Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågens Arbetsplan 20/21

Skapad 2020-09-15 13:51 i Orrvikens förskola Östersund
Ett tematiskt arbetssätt om hållbar utveckling för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.
Förskola
Orrvikens förskola arbetar övergripande med temat ”Hållbar utveckling”. Varje avdelning undervisar på olika sätt under temat. Huvudsyftet med ett tematiskt arbetssätt i förskolan är att ge varje barn förutsättningar för ett mångsidigt lärande. Projektarbete ger barn gynnsamma tillfällen till lärande via flera estetiska uttrycksformer, hela kroppen kan vara med. Som pedagog är det viktigt att lyssna lyhört, även på de yngsta barnens ordlösa budskap. Pedagogens uppgift är att stimulera barns eget undersökande genom att skapa inspirerande lärmiljöer med tillgång till material som både utmanar och stöttar deras tänkande. Vi vet att lek är något som alla barn behöver och alla barn mår bra av. Under ht.20 kommer alla pedagoger på Orrvikens förskola att gå utbildningssatsningen ”Framgångsrik undervisning med fokus på lek och samspel”. Lek och samspel är centrala delar i förskolans utbildning. Det har visat sig i det systematiska kvalitetsarbetet att vi behöver stärka vårt arbeta med leken så att alla barn ska kunna delta och dra nytta av lekens fördelar.

Innehåll

2.1. NORMER OCH VÄRDEN

 

Avdelningens mål:

Vi på Regnbågen strävar efter att ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och för de mänskliga rättigheterna, samt väcka ett intresse för hållbar utveckling.

 

 

Hur ser vi att målet är uppnått/målkriterier:  

När barngruppen är lugn och känner trygghet med oss och sina kamrater.

När barnen visar empati gentemot oss och varandra, samt att de i leken bjuder in varandra och tar hänsyn till allas olikas viljor och önskemål. 

 

 

Insatser (hur) för att nå målet: 

Vi på Regnbågen intar ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt där vi uppmuntrar barnen, via ord och handling, att visa hänsyn och empati. Genom våra samtal tillåts barnen uttrycka sin vilja.

Vi kommer att arbeta med temat ”Hållbar utveckling” med fokus på projekt ”Vatten”. 

Vi kommer att använda oss av Ugglis, vår kompis i skogen. Genom Ugglis tillåts barnen visa empati och hjälpsamhet. Han kommer att besöka oss vid jämna mellanrum både i skogen och inomhus.

I vårt arbete med Bornholmsmodellen möter vi många av de dilemman som vi vill synliggöra och bemöta i de sagor, rim och ramsor som finns i materialet; empati, allas olika viljor, samt vilja att hjälpas åt för att alla ska må bra.

 

 

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

Avdelningens mål:

Vi genomför undervisningen med leken i centrum. 

Barnen ska få förutsättningar för att utvecklas sin identitet och känna trygghet i den.

För att utveckling och lärande ska kunna ske, behöver barnen känna sig trygga i vår grupp. Vi arbetar för att väcka barnens intresse för berättelser, sång och ramsor för att stimulera deras språkliga utveckling och öka deras ordförråd. I vår undervisning erbjuder vi barnen möjligheten att prova på olika tekniker och material. Vi ska ge barnen förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga, samt förståelse för vikten av att värna om sitt välbefinnande.

 

 

Hur ser vi att målet är uppnått/målkriterier:  

När vi upplever att barnen är trygga med oss och tycker om att komma till förskolan, samt vågar framföra/uttrycka sin vilja både i grupp och enskilt.

När barnen visar ett intresse för berättelser, sång och ramsor, samt en vilja att utmana sig själv genom att testa de olika tekniker och material som erbjuds, både i styrda aktiviteter och i den fria leken.

När de deltar i de fysiska aktiviteter som erbjuds, samt att de upplevs gilla att gå till skogen och lekparken.

 

Insatser (hur) för att nå målet: 

Vi använder oss av Bornholm där berättelser, sånger och ramsor ingår. Vid samlingen får  barnen öva sig på att säga sitt namn och att uttrycka sig inför gruppen.

I gruppstärkande lekar, såväl som i den fria leken, är vi delaktiga och närvarande för att hjälpa barnen att känna trygghet. Det i sin tur gör att barnen vågar ta sin plats i gruppen. 

I vårt tema ”Hållbar utveckling” använder vi oss av olika material och tekniker för att genomföra undervisningen som sker både i skogen, på avdelningen och i gymnastiksalen.

På tisdagar kommer vi att ha en treårsgrupp som vi erbjuder mer åldersanpassad undervisning i fråga om experiment och aktiviteter med koppling till Hållbar utveckling och Vatten.

På onsdagar går samma grupp till gymnastiksalen tillsammans med Stjärnans treåringar. Samtidigt erbjuder vi då Birgergympa och temarelaterade gruppaktiviteter på avdelningen för våra yngsta.

Vi uppmuntrar barnen att prova all mat samt de grönsaker som erbjuds för dagen, samt att vi tänker på god hygien.

Vi erbjuder utevistelse dagligen. Vid utevistelse samtalar vi om vilka kläder som är lämpliga att ha på sig vid olika väder/årstider.

 

 

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

 

Avdelningens mål:

Vi ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att kunna uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation och miljön. 

 

Hur ser vi att målet är uppnått/målkriterier: 

Vi ser att målet är nått när barnen är trygga och vågar ge uttryck för sina åsikter.

 

Insatser (hur) för att nå målet: 

Vi ser till att alla barn blir sedda och hörda, vi hälsar på alla barn med dess namn.

Vi är lugna och trygga förebilder, samtidigt är vi närvarande och delaktiga i det barnen gör och leker. Vi är lyhörda gentemot de barn som ännu inte har ett verbalt språk, vi stöttar dem genom att sätta ord på det dem ger uttryck för. 

 Vi har valt att arbeta med Hållbar utveckling som fokusområden och ha underliggande projekt inom området.  Syftet med vårt arbete med Hållbar utveckling är att barnen under HT-20 t.o.m VT-21 ska utveckla sin förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling. Detta för att främja barnens förståelse och handlande inom en hållbar utveckling - för att kunna tillgodose sina och dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Eftersom Hållbar utveckling är ett brett tema kan samtliga läroplansmål beröras, dock fokuserar vi på vissa utvalda mål för att bidra till att temat blir så konkret som möjligt för barnen.

När det kommer till den SOCIALA  aspekten strävar vi främst efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter. Vi arbetar för att bygga bra relationer där alla är viktiga. Alla är olika, olika är bra!

När det kommer till den EKOLOGISKA aspekten strävar vi efter att barnen ska få förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och öka deras omsorg om vår gemensamma miljö. Barnen ska få möjlighet att bli medvetna om att vi inte slänger skräp runt omkring oss, att varje individ kan göra skillnad, blir miljömedvetna och får kunskaper om naturens kretslopp, vi sparar på våra resurser och vi gör barnen delaktiga i arbetet mot hållbar utveckling. 

När det kommer till den EKONOMISKA aspekten strävar vi främst efter att barnen ska bli medvetna om hur de konsumerar materialet i sin miljö. Vi samtalar om varför vi behöver vara rädda och hushålla med våra resurser.

 

SOCIAL HÅLLBARHET 

- Vi samtalar med barnen om hur man är en bra kompis och hjälper dem i deras konflikthantering när det behövs.

- Vi samtalar om allas lika värde, lånar böcker kopplat till temat, belyser hur olika är bra och att vi alla behövs i pusslet.

- Vi låter barnen delta i demokratiska omröstningar så de själva kan påverka sin vardag.

- Vi använder oss av det värdegrundmaterial vi har t.ex Kompisböckerna, pratar om Barnkonventionen, använder oss av ”Ugglis”.

 

 

EKOLOGISK HÅLLBARHET 

- Vi sorterar och återvinner material så att det kan bli nytt. Barnen får följa med ut till grovsorteringen och hjälpa till.

- Vi ska se över om vi själva kan skapa ett slutet ekosystem för att kunna följa processen från frö till växt. 

 

 

EKONOMISK HÅLLBARHET 

- Skapa med återvunnet- och naturmaterial samt återanvända material

- Vi arbetar för att barnen får en medveten tanke kring hur vårt material används

- Vi samtalar om vikten att ta exempelvis den mat man tror sig kunna äta upp för att inte behöva slänga det som blir över.

- Samtala tillsammans om vikten av att vara sparsamma med vatten och el. 

 

 

De pedagogiska planeringarna kommer att planeras fortlöpande utefter barnens intressen. Barnen får tillfälle att skapa, reflektera, diskutera, undersöka, jämföra m.m. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: