Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra 4 årstider

Skapad 2020-09-16 09:51 i Herrgårdens förskola Alingsås
Förskola
Arbetet med vårt arbete kring de 4 årstiderna ska vara ett löpande arbete i vår verksamhet, som följer naturens utveckling under hela året. Vad händer i naturen, vilka färger kan vi se, vilka djur sover och vilka djur är vakna. Hur ser naturen ut under våra fyra olika årstider? Vad erbjuder naturen för frukt/mat? Vem fyller år och vad firar vi? Detta är något som vi tillsammans ska ta reda på.

Innehåll

SYFTE
Syftet med detta arbete är att få upp barnens ögon för den biologiska mångfalden och den omväxling som sker ut i naturen under våra årstider. Vi kommer att vara medforskare tillsammans med barnen och ta del av barnens frågor och funderingar. Genom ett lustfyllt arbete tillsammmans med barnen ska vi påvisa vad som sker i naturen där barnen deltar utefter egen förmåga Och förutsättningar.

Vi kommer att följa trädens utveckling, naturens färger, djuren som bor ute året om och naturens växter och annat som gror. På så vis lär vi oss samtidigt att ta hand om naturen på rätt sätt för att alla människor och djur ska må bra.   

MÅL: Vårt mål är att barnen får till sig kunskaper om att det finns fyra olika årstider. Hur naturen ändrar sig (färger, väder), vilken mat/frukter som säsongen erbjuder samt fått ta del av olika traditioner som firas under året.

METOD: I början av varje månad kommer vi att ha en gemensam samling där vi samtalar kring den aktuella årstiden. Vi följer trädens förändringar ute på vår gård och då tillfälle ges går vi och tittar på naturen i vårt närområde.
Tillsammans med barnen tittar vi på hur naturen förändras för varje månad och hur våra "egna" träd förändras. 
Kontinuerligt kommer vi att återkomma till och samtala om årstiden under olika planerade samlingar och aktiviteter och även vid andra speciella händelser. Vi kommer att fira olika traditioner, uppmärksamma varför och hur de firas tex halloween, jul, påsk, midsommar och andra kulturers traditioner samt vem som fyller år.

Vi kommer även att undersöka vad de olika årstiderna har för mat att erbjuda. Vi kommer att så och plantera, samtala och kring skördetiden under hösten och ta tillvara på de frukter vi har tillgång till på vår gård osv. 

Vi kommer att skapa, använda oss av digitala verktyg, promenera och röra oss i naturen då tillfälle ges och på olika sätt "uppleva" och lära oss om de olika årstiderna. 

Vårt arbete med våra årstider kommer att kopplas till olika ämne som exempelvis matematik,
färger språk, natur, skapande och musik/rörelse.


Matematik: form, storlek, halv/hel, antal, symmetri, mönster, tid och temperatur.
Språk: Läsa faktaböcker, sjunga, berätta sagor.
Naturvetenskap: Prata om växternas/djurs livscykel.
Skapande: måla, rita, skapa av olika slags material
Musik/rörelse: sjunga, dansa och promenera
Barns inflytande : Barns intresse, nyfikenhet och frågor kommer att styra vår teman.

DOKUMENTATION: 
Vi dokumenterar barnens reflektioner, aktiviteter och lärande i Unikums lärlogg, inne på vår avdelning med bilder och text på väggar.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING: Vi utvärderar på gemensam reflektionstid genom att titta på dokumentationerna i Unikum. På så vis kan vi tillföra eller förändra arbetet, vad funkar och vad funkade sämre. Vad kan vi göra bättre nästa gång m.m. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: