Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styr- & reglerteknik

Skapad 2020-09-14 10:44 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 7 – 9 Teknik
Hur styr man olika maskiner? I det här ämnesområdet undersöker vi pneumatik och hydraulik, en typ at tekniska lösningar som finns på väldigt många plaster i samhället och som kan hjälpa oss att utföra extremt tunga uppgifter utan nämnvärd påfrestning för oss.

Innehåll

Mål

Delar av teknikämnets syfte som tas upp är följande:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

För ämnet centralt innehåll som tas upp är:

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Stöd

Återkoppling ges kontinuerligt under lektionstid då det ges möjlighet till enskild handledning. För elever med annat modersmål än svenska finns stöd från studiehandledare att tillgå. För elever med läs- & skrivsvårigheter, t.ex. dyslexi, ges möjlighet att komplettera provet

Arbetssätt och arbetsformer

Området är delvis praktiskt i form av maskiner som eleverna bygger efter en egen planering och delvis teoretisk i form av teoretiska genomgångar.

Digital kompetens

I området finns möjlighet att lösa uppgiften till stor del med hjälp av CAD och 3D-skrivare. I delen av området som berör digital styre- & reglerteknik kommer eleverna använda dator för att programmera sin maskin.

Bedömning

Eleverna bedöms efter hur väl genomarbetade deras maskiner är samt genom ett teoretiskt prov.

Centrala begrepp

Övertryck, undertryck, ventil, villkor, kolv, cylinder, vakuum, utväxling, Mekanikens Gyllene Regel, densitet, pneumatik, hydraulik, kolvarea, program,  ingång, utgång, sensor, steppermotor.

Uppgifter

 • Skriftligt prov om pne./hyd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9

Matriser

Tk
Styr- & reglerteknik

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Elevens förmåga att beskriva hur tekniska delar samverkar. Prov
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du kan med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur några delar i pneumatiska och hydrauliska system samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar i pneumatiska och hydrauliska system samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar i pneumatiska och hydrauliska system samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och kan använda kunskapen för att ge förslag på lösningar till problem.
Ny aspekt
Elevens förmåga att resonera om likheter och skillnader. Prov
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan pneumatik och hydraulik i tekniska lösningar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan pneumatik och hydraulik i tekniska lösningar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellanpneumatik och hydraulik i tekniska lösningar.
Ny aspekt
Elevens förmåga att undersöka och pröva idéer. Modell
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller.
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska modeller.
Ny aspekt
Elevens förmåga att formulera handlingsalternativ. Modell
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ny aspekt
Elevens förmåga att dokumentera. Modell
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du gör en enkel modell där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord med användning av någon mekanism som använder pneumatik eller hydraulik.
Du gör en utvecklad modell där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord med flera mekanismer som använder pneumatik eller hydraulik.
Du gör en välutvecklad modeller där intentionen i arbetet är väl synliggjord med flera och varierade mekanismer som använder pneumatik eller hydraulik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: