Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken gamma, kapitel 1-2, åk. 6

Skapad 2020-09-15 14:35 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Utgår från boken Gamma kapitel 1 där vi arbetar med tal i bråk- och decimalform. Beräkningar med de fyra räknesätten och olika avrundningsformer.
Grundskola 6 Matematik
Hur kan vi använda bråkformen när vi vill förklara hur mycket pizza som finns kvar eller hur stor del av rektangeln som är färgad? Hur kan man tänka när man multiplicerar faktorer där båda är decimaltal? I kapitel ett och två kommer du att träna matematik inom områdena tal och räkning samt multiplikation och division.

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet att att utveckla många olika matematiska förmågor genom att i kapitel 1 arbeta med vårt talsystem och andra talsystem, bråkform och decimalform, andelar, delar och det hela, de fyra räknesätten, skriftliga metoder, miniräknare, att förklara och motivera.

I kapitel 2 arbetar vi med multiplikation med naturliga tal, tal i decimalform, multiplikation med 10, 100 och 1000, multiplikation med tal som slutar på noll, Division med 10, 100 och 1000, multiplikation med decimaler i båda faktorerna.

 

Kursplan i ämnet

Efter avslutat kapitel 1 ska du ha lärt dig: 

 • Att förklara hur vårt talsystem och andra talsystem är uppbyggda.
 • Hur man kan se samband mellan tal i bråk- och decimalform
 • Hur man kan uttrycka andelar i bråk- och decimalform.
 • Att se sambandet mellan bråk- och decimalform.
 • Att se sambandet mellan andelen, delen och det hela.
 • Att bedöma rimlighet i resultaten vid beräkningar med de fyra räknesätten.
 • Att välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer.
 • Att förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Efter avslutat kapitel 2 ska du ha lärt dig: 

 • Metoder för multiplikation med stora och små tal.
 • metoder för division med 10, 100 och 1000.
 • metoder för multiplikation och division av tal i decimalform.
 • Bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division.
 • välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer.
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Viktiga begrepp

Kapitel 1; naturliga tal, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot. 

Kapitel 2; Naturliga tal, utvecklad form, bråkform, blandad form, täljare, nämnare, rationella tal, decimalform, avrundning

Tidsram

Arbetstid ca 12 veckor

Så här ska vi arbeta:

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt och med datorprogram.
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken gamma utifrån olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta enskilt och grupp med olika problemuppgifter.
 • Vi kommer att träna multiplikationstabellerna för att bli säkrare på algoritmerna (uppställningarna) i multiplikation och division.
 • Vi gör en diagnos för att säkerställa kunskaper. Avslutningsvis gör vi ett prov.

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas i det du gör på lektionerna, både skriftligt och muntligt. Du kommer också att bedömas i diagnoser och prov.

Du bedöms utifrån:

Problemlösning: Hur du löser matematiska problem (strategi och metod), hur du redovisar dina lösningar,  hur rimliga dina lösningar är och din förmåga till att lösa matematiska problem på olika sätt.

Begrepp: Dina kunskaper om matematiska begrepp och hur du använder dem. Hur du använder olika matematiska uttrycksformer (siffror, bilder, tabeller mm.) och visar att du kan växla mellan dessa uttrycksformer för att beskriva samband mellan olika begrepp.

Metoder: Att du väljer en effektiv metod för dina uträkningar och att du använder metoden på ett korrekt sätt.

Kommunikation: Hur du skriftligt och muntligt redovisar dina uträkningar. Hur du använder dig av olika matematiska uttrycksformer (bilder, symboler, tabeller, grafer mm.) för att tydliggöra.

Resonemang: Hur du för och följer matematiska resonemang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik, åk. 6

Problemlösning

F
E
C
A
Visar dina lösningar så att de går att förstå och följa.
Eleven beskriver sitt tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med viss anpassning till sammanhanget
Eleven beskriver sitt tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
Eleven beskriver sitt tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med god anpassning till sammanhanget
Kan använda olika strategier och välja en lämplig strategi när du löser ett problem.
Eleven väljer i huvudsak fungerande strategier och metoder med viss anpassning till problemet
Eleven väljer relativt väl fungerande strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemet
Eleven väljer väl fungerande strategier och metoder med god anpassning till problemet
Kan avgöra om ett svar är rimligt.
Eleven för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
Eleven för utvecklade resonemang om rimligheten i ett resultat
Eleven för välutvecklade resonemang om rimligheten i ett resultat

Begrepp

F
E
C
A
Kan förstå och använda olika matematiska begrepp.
Eleven använder olika begrepp i välkända sammanhang
Eleven använder olika begrepp i bekanta sammanhang
Eleven använder olika begrepp i nya sammanhang
Kan beskriva olika matematiska begrepp.
Eleven beskriver matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven beskriver matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven beskriver matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer på ett väl fungerande sätt
Beskriva likheter, skillnader och samband mellan olika matematiska begrepp.
På ett enkelt sätt ger eleven exempel på hur några begrepp relaterar till varandra
På utvecklat sätt ger eleven exempel på hur några begrepp relaterar till varandra
På ett välutvecklat sätt ger eleven exempel på hur några begrepp relaterar till varandra

Metoder

F
E
C
A
Välja och använda den metod som passar bäst till att lösa uppgiften.
Eleven väljer metoder med viss anpassning till uppgiften/ situationen
Eleven väljer metoder med förhållandevis god anpassning till uppgiften/ situationen
Eleven väljer metoder med god anpassning till uppgiften/ situationen
Du genomför metoder och beräkningar.
Eleven genomför metoder och beräkningar med tillfredsställande resultat.
Eleven genomför metoder och beräkningar med gott resultat.
Eleven genomför metoder och beräkningar med mycket gott resultat.

Resonemang och kommunikation

F
E
C
A
Följa andra elevers förklaringar och bidra med idéer om hur en uppgift kan lösas.
Eleven följer och för matematiska resonemang som till viss del för resonemanget framåt
Eleven följer och för matematiska resonemang som för resonemanget framåt
Eleven följer och för matematiska resonemang som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Motivera min lösning muntligt.
Eleven motiverar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven motiverar på ett i väl fungerande sätt.
Eleven motiverar på ett mycket väl fungerande sätt.
Redovisa mina lösningar skriftligt
Eleven redovisar på ett i huvudsak fungerande sätt. Lösningen går till viss del att följa.
Eleven redovisar på ett i ändamålsenligt sätt. Lösningen är lätt att följa.
Eleven redovisar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt. Lösningen är tydlig och lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: