👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mångruppen ht 20: Språk och Kultur med Alfons Åberg

Skapad 2020-09-14 08:36 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Vi vill stimulera barnens utveckling och lärande genom att utgå från barnens egna valda böcker. Bokens innehåll och barnens intresse för innehållet styr vad den pedagogiska verksamheten ska innehålla. Här är det bara fantasin som sätter gränserna för hur många läroplansmål vi kan jobba med. Vi använder även böckerna om Alfons Åberg som inspiration.

Innehåll

Syfte

Vi vill att detta arbete ska stimulera barnens utveckling och lärande samtidigt som de själva får inflytande på verksamhetens innehåll. Intresset för barnens egna valda böckerna samt Alfonsböckerna och dess innehåll skapar grunden för vidare planering.

Mål

Målet med arbetet är att utveckla barnens lärande i ett för dem meningsfullt sammanhang. Se valda läroplansmål nedan.

Målkriterier

Vi vet att barnen nått målen när de...

-Lyssnar på kompisarna och vågar tala med och inför andra

-Använder nya ord och begrepp och vågar och kan uttrycka sig genom olika uttrycksformer och i olika sammanhang

-Visar ökat intresse för böcker, texter och bokstäver samt digitala verktyg och användandet av dessa

-Visar på utveckling av sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer

Metod

"Veckans bok" är ett spännande arbetssätt då vi låter barnen påverka planeringen. Barnen får turas om att ta hem en bokpåse och Alfonsfiguren, välja en bok hemifrån och ta med till förskolan som vi sedan jobbar med på olika sätt. Vi jobbar med varje bok i ca två veckor så att alla får chans att hänga med i ett lagom tempo. Vi börjar med att läsa boken och titta på bilderna tillsammans. Här kan vi använda smartboarden och visa bilderna på storbild så att alla ser. Det gör det lättare för barnen att se alla detaljer och följa med i berättelsen när vi läser. Om boken finns i Pollyglutt så speglar vi boken via den appen till smartboarden annars kan vi fota boken och spegla via plattan på det viset. Vi samtalar om bilderna och texten och barnen får själva sätta ord på vad de ser och vad som händer och koppla till egna erfarenheter. Vi lär oss hur en saga är uppbyggd med början, mitten och slut. Vi kanske provar att dramatisera/återberätta/leka sagan tillsammans. Kanske kan vi hitta en sång, ramsa eller passande musik eller skapandeaktivitet till boken. Vi låter varje bok inspirera oss till nya idéer och aktiviteter och använder oss av olika uttrycksformer för att variera och stimulera barnens lärande och utveckling. 

Alfonsböckerna kommer också vara en del av detta språkarbete där vi väljer böcker efter vad som passar till veckans bok eller vilka frågor som är aktuella i barngruppen just för tillfället. Varje dag har vi en boksamling av något slag med högläsning och samtal kring innehållet och barnens erfarenheter. Det gäller att vi låter barnen "bada i språket" på flera sätt både med böcker, sagor, film, drama, bokstäver, sånger, rim, ramsor och samtal och detta gör vi med leken som det största verktyget. Det är genom leken barnen lär. 

Vi kommer använda oss av digitala verktyg i verksamheten på flera sätt. Vi dokumenterar via unikum och använder plattan och smartboarden på samlingarna för att visa bilder, spela upp filmer/sånger/annat samt söka information/fakta om sådant vi vill lära oss mer av. Vi använder Pollyglutt -ett digitalt barnboksbibliotek. Tillsammans vill vi lära i ett kulturellt perspektiv. I vårt arbete med böcker blir även olika kulturer synliga.

Material

Bokpåse med en instruktion till barnen och föräldrarna.

Alfons trollerihatt som kan innehålla sånger, samtalsbilder, uppdrag, etc.

Barnens egna valda böcker, biblioteksböcker, internet.

Smartboard och lärplatta.

Barnens egna idéer och iakttagelser.

Skapandematerial och passande lekmaterial.

Förutsättningar

Tid: ht 2020 utvärdering vid terminsslut men arbetet fortsätter även under våren.

Rum: Mångruppen på avdelning KristallKulan.

Åldrar: 2,5-4år (14st)

Ansvarsfördelning: 2 pedagoger, helgrupp och mindre grupper beroende på aktivitet.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)Vad ska vi dokumentera?

Vi kommer dokumentera det som barnen säger och gör som visar på utveckling mot våra uppsatta mål. Dokumentationen kan ses på tavlan i hallen, inne på avdelningen, i barnens pärm och på UNIKUM. Våra samtal på samlingarna och barnens böcker kommer styra både innehåll och aktiviteter samtidigt som deras reflektioner blir underlag för vidare planering.

Ett unikuminlägg per vecka/bok som visar vad vi jobbat med.

Ett individuellt inlägg inför utvecklingssamtalet kring barnets språkliga utveckling.

Förberedelser, vilket material behövs?

Vi har Alfonsfigurer, Alfonsböcker, en trollkarlshatt med trollspö som kommer innehålla olika saker som uppdrag, sånger, samtalsbilder mm till samlingarna. Bokpåse med instruktion och Alfonsfigur att ta med hem. Alfonsspel och pussel som vi köpt in.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18