom lek och socialt samspel ska få möjlighet att interagera och samspela med varandra. Vi vill även att de ska få verktyg för att kunna mötas och interagera på ett bra sätt med varandra och sin omgivning. Språket blir ett viktigt verktyg i detta arbete och alla barn ska få ta del av olika språk.

Högläsning - att vi läser för alla barn varje dag

Naturvetenskap - att skapa nyfikenhet och intresse för naturvetenskap hos barnen.

Bifrost förskolas miljömål 2020/2021:
1. Djur & Natur (Allemansrätten, artkunskap (språkutveckling)
2. Skräp & Avfall (Källsortering; på avdelningen - i soprummet - vad händer sen? Vad kan återvinnas, vad
    kan det bli av det sorterade? Minska matsvinnet.)
3. Hälsa & Livsstil (Rörelse)

 

Metod: 

Vi delar in oss i mindre grupper under dagen. Innehållet kan vara planerat eller spontant uppkommet.

Socialt samspel: Pedagogerna är delaktiga och/eller observerande i barnens lek både inomhus och utomhus, för att främja det social samspelet.

Språk:

Högläsning (artikel i GP 10/11-20) ...
Ordförråd - boksamtal ...
Talutrymme - vi arbetar medvetet med att ge barnen mer talutrymme (i förhållande till pedagogerna)
Lyssna - förmågan att lyssna är minst lika viktig som att tala. Genom olika aktiviteter uppmuntrar vi barnen att lyssna på varandra.
TAKK
Bokbussen
Böcker i meningsfulla sammanhang i alla rum

Naturvetenskap: I det naturvetenskapliga arbetet kommer vi att utgå från naturvetenskapsverb i enlighet med Skolverkets Läslyft inom Natur, teknik och språkutveckling. Vi börjar med verben Att lysa och Att skugga, då barnen visat stort intresse för de nya ficklamporna. Vi kommer också att utföra experiment som har med vatten att göra och ställa hypoteser tillsammans. Vi är observanta på barns arbetsteorier.

Vi strävar efter att ställa produktiva frågor. Elfström m.fl. (Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära, 2008, s.72) skriver att genom produktiva frågor kan pedagogen göra barnens genuina funderingar utforskande. Exempel på produktiva frågor är "Vad tror du händer om ...?" och "Har du sett spindelns ögon?"

Miljömål 1 - Djur & Natur: Vi går till skogen ...

Miljömål 2 - Skräp & Avfall: Källsortering ...

Miljömål 3 - Hälsa & Livsstil: Rörelse
Vi uppmuntrar till mycket rörelse utomhus, tex genom lekar och hinderbanor.
Inomhus har vi en fri golvyta i ett av rummen för rörelseaktiviteter, t.ex. rytmik, gympa och rörelselekar.

Temaarbete: Temaböcker på Vete - Grodan är sjuk och Grodan blir glad
Figurerna/karaktärerna
Dramatisera
...

 

Boken "Frossa i färger"?

 

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Vi tar tillvara barnens intressen och de önskningar som de uttrycker själva. Dels genom samtal och till exempel tankekartor, dels genom att observera vad barnen visar intresse för. Vi observerar också barnens intresse när vi pedagoger introducerar nya ämnesområden. Vi strävar även efter att ha så mycket material som möjligt i barnens nivå, för att de ska kunna vara självständiga.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi följer upp vårt arbete på avdelningsplaneringarna samt en utvärdering av höstterminen i början på 2021. Vi kommer att avgränsa oss till några prioriterade mål och en del av vårt arbetsområde för att få en genomförbar utvärdering.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: