Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtedagar ht 20 - vt 21

Skapad 2020-09-14 09:42 i Termiten Dibber Sverige AB
Förskola
Under våra hjärtedagar kommer vi arbeta med Hjärtrud, kompisböckerna både de vanliga och dem som bygger på barnkonventionen, och så småningom hjärteprogrammet med dess berättelser om Mats och Milla, differentierad litteratur utifrån diskrimineringsgrunderna samt vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering

Varför?

Skapa goda förutsättningar för att främja arbetet med normer och värden i barngruppen. Vi vill att barnen skall lära sig att alla är olika men lika bra oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Kunna samarbeta, vara delaktiga, känna trygghet och vara hjälpsamma mot varandra. Att alla har rätt att uttrycka sina känslor och åsikter.


Hur ska undervisningen genomföras?

Vi har beslutat att ha hjärtedagar var tredje vecka ons-fre med start vecka 40 då vi satsar extra på värdegrundsarbetet. Barnen födda 2017, Vitsipporna på Larven har även värdegrundsarbete på onsdagsförmiddagarna då vi läser någon kompisbok och pratar lite extra om hur man är en bra kompis och leker någon grupplek. Planeringen kan förskjutas på grund av pedagogfrånvaro.

Vecka 40: Hela larven samlas och vi presenterar Hjärtrud, läser en kompisbok och hälsar på Kanin och Igelkott, sjunger "Kompissången", magnetberättelsen "Hjärtan" och visar upp planen mot diskriminering och kränkande behandling. Skapande med Krea-Tiva, alla barn gör varsitt hjärta i valfri färg som dekoreras med ett fotografi av barnet samt glitter. Dessa hjärtan används därefter vid varje hjärtedagstillfälle.

Vecka 41: Larvens Vitsippor läser och pratar om kompisboken "Samarbete" och använder fallskärmen.

Vecka 42: Larvens Vitsippor läser och pratar om kompisboken "Vänta på sin tur" och leker "Släpp en liten fågel genom grinden"  

Vecka 43:  Gul och Grön larv arbetar fortsättningsvis var för sig. Vi fortsätter läsa kompisböckerna, magnetsagan "Hjärtan" och sjunga "Kompissången" och uppmärksammar FN-dagen.

Vecka 44: Planera utvecklingssamtal 

Vecka 45: Larvens Vitsippor läser och pratar om kompisboken "Säg stopp" och leker "Röda lyktan stopp"

Vecka 46: se vecka 43 utan FN-dagen.

Vecka 47: Larvens vitsippor läser och pratar om kompisboken "Dela med dig" och leker "Tvärtom kurragömma"

Vecka 48: Larvens Vitsippor läser och pratar om kompisboken "Sprid glädje" och ritar med asfaltskritor

Vecka 49: se vecka 43 utan FN-dagen.

Vecka 50: Larvens Vitsippor läser och pratar om kompisboken "Lyssna och kom överens" och leker tillsammans.

Vecka 51: Larvens Vitsippor läser och pratar om kompisboken "Säg förlåt" och leker tillsammans.

 

Kompisar Kompisböcker för de yngsta, 10 titlar (inbunden)      Kompisar Kompisböcker baserade på Barnkonventionen, 10 titlar (häftad)               

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Återkopplar vid behov och till det vi gjorde föregående vecka. Vi dokumenterar med bilder som sätts upp på väggen, därefter hamnar dem i barnens avdelningspärm.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn och pedagoger på Larven, barn födda 2017 - 2019. Onsdagsförmiddagarna deltar Larvens Vitsippor barn födda 2017, Johanna och Kattis.

Vad är målet med undervisningen? 

 

Att alla barn blir delaktiga i undervisningen

Att alla barn får lära sig ta ansvar för sig själv och sin omgivning

Att alla barn får kunskap om att alla är lika värda

Att alla barn får reflektera över olika etiska dilemman

Att alla barn får möjlighet att göra sig hörda och lyssnade på

Att alla barn känner sig trygga i förskolan

Att alla barn lär sig samarbeta

 

 


Uppföljning

Vecka 40: Vi startar hjärtedagarna med gemensam samling, hela Larven. Presenterar Hjärtrud, läste en kompisbok "Samarbete" och hälsar på Kanin och Igelkott. Sjöng "Kompissången", läste magnetsagan "Hjärtan" och berättade lite om planen mot diskriminering och kränkande behandling. Därefter delade vi på oss och fortsatte undervisningen på respektive avdelning. Barnen fick göra varsitt hjärta i valfri färg som dekorerades med ett fotografi och glitter. På torsdagen läste vi kompisboken "Säg stopp"

               

Vecka 41: Larvens Vitsippor läste kompisboken "Samarbete" och lekte därefter tillsammans med fallskärmen.

        

Vecka 42: Larvens Vitsippor läser och pratar om kompisboken "Vänta på sin tur" och leker "Släpp en liten fågel genom grinden"  

Vecka 43:  Gul och Grön larv arbetar fortsättningsvis var för sig. Vi fortsätter läsa kompisböckerna, magnetsagan "Hjärtan" och sjunga "Kompissången" och uppmärksammar FN-dagen.

         

 

Vecka 44: Planera utvecklingssamtal 

 

Vecka 45: Larvens Vitsippor läser och pratar om kompisboken "Säg stopp" och leker "Röda lyktan stopp"

Vecka 46:  se vecka 43 men ej  FN-dagen. Hjärtesamling läste en kompisboken ”Samarbeta”. Tryckte hjärtan med färg och toarullar.

 

Vecka 47: Larvens vitsippor läser och pratar om kompisboken "Dela med dig" och leker "Tvärtom kurragömma". Genomfördes ej pga sjukdomsfrånvaro.

Vecka 48: Larvens Vitsippor läser och pratar om kompisboken "Sprid glädje" och ritar med asfaltskritor. Genomfördes ej pga sjukdomsfrånvaro.

Vecka 49: s vecka 43 utan FN-dagen. Hjärteväggen med barnen. Alla Vitsippor lekte grupplekar. Barnkonventionens kompisbok  ”Lek, vila och fritid” och "Ett eget namn".

         

Vecka 50: Larvens Vitsippor läser och pratar om kompisboken "Lyssna och kom överens" och leker

Vecka 51: Larvens Vitsippor läser och pratar om kompisboken "Säg förlåt" och leker

     

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: