Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva Avstämning A "Nya språket Lyfter"

Skapad 2020-09-13 13:27 i Östad skola Lerum
VT 15 Utvidgad matris
Grundskola F – 2 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Matriser

Sv
I matrisen nedan finns din bedömning i svenska läsa och skriva

Läsa

A:1
Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning.
Visar intresse för berättande och högläsning genom att aktivt lyssna.
Deltar i samtal om innehållet i texter.
Känner igen sitt namn och elevnära ordbilder.
A:2
Eleven deltar i textsamtal och läser ord som helheter.
Deltar i högläsning av både korta och långa texter samt gemensamt läsande och då läser med lärarstöd elevnära ord.
Ser på egen hand i böcker och andra texter och deltar i samtal och återge enstaka delar av innehållet.
läser elevnära ord som helheter.
deltar i språklekar och känner igen om ett ljud finns först eller sist i ett ord.
A:3
Eleven bidrar med egna erfarenheter i textsamtalen och börjar använda ljudning i det egna läsandet.
Deltar i högläsning av både korta och långa texter samt gemensamt läsande och då läser med lärarstöd elevnära meningar.
Ser på egen hand i böcker och andra texter och läser elevnära ord.
Relaterar texter till egna erfarenheter. Uppmärksammar med lärarstöd om det uppstår problem med läsningen av ord eller förståelsen och kan korrigera sig själv.
Använder logografisk helordsläsning men har börjat ljuda. Namnger flera bokstäver och vet hur de låter.
A:4
Eleven förstår det lästar och har knäckt läskoden.
Läser på egen hand ord och enstaka korta meningar.
Deltar i samtal om texter som lästs tillsammans och på egen hand och börjar dra slutsatser både på och mellan raderna.
Urskiljer ord i meningar.
A:5
Eleven för enkla resonemang om textinnehållet och läser själv kortare texter.
Läser på egen hand kortare texter bestående av några meningar.
Gör förutsägelser med lärarstöd.
Uppmärksammar när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
Använder både helordsläsning och ljudning.
Namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.

Skriva

A:1
Eleven använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Visar intresse för gemensamt skrivande.
Uttrycker sig genom att rita och måla.
Jag försöker skriva på "eget sätt"
Använder en pennfattning som underlättar ritandet och skrivandet.
A:2
Eleven deltar i gemensamt skrivande, skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord.
Deltar i gemensamt skrivande och ger förslag på formuleringar.
Jag kan skriva av bokstäver och ord som finns runt omkring mig. Börjar kopiera och skriva bokstäver, ord och fraser.
Har skrivriktningen klar.
Gör mellanrum mellan orden
Känner igen de flesta bokstäverna som finns i det egna namnet eller andra elevnära ord.
A:3
Eleven prövar att skriva själv och kan flera bokstäver och vet hur de låter.
Deltar i gemensamt skrivande av berättelser eller beskrivningar.
Visar intresse för skrivande. Provar att skriva enkla meddelanden, bildtexter eller listor.
Använder ljudning i upptäckskrivande. Använder versaler och/eller gemener.
Kopplar ihop flera bokstavsljud med bokstäver.
A:4
Eleven prövar att skriva för att berätta eller beskriva med hjälp av bilder.
Prövar att skriva för att berätta eller beskriva något.
Använder bilder som samspelar med det skrivna och förstärker textinnehållet.
Använder ljudning i samband med avancerad upptäckarskrivning.
Använder oftast versaler och gemener rätt. Dvs. skriver inte spegelvänt.
Gör oftast mellanrum mellan orden.
A:5
Eleven skriver för att uttrycka sig eller minnas och använder oftast ljudning.
Föreslår och motiverar egna formuleringar i det gemensamma skrivandet.
Tar egna initiativ till att skriva för att meddela, berätta och återger enstaka händelseförlopp och/eller fakta.
Markerar ibland meningar med stor bokstav och/eller punkt.
Använder oftast ljudning för att skriva.
Kopplar ihop i stort sett alla ljud med bokstäver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: