👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elefantens avdelningsmål 2020-2021

Skapad 2020-09-16 09:16 i Fasseröd ULNA Förskolor
Förskola
Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen genom att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till målen tillsammans med föregående års analys. I mallen finns alla målområden i läroplanen. Ni väljer de områden/mål i mallen som Ni på förskolan har valt som prioriterade mål. Övriga områden raderas innan publicering. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

Innehåll

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: 

Vi har valt att arbeta med naturvetenskap då barnen visat intresse för larver som fanns på våra egenodlade krasseblommor. Barnen har även uttryckt att de vill besöka skogen och vi kommer i den mån vi kan göra utflykter dit. Vi vill ta till vara på barnens intresse för naturen för att främja hållbar utveckling.

Mål

 
• Se läroplansmålen nedan.

Målkriterier

• Att väcka intresse för natur och miljö.
• Att skapa förutsättningar för barnen att upptäcka samspelet mellan djur och natur.
• Att skapa aktiviteter som främjar förståelsen för kretsloppet.

 

Målet når vi genom att

• Välja aktiviteter på valtavlan som främjar arbetet.
• Förändrar miljöerna utifrån barnens intresse.
• Vara närvarande i barnens samtal. Samt vara medforskande i barnens upptäckter. 

 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18