Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spökhistoria 6D

Skapad 2020-09-13 16:48 i Öjersjö Storegård Partille
I detta arbete kommer vi, enskilt och tillsammans, att läsa och arbeta kring boken du & du & du. I boken kommer du att få följa tre människor, en tolvårig pojke, en sjuttonårig tjej och en tjugoårig ung man. Till boken kommer du att få en arbetsbok med olika uppgifter och frågor kring boken.
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta arbetsområde kommer vi att varva och arbeta med olika förmågor. Vi kommer att starta arbetsområdet med att se film och utifrån givna frågor samtala om filmens tema i klass. Utifrån boken "Glasbarnen" kommer vi att arbeta med flera delar av svenskämnet: läsa, lyssna, tala och skriva. Vi kommer att diskutera en del frågor kring bokens handling och på så sätt öva talet, genom frågorna och skrivuppgifterna får du också öva skrivandet. Men framför allt går arbetet ut på ökad läsförståelse och att lära dig fundera kring vad du läst och vilka tankar och känslor texten väcker hos dig.

Innehåll

Vad gör vi?

Vi kommer att läsa/lyssna på boken (genom högläsning) och genom olika typer av diskussion samtalar vi om boken i klassen, samt  läsförståelsetester (då du får tillgång till texten). Du kommer att träna dig på att använda olika lässtrategier genom läsningen för att ta reda på svaren på frågorna: du kommer leta svar i texten, du kommer tolka texten, du kommer granska och värdera texten och du kommer att dra slutsatser kring texten.

Avslutningsvis kommer du att skriva en spökhistoria utifrån genretypiska drag. I samband med detta kommer vi att studera hur genren (stilen för berättelse, spökhistorier) är uppbyggda. Vi övar på att ha ett tydligt innehåll, ha en god struktur, en språklig variation (ordval som passar för genren) och att gestalta personer och miljöer i din berättelse.

Syfte

(ur kursplanen för Svenska)

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Kunskapskrav som testas

(Se matris nedan)

LÄSA, SKRIVA och TALA/Lyssna/Samtala.

Arbetsformer

Vi läser boken, både tyst för oss själva eller högt tillsammans.

Vi har läsförståelsetest.

Vi kommer att diskutera en del frågor kring bokens handling, dels för att bättre förstå det vi läst och få en ökad läsförståelse.

Vi kommer att tränas på att använda olika lässtrategier genom läsningen för att ta reda på svaren på frågorna. Du kommer att leta svar i texten, du kommer att tolka texten, du kommer att granska och värdera texten och du kommer att dra slutsatser kring texten.

Vi arbetar med talet när vi pratar kring filmen och vad du läst och vilka tankar och känslor texten väcker hos dig. 

Vi arbetar med skrivande genom frågorna och skrivuppgifterna.

Bedömningsformer.

Du kommer att arbeta med läsförståelse, skriva och tala. 

Avslutningsvis på detta område kommer du att skriva en berättelse med anknytning till boken du just läst.

Bedömning i detta arbetsområde bygger på att du kan uppvisa att du har:

  • svarat på frågorna till läsförståelsetesterna 1-3
  • varit delaktig i samtal kring boken (i grupp som i helklass)
  • skrivit en spökhistoria

 

Matriser

Sv
Svenska åk 4-6, Öjersjö Brunn.

LÄSA

På god väg att nå målen för E
E
C
A
Sammanfatta, kommentera det lästa
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera några delar med stöd av läraren.
Eleven kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och föra resonemang
Eleven kan göra enkla tolkningar med stöd av läraren.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydliga framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydliga framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydliga framträdande budskap i olika verk.

SKRIVA

På god väg att nå målen för E
E
C
A
Att skriva olika slags texter
Eleven kan skriva olika slags texter med stöd av läraren.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Språkregler
Eleven kan använda sig av grundläggande språkregler med stöd av läraren.
Eleven använder sig i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven använder sig i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven använder sig i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Handling och beskrivningar
Elevens texter innhåller enkla gestaltande beskrivningar och handling med stöd av läraren.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

TALA, LYSSNA och SAMTALA

På god väg att nå målen för E
E
C
A
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen med stöd av läraren.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: