Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Mandelblomman HT-20

Skapad 2020-09-15 13:46 i Slåttergubbens förskola Norrtälje
Förskola
Lpfö 18: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. Syfte: Vi vill att barngruppen ska ta ansvar för varandra och sig själva så att klimatet på avdelningen känns trygg, lärorik och rolig. Generativ fråga: Hur gör vi för att alla ska ha roligt ihop?

Innehåll

I planeringen ska Värdegrunden, Jämställdhet, Barns inflytande, Hållbar utveckling, Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Förskola/hem vara med. 

 

 

Var är vi?  

Vi har använt tiden från terminsstarten till nu med att lära känna varandra, både barn och pedagoger. 

Barnens lekar och samtalen med dem hjälper oss pedagoger, att se vad de skulle vilja utveckla för intressen och lekar i vårt första fokusområde för terminen. 

 

 

 

Vart ska vi? 

Det ska vara självklart och naturligt för barnen att ta hänsyn till, samt leva sig in i, andra människors situation och ha viljan att hjälpa andra. 

Lyssna med intresse vad kompisen säger 

Även kunna visa respekt och förståelse för allas lika värde och de mänskliga rättigheterna. 

Vi strävar efter att detta ska fungera i vardagens alla händelser, på förskolan, i hemmet, på fritiden som en helt naturlig del av det sociala samspelet. 

 

 

Hur gör vi?  

Vi arbetar med hela barngruppen för att lära känna varandra och delar in i mindre grupper för aktiviteter, lek och undervisning. 

Använder bildschema över dagens innehåll och aktivitetstavla där barnen kan välja lek/ aktivitet. 

Genom att presentera och introducera lekar som vi kan leka tillsammans i olika sammanhang och miljöer vill vi kunna förmedla och stärka den enskilda individen. 

Vi ska alltid sträva och ha som mål: Att vi ska ha roligt tillsammans! 

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Den stimulerar fantasi och inlevelse och detta vill vi ta tillvara i undervisningen. 

Vi använder oss av kompisar böckerna som är baserade på Barnkonventionens lagar, samt tar hjälp av annan litteratur för att starta samtal och väcka tankar kring fokusområdet. 

Lyfter ämnet om allas lika värde och skapar samtalstillfällen runt detta. Att vi alla är både lika och olika på samma gång. 

Titta på olika filmer från UR skola som handlar om ämnet.  

Lånar böcker på bokbussen om olika familjekonstellationer, situationer kring ämnet. 

Vi kommer att låta barnen vara delaktiga i dokumentationen genom att barnen själva får fota och berätta om sina upplevelser och upptäckter samt delge varandra. Vid reflektionstillfällen med barn och pedagoger har vi utgått och använt oss av samma frågor (2st) som återkommer efter avslutad lek och aktivitet. Våra didaktiska frågor: Vad har vi sett, upptäckt? Hur gjorde vi, kunde vi ha gjort på något annat sätt? Vi använder oss delvis av projektorn när vi reflekterar tillsammans med barnen.  

Det kommer att finnas QR-sagor som handlar om Normer och värden uppsatta på olika ställen på avdelningen, så att barnen på eget initiativ kan ta del av sagorna.  

Vi lär oss att samarbeta med hjälp av olika sammarbets övningar tex vid programmering med Blue-bot, spela spel och det sociala samspelet.  

Efter avslutade aktiviteter låta barnen reflektera över det vi gjort och med frågor från pedagogerna sedan använda svaren för ett fortsatt lustfyllt lärande. 

 

 

Startaktivitet:  

Vi inleder detta fokusområde med att vi tillsammans med barnen gör varsitt kompis armband som ska symbolisera att vi tar hand om varandra. Under denna aktivitet pratade vi även med barnen om hur dem tycker att en bra kompis ska vara, att man också ska vara en bra kompis och att vi alla på förskolan är kompisar.  

 

Pedagogernas förhållningssätt: 

Vi pedagoger ska samtala med barnen och använda oss av ett språk rikt ordförråd. Ta tillvara på vardagliga situationer som kan leda till utveckling inom Normer och värden. Den undervisningsmiljö vi vill erbjuda barnen ska vara utmanande, varierande och flexibel. Vi reflekterar med barnen i olika gruppkonstellationer även genom bilddokumentationen. Vi vill måna om att varje individ blir sedd och lyssnad till. Vi kommer att använda oss av öppna frågor utan rätt eller fel i grupp och individuellt. För att alla barns röster ska bli hörda måste vi pedagoger vara uppmärksamma under hela dagen och i alla sammanhang, dela upp barnen i mindre grupper, genom att använda olika hjälpmedel som tex berättar stenar, bild stöd och genom estetiska former. Vi arbetar för ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter.   

 

 

Lärmiljöer/material? 

Vi vill skapa en så tillgänglig och tydlig miljö som möjligt för barnen. Mindre grupper gynnar utforskandet och lärandet. Materialet följer till viss mån fokusområdet men inte enbart. Genom aktivitetsbilderna kan pedagogerna styra gruppstorlek och rum.  

 

 

Utvärdering: 

Efter fokusområdets slut kommer vi att sammanfatta området med barn och pedagoger genom att lyfta vad vi har upptäckt, upplevt och lärt oss tillsammans.  

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: