Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP biologi signaler, genetik och evolution år 9

Skapad 2020-09-16 10:42 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 9 Biologi
Under detta arbetsområde kommer vi att jobba med signalsystemet, genetik, bioteknik och evolution. Nervsystemet och hormonsystemet bygger upp signalsystemet. Nervsystemet styr bla muskler och andning. I hjärnan finns dina tankar, minnen och kunskaper. Du känner kanske igen namnen på vissa hormoner, till exempel testosteron och insulin. Här kommer vi att lära oss mer om viktiga hormoner och hur de påverkar oss. Varför ser vi ut som vi gör? Kunskap om hur generna är uppbyggda har lett till att bakterier kan tillverka insulin och att man kan binda en person till en brottsplats med hjälp av DNA-spår. Du kommer att få tid att fördjupa dig inom olika biotekniker. Evolution eller utvecklinsgsläran tar upp om teorier hur livet på jorden uppkom och bevis på detta samt drivkrafterna bakom.

Innehåll

Biologi år 9

 

Vad ska du lära dig?
Under detta arbetsområde kommer vi att jobba med signalsystemet, genetik, bioteknik och evolution.

Nervsystemet och hormonsystemet bygger upp signalsystemet. Nervsystemet styr bla muskler och andning. I hjärnan finns dina tankar, minnen och kunskaper. “Det beror på hormonerna” är ett uttryck med ordet hormon. Du känner kanske igen namnen på vissa hormoner, till exempel testosteron och insulin. Här kommer vi att lära oss mer om viktiga hormoner och hur de påverkar oss.

Varför ser vi ut som vi gör? Inom område genetiken eller ärftlighetsläran kommer vi lära oss mer om cellen, gener, kromosomer och DNA. Hur kan två brunögda föräldrar få ett barn med blå ögon? Med korsningsschema blir det enklare att se hur allt hänger ihop. 


Kunskap om hur generna är uppbyggda har lett till att bakterier kan tillverka insulin och att man kan binda en person till en brottsplats med hjälp av DNA-spår. Du kommer att få tid att fördjupa dig inom olika biotekniker. 


Evolution eller utvecklinsgsläran tar upp om teorier hur livet på jorden uppkom och bevis på detta samt drivkrafterna bakom. Begrepp som “The survival of the fittest” och mutationer kommer du ha bra koll på efter avslutat område.

Utdrag ur kursplanen för biologi för detta område: 


Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur ska du lära dig det?

Genomgångar

Film 

Muntliga diskussioner 

Läsläxor

Enskilt arbete 

Laborationer

Vilket material kommer du använda?

Spektrum Biologi 

Studi.se

UR och SVT - play 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både praktiskt, muntligt och skriftligt. 

 • Praktiskt genom att genomföra laborationer. 

 • Muntligt genom, tex diskussioner i helklass och i smågrupper.

 • Skriftligt genom inlämningsarbete, instuderingsfrågor, laborationsrapporter, läxförhör och prov.  

 

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

 • Skriftlig examination.

 • Kunskapsmatris efter avslutat område. 

Varför ska du lära dig det?

Utdrag ur kursplanens syfte
“Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.”

Du ska efter denna kurs ha utvecklat dina kunskaper om följande: 


Nervsystemet 

Hur hjärnan, nerv- och hormonsystemet fungerar (för att:förstå dig själv och dina medmänniskor bättre samt varför man beter sig och reagerar på vissa sätt.)

Förstå hur obalans, skador och sjukdomar påverkar dig och även dina medmänniskor.

Förstå konsekvenserna av alkohol och droganvändning 

Bättre kunna följa/delta i samhällsdebatten kring psykisk hälsa och ohälsa.


Genetik bioteknik 

Hur generna fungerar (för att förstå dig själv och dina medmänniskor bättre). 

Förstå hur vi ärver våra egenskaper och hur våra olikheter kan uppstå genom arv i samspel med miljön.

Ha kunskap om vilka fördelar och nackdelar det finns med bioteknik. 

Bättre kunna följa/delta i samhällsdebatten kring genetik, evolution och genteknik.

Centralt innehåll som behandlas i detta område

Natur och samhälle

 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kropp och hälsa

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. 

 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Biologin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

 

Uppgifter

 • Lab känsel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: