Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vem

Skapad 2020-09-14 10:07 i Hällevadsholms förskola Munkedal
Förskola
Systematiska kvalitetsarbetet

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi har en helt ny barngrupp där barnen visar upp ett intresse för att skapa nya relationer med varandra genom lek. 

Genom de observationer vi gjort ser vi att det ibland kan vara svårt att samsas kring leksaker och hur man på olika vis söker kontakt med varandra. Hur har man egentligen koll på sina känslor och får alla vara med och leka jämt?

I deras kontakttagande ser vi ett  intresse för ord och begrepp, samt ett behov bland barnen att få en mer utvecklad språkutveckling. Genom barnens intressen för berättelser vill vi med hjälp av Vem böckerna jobba med värdegrundsfrågor och barns språkutveckling.

Mål

Eget formulerat mål

Syftet är att lyfta fram och skapa ett intresse för värdegrundsfrågor med hjälp av böcker, sagor och berättande.

Läroplanens mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

Förskollärare ska ansvara för att barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

 

 

Förskollärare ska ansvara för att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

 

 

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

 

Barnens erfarenheter

Genom den lek som sker varje dag ser vi ett behov av att få fler uttrycks möjligheter och hur man kan agera när man ska uttrycka sig på olika vis. Genom att observera barnens lek ser vi hur svårt det är med känslor och hur mycket starkare dem blir när man har ett färre ordförråd. 

Genom våra samlingar, sångstunder och vårt olika berättande ser vi ett intresse av att fortsätta utveckla sagor, berättande och sångstunder. Vi ser ett stort intresse för att klä ut sig och olika rollekar, vilket vi vill använda oss av i vårt tema.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi vill tillsammans med barnen utforska känslor och värdegrundsfrågor med hjälp av Vem böckerna. Arbetslaget kommer att introducerar Vem böckerna med hjälp av flano sagor, som senare kommer att utvecklas till ett eget berättande i form av lek och tal i mindre grupper.

Tanken är att böckerna ska följa årstiderna där vi ser en möjlighet att få in begrepp, färger, experiment, känslor, drama med mera. Och vi ser en möjlighet att använda oss av böckernas karaktärer när vi beskriver olika färger som vi kommer att koppla till en specifik känsla. 

Barnen blir delaktiga genom att fortsätta berätta sagans handling och vad som sker härnäst. Genom barnens tankar kommer vi att ta temat vidare och lägga upp vårt arbete allt eftersom olika frågor dyker upp.

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer att kontinuerligt prata på vår planering om hur barnen har uppfatta de olika begreppen och känslorna. Därefter går vi igenom hur vi ska gå vidare för att skapa en djupare förståelse och hur vi ska fortskrida vårt arbete så att det blir en röd tråd. Vi kommer att både föra dialoger med barnen om vad man lärt sig och observera dem i leken för att se hur dem tar till sig de värdegrundsfrågor som vi arbetar med. 

Vi kommer att göra en större utvärdering i slutet av termin 20 för att sedan utvärdera igen vårterminen 21.

Teoretisk bakgrund

Att barn lär sig att tolka sina och andras känslor ligger till grund för barnets utveckling av självkänsla, empati och social kompetens (Brodin & Hylander, 2005, s. 10). Erfarenheter av ett positivt samspel där barnet blir bekräftat bidrar till att barnet känner sig förstådd, vilket i sin tur stärker självkänslan (a.a, s 113). Förskolan är en god plattform för att stärka dessa kompetenser, dock kräver detta att pedagogerna har kunskaper om hur man konkret kan arbeta med detta. Exempelvis behöver barn och elever träna sig i att tolka och hantera sina känslor för att kunna förstå sig själv och andra (Löfvendahl & Wall, 2014, s. 4-5). 

Dokumentation

Vi kommer att arbeta med en dokumentationsvägg ute i hallen där vi visar arbetets gång med både bilder och text.

Vi kommer även kontinuerligt lägga upp bilder och texter på Unikum efter ska, bör och kan underlaget. 

Barnen kommer att vara delaktiga genom att godkänna de bilder vi lägger upp, samt genom de texter som produceras då dem kommer att handla om barnens tankar och dialoger. 

Samverkan med vårdnadshavare 

Vi kommer att arbeta med en dokumentationsvägg ute i hallen där vi visar arbetets gång med både bilder och text. Vi kommer även kontinuerligt lägga upp bilder och texter på Unikum så att alla vårdnadshavare kan ta del av vårt arbete. 

Genom den dagliga kontakten berättar vi vad varje enskild individ arbetar med utifrån barnets intresse för temat. 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: