Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld

Skapad 2020-09-16 13:35 i 224431 Förskolan Rosteriet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
vi har valt att arbeta med språk och kommunikation som tema. Diamantens projekt kommer handla om sagans värld vilket innebär att barnen kommer erbjudas flera sätt att träna sin kommunikationsförmåga och språkliga färdigheter. Genom litteratur, dans, sång, leken och skapande aktiviteter erbjuder vi roligt och lustfyllt lärande. Syftet med vårt val har sin utgångspunkt i att vi har sett att flera barn tycker det är roligt att läsa böcker, upptäcka bokstäver. Vi kommer träna språkliga förmågor i smågrupper för att bland annat undervisa hur man kan göra när konflikter uppstår och på vika sätt de kan uttrycka sig på. Det stärker både lekkompetens och självkänsla hos barnen.

Innehåll

Utbildningsplan " i sagans värld"

 

 

 

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

våra tankar kring varför vi valt detta område grundar sig i att vi främst ser att barnen tycker det är spännande med sagoberättande och böcker, men också att flera barn behöver träna på att uttrycka sina känslor. Vi reflekterar också kring att vårt språkprojekt rör sig inom flera mål i läroplanen, exempelvis matematik, teknik och naturkunskap eftersom vi tränar olika begrepp och ords betydelser även i de aktiviteterna.

Hur främjar vi barns språkutveckling?

barnen delas in i tre färggrupper / blå gul och röd. Projektet kommer utgå ifrån det som vi kallar  för bokpåsen. Tre barn månaden kommer få ta med sig påsen hem och välja en bok som de ska ta med sig tillbaka. Sen kommer respektive bok läsas under aktiviteten tillsammans med barnen.  Barnet som kommer med boken får presentera den och berätta/ visa varför hen valde den. Vid nästa tillfälle kommer gruppen fortsätta med bokens handling med utgångspunkt .  Om så möjligt också gå till biblioteket.

 

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Fantasi, känslor, språkutveckling, demokrati och kommunikation.  Erbjuda läslust. Träna på att lyssna på andra, samarbete, självkänsla. transdisciplinärt lärande, det vill säga att språk kan uttryckas på olika sätt.

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

tre gånger i veckan ( en innegrupp tisdag, onsdag och torsdag)

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Bokpåse, biblioteksböcker, skapandematerial, bokstäver

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

läsa, berätta, lyssna, fantisera. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld// skapa förutsättningar för barnen att kommunicera och förmedla upplevelser, erfarenheter och tankar med hjälp av olika uttrycksformer ( lpfö 2018)

Vilka barn och pedagoger deltar?

Allas pedagoger är delaktiga, Maria har huvudansvaret för att dokumentera och att vår planering utförs

Hur ska projektet dokumenteras?

foto, skrift, filma, bilder

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Läroprocessen synliggörs eftersom projektet utgår från barnets eget intresse och inflytande eftersom de själva bestämmer vilken bok de tar med. Vi pedagoger har ett språkfokus under aktiviteten för att få syn på vad barnen kan och lär sig i en rolig och spännande miljö.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

litteraturen kommer följa med oss på utflykter, exempelvis läsa i skogen. Aktiviteter kommer vi planera baserat på vad boken kommer handla om. I och med att barnen tar med böcker hemifrån så involveras också föräldrar i barnets projekt.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: