Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KREA-TIVA

Skapad 2020-09-12 20:03 i Allén Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Våra barn tycker mycket om att måla, jobba med deg, vara kreativa och skapa mönster med pärlor. På avdelningen får barnen lära känna olika material såsom färg, lera, lim, klister, naturmaterial och andra spännande saker som kan ge inspiration och få barnen känna skaparglädje med många sinnen. Våra barn kommer tillsammans med Krea-tiva uppleva glädjen att skapa, vara kreativ och utforska material tillsammans.

Innehåll

 

 

 

 

 

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? 
  Barnen ska ges alla möjligheter att utforska sin kreativitet på olika sätt, med olika material och i olika sitatuationer, spontana som ledda av pedagog.  

 • Varför?

 • Målet är att lära barnen att utforska sin kreativitet, att man kan skapa saker med hjälp av olika metoder och olika material, till att bli något helt annat som färdigt resultat. 
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Att skapa är ett sätt att organisera, förstå och kommunicera med sin omvärld. Detta utvecklar och främjar barnets kreativitet, fantasi, språk, finmotorik, uppfinningsrikedom. Skapandet ger också förståelse, delaktighet och stärker barnens självkänsla och förmåga att tro på sig själv. Genom att låta barnen utforska sin kreativitet efter eget bevåg, samt under aktiviteter ledda av pedagog. Att arbeta med skapande på ett roligt, avslappnat och lustfullt sätt är också ett sätt att utvecklas och fördjupa sin förståelse kring samband.

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
 • Som personal ser vi själva processen i barnets skapande som viktigt och vi gör pedagogiska dokumentationer under tiden. Slutresultatet är inte det viktigaste, men viktigt är att barnen känner lust och glädje i sitt skapande. Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • Alla barn på avdelningen, 1-3 år. 

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla pedagiger ansvarar för genomförandet, dokumentationen och reflektionen med stöd av förskollärare. 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Utforska kreativiteten hos det enskilda barnet, samt i grupp, främjande för fantasin och lust till lek och skapande. 

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

   

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: